Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  
Resmi Gazete: 27.10.2001 Cumartesi Sayı: 24566 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) 
Seri No: 8


           Madde 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı alınması şartı aranan ekli listede yer alan Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri ile 2707 ve 3811 tarife pozisyonu ile 2713.90 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Gebze Petro Kimya Ürünleri İhtisas
Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.

          Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için gelen ve kendi antrepolarına ya da özel antrepo işleticilerinden kiralayacakları tanklara konulan bu kapsamdaki eşya ile yine sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirilip geçici depolama yerine konulan aynı kapsamdaki eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Ankara Tır
Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir.

          Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 50 kg'a (50 kg dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili gümrük idarelerinden yapılabilir.

          Madde 2- 08.09.1995 tarihli ve 22398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 nolu, 19.09.1995 tarihli ve 22409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 nolu tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

          Madde 3- Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

          Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

   G.T.İ.P.     Madde İsmi
   ---------------------------
   2707.10     Benzol
   2707.20     Toluol
   2707.50.90.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
   2707.99.99.00.00 Diğerleri
   2710.00.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
   2710.00.15.00.00 2710.00.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden
           başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
   2710.00.21.00.00 White spirit
   2710.00.25.00.00 Diğerleri
   2710.00.39.00.11 Diğer solventler (çözücüler)
   2710.00.39.00.19 Diğerleri
   2710.00.41.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
   2710.00.45.00.00 2710.00.41.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden
           başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
   2710.00.59.00.00 Diğerleri
   2710.00.61.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
   2710.00.65.00.00 2710.00.61.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden
           başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
   2710.00.81.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
   2710.00.83.00.00 2710.00.81.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden
           başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
   2710.00.87.00.11 Benzinli motor yağları
   2710.00.87.00.12 Deniz diesel motor yağları
   2710.00.87.00.15 Kompresör yağlama yağları
   2710.00.87.00.17 Türbin yağlama yağları
   2710.00.87.00.19 Diğer yağlar
   2710.00.88.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
   2710.00.89.00.11 Beyaz yağlar
   2710.00.89.00.12 Sıvı parafin (pirinç yağı)
   2710.00.92.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları
   2710.00.94.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları,
           aşınmayı önleyici yağlar
   2710.00.96.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
   2710.00.97.00.11 Kızak yağları
   2710.00.97.00.12 Soğutma yağları
   2710.00.97.00.13 Otomatik şanzuman yağları
   2710.00.97.00.14 Diğer şanzuman yağları
   2710.00.97.00.15 Diferansiyel yağları
   2710.00.97.00.19 Diğerleri
   
G.T.İ.P. Madde İsmi --------------------------- 2901.10.90.00.11 Hekzan 2901.10.90.00.12 Heptan 2901.10.90.00.13 Pentan 2902.20 Benzen (benzol) 2902.30 Toluen (toluol) 2902.41.00.00.00 o-Ksilen 2902.42.00.00.00 m-Ksilen 2902.44 Ksilen izomerleri karışımları 2909.19.00.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 34.03 Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, cıvata veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç) 3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle %70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar 3820.00.00.00.00 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar 3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler