gumruk  
Resmi Gazete: 30.12.1999 Perşembe Sayı: 23922 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 13

 
             Madde 1- 24/12/1997 tarihli ve 23210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 7 seri No'lu Tebliğin 11/2/1999 tarihli ve 23608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 11 seri No'lu Tebliğ ile değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 2- (a) Her saat için 2,000,000. TL.

            (Bu miktar her türlü ihracat işlemi için 1,000,000. TL. olarak uygulanır.)

            (b) Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına 4,000,000. TL.

            (Bu miktar her türlü ihracat eşyası için çıkış yapan Türk plakalı kamyonlar için 2,000,000. TL. olarak uygulanır.)"

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.