gumruk

 

Resmi Gazete: 11.07.2002 Perşembe Sayı: 24812 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 15

            
             I- Genel Hükümler
             Amaç
             Madde 1-
Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 ve 73'üncü maddeleri ve 31/5/2002 tarihli ve 24771 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 135 ila 163 ve 207 nci maddeleri ile 1/6/2001 tarihli ve 24419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 19 ila 23 üncü maddeleri ile ilgili olarak "Gümrükçe Onaylanmış Kişi" unvanı için aranacak şartları, basitleştirilmiş usuller ve eşyanın sonradan kontrol yöntemi ile A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirler.

 

             Kapsam

             Madde 2- Bu Tebliğ, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan basitleştirilmiş usullerden eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan usulü ile sonradan kontrol yöntemi ve A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemlerinin basitleştirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

             Gümrükçe Onaylanmış Kişi

             Madde 3- Bu Tebliğin 5, 6, 9 ve 12 nci maddelerinde öngörülen koşulları taşıyan;

             a) Gümrük Yönetmeliğinin 135 ila 163 üncü maddelerine göre gümrük işlemlerini basitleştirilmiş usuller kapsamında gerçekleştirilmesine izin verilen kişilere,

             b) Gümrük Yönetmeliğinin 207 inci maddesi çerçevesinde, muayene kriterlerine göre belge kontrolü ve fiziki muayene yapılmadan, gümrüğe gelen ithal eşyası teslim edilen ve daha sonra söz konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi, ticari belge ve verileri incelenerek, gerektiğinde eşyanın fiziki muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve benzeri yerlerde yapılmasına karar verilen kişilere,

             c) A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin genel hükümlerine bir istisna olarak Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'ne (TOBB) tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan A.TR dolaşım belgesi düzenleme yetkisi verilen kişilere;

             "Gümrükçe Onaylanmış Kişi" denir.

             Başvuru Şekli

             Madde 4- Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı ve buna ilişkin belge almak için bu Tebliğin I Numaralı ekinde yer alan müracaat formu ile Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.

             Söz konusu müracaat formuna, başvuran kişinin kuruluş ve faaliyet alanı ile sermayesinin son durumunu ve yönetim kurulu üyelerini gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneğinin eklenmesi gerekmektedir.

 

             Aranacak Genel Koşullar

             Madde 5- Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesi kapsamında Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden;

             a) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibarıyla işlem gören beyanname sayısının %2 sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanan,

             b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibarıyla işlem gören beyanname sayısının %5 ini aşan ve asgari 10 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanan,

             c) Başkası adına ve namına hareket eden,

             Kişilerin Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı alma talebi reddedilir.

             Resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait ve bunlara bağlı müesseselerin bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen uygulamalardan yararlanmak üzere yazılı başvuruları halinde bu maddede öngörülen genel koşullar ile 6, 9 ve 12 nci maddelerinde belirtilen özel koşullar aranmaksızın Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı ve buna ilişkin belge verilir.

 

             II- Basitleştirilmiş Usullerden Eksik Bilgi ve/veya Belge İle Beyan Usulüne İlişkin Hükümler

             Özel Koşullar

             Madde 6- Gümrük Yönetmeliğinin 135 ila 163 üncü maddelerinde belirtilen basitleştirilmiş usullerden eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden yararlanmak üzere Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı ve buna ilişkin belge almak için başvuruda bulunacak kişilerde, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen genel koşulların yanı sıra Gümrük Yönetmeliğinin 137, 148 ve 156 ncı maddelerinde her bir rejim için öngörülen özel koşullar aranır.

             Eksik Bilgi ve/veya Belge ile Beyan Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

             Madde 7- Gümrük Yönetmeliğinin 135 ila 163 üncü maddelerinde belirtilen basitleştirilmiş usullerden, eksik bilgi ve/veya belge ile yapılacak beyanlarda aşağıdaki işlemler yapılır.

             a) Bu Tebliğin eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulüne ilişkin hükümleri bilgisayar sistemi (BİLGE) bulunan gümrük idarelerinde uygulanır.

             b) Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvan Belgesi verilen kişilere eksik bilgi ve/veya belge ile beyan hakkı tanınır.

             c) Belge sahibi kişiler, orijinal fatura, A.TR dolaşım belgesi ve EUR.1 dolaşım sertifikası, ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi ile menşe şahadetnamesi, işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu belgelerinden bir veya daha fazlasının eksik olması halinde, eksik belge ile rejim beyanında bulunabilirler.

             d) Beyan sahibince ait olduğu özet beyan ve taşıma senedi kayıtları açılarak beyannameye ilişkin bilgiler gümrük bilgisayar sistemine (BİLGE) girilir ve beyanname BİLGE tarafından tescil edilir. Beyannamenin "BS" kutusuna "BS-1" yazılır. Eksik olan belgeler için de sistemde belge doğrulama alanına "S" (sonradan) seçeneği çağrılır. Gümrük onay memuru, yükümlünün Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanına sahip olduğunu ve beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 139, 150 ve 158 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiğini belirledikten sonra onay işlemini yapar.

             Gümrük idaresi bu başvuru üzerine eksik belge ile beyanı kabul ederek gümrük işlemlerini yükümlünün beyanını esas almak suretiyle gerçekleştirir.

             e) Gümrük Yönetmeliği'nin 651 ve 652 nci maddeleri kapsamında, götürü teminat sisteminden yararlanan Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanına sahip olanlar, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle, eksik belge ile beyan usulünden yaralanmak istediklerinde, vergi tahakkuku beyana göre, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır. Eksik belgelerin süresi içinde gümrük idarelerine sunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere, Gümrük Kanunun 198 inci maddesi gereği normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen vergiler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faizin yükümlüye tebliğ edildiğ tarihi takiben 10 gün içinde itirazsız ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı oranındaki faiz ile ceza tutarı yükümlünün götürü teminatından çözülerek irada kaydedilir ve Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvan Belgesi iptal edilir.

             Gümrük Yönetmeliğinin 651 ve 652 nci maddeleri kapsamında, götürü teminat sisteminden yararlanmak istemeyen Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanına sahip olanların, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması ile ilgili eksik belge ile beyan usulü için, normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Eksik belgeler süresi içinde gümrük idaresine sunulmadığı takdirde, alınmış olan teminatlar nakde çevrilerek irat kaydedilir.

             Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp, beyana göre işlem yapılır

             f) Eksik belge ile işlem yapılması durumunda, eksik belgenin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre ilgili beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez.

             İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, gümrük idarelerinin eksik beyan kapsamındaki eşyanın bu tür indirimli veya sıfır oranında vergilendirilecekleri konusunda yeterli nedenlerin olması ve beyan sahibinin talebi üzerine söz konusu belgenin tamamlanması için yeni bir süre verilebilir. Bu şekilde verilecek ek süre üç ayı geçemez.

             Eksik belge, öngörülen süre içerisinde, bu Tebliğin II Numaralı ekinde yer alan Eksik Belge Tamamlama Formu ile gümrük idaresine sunulur.

             g) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat vergilerin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca, duruma uygun ceza uygulanır.

             h) Gümrük antrepo rejimi kapsamında basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanını alan antrepo işletme izni sahiplerinden, götürü teminat sisteminden yararlanmak istemedikleri takdirde, 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 37/b maddesine istinaden, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşya için ithalat vergilerinin %10'u tutarında teminat alınır.

             i) Yukarıda belirtilen Kararın 37/e maddesine göre; dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi kapsamında basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanına sahip yükümlülerden, götürü teminat sisteminden yararlanmak istemedikleri takdirde, doğrudan Gümrük İdaresinin iznine bağlı eşya için ithalat vergilerinin %10'u tutarında teminat alınır.

 

             Cezai İşlem

             Madde 8- Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere aşağıdaki müeyyideler uygulanır;

             1- Bir takvim yılı içinde, ek süreler dahil verilen sürenin bitimini takiben 30 gün içinde eksik belgeyi tamamlayan yükümlüler hakkında, ilk seferde, Gümrük Kanunun 241/1 maddesi tatbik olunur ve izleyen 2 ay süreyle de Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı altında yararlanacağı haklardan yararlanmasına izin verilmez.
             2- Süre aşımının öngörülen sürenin bitimini takiben 30 günü geçmesi ya da ikinci kez olması halinde, yükümlünün 1 yıl süreyle Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı altında yararlanacağı haklardan yararlanmasına izin verilmez.

             3- Söz konusu yükümlünün Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı altında yararlanacağı haklardan diğer gümrük idareleri nezdinde de faydalanmasının önlenmesi, BİLGE Sistemine blokaj konulması ve takip kaydı için, durum her seferinde, Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.

 

             III- Sonradan Kontrol Yöntemi Uygulanmasına İlişkin Hükümler

             Özel Koşullar

             Madde 9- Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesi kapsamında sonradan kontrol yöntemi uygulanmasından yararlanmak üzere Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı ve buna ilişkin belge almak için başvuruda bulunacak kişilerden, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen genel koşulların yanı sıra Gümrük Yönetmeliğinin 137 veya 148 inci maddelerinde belirtilen özel koşullar aranır.

 

             Sonradan Kontrol Yöntemine İlişkin Usul ve Esaslar

             Madde 10- Bu Tebliğin sonradan kontrol yöntemine ilişkin hükümleri bilgisayar sistemi (BİLGE) bulunan gümrük idarelerinde geçerlidir.

             Muayene kriterlerine göre, sonradan kontrol yöntemine tabi tutulan eşyanın teslimden sonra, bu eşyaya ilişkin gümrük giriş beyannamelerinin gümrük müdürlüğü nüshaları sonradan kontrol servisinde toplanır. Bu serviste görevli muayene memurları beyanname ve ilgili ekranı açarak ekran, beyanname ve beyanı tevsik eden belgelerdeki bilgileri karşılaştırır. Yapılan kontrolde uygun sonuç alınması durumunda beyannameler üzerine "sonradan kontrolü yapılmıştır ve uygun sonuç alınmıştır" kaşesi basılarak, ilgili muayene memuru tarafından imzalanır. Aynı meşruhat "kapanmış beyannameler" ekranına da kaydedilir.

             Muayene memuru yaptığı inceleme sırasında beyanname, ek belgeler ve ekran bilgileri arasında ciddi bir farklılık belirler ve söz konusu eşyanın fiziki muayenesini gerekli görürse, durumu bir müzekkere ile idare amirine bildirir. İdare Amirinin fiziki muayeneyi uygun görmesi halinde, ilgili muayene memuru ile birlikte başka bir muayene memuru veya gümrük memuru görevlendirilir.

             Teslimden sonra kontrol sonucunda, vergi tahakkukunun yeniden yapılması gerekiyor ise ilgili muayene memuru "Entegre Tarife Bilgilendirme" modülünü kullanarak yeni verilere göre alınması gereken vergi miktarını tespit eder. Yeni hesaplanan vergiler daha önce tahsil edilen vergilerden daha yüksek ise aradaki fark için muayene memuru manuel hesaplama yapar. Bu hesaplama sonucu bulunan ek vergileri gümrük muhasebe memuru "Muhasebe Hareketleri" ekranına kaydederek tahakkuk işlemini tamamlar. Bu ekrana ilgili bulunduğu beyannamenin tescil sayısını da kaydeder. Bu şekilde tahakkuk eden ek vergiler için veznedar, gümrük vezne alındısı düzenleyerek tahsilatı yapar.
             Yukarıda belirtilen usul esaslar dahilinde yapılan eşyanın fiziki muayenesini de içerir sonradan kontrol sonucunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Dış Ticaret Mevzuatı gereği ceza gerektiren bir fiilin tespiti halinde derhal takibata başlanır ve durum derhal Başmüdürlükler kanalıyla Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) iletilir.

 

             Sonradan Kontrol Uygulamasından Yararlanan Kişinin Yükümlülükleri

             Madde 11- Sonradan Kontrol uygulamasından yararlanmak üzere, Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı ve buna ilişkin belge verilen kişiler,

             a) Yürürlükteki dış ticaret ve gümrük mevzuatına uymak,

             b) Bu Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamında yapılacak kontrollerin doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili bulunduğu diğer kişilere ya da söz konusu belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda, bu kontrolleri olanaklı hale getirecek her türlü kolaylığı göstermek,

             c) Eşyanın fiziki kontrolünün gerekli görülmesi halinde gümrük personeline gerekli kolaylığı göstermek,

             d) Eşyanın teslimden sonra yapılacak kontrol için eşyanın ithal işlemlerine ve sonraki ticari işlemlerine ilişkin bütün belge ve verileri kontrolü yapan gümrük personeline ibraz etmek,

             Zorundadırlar.

             Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlerin Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı iptal edilir.

 

             IV- Basitleştirilmiş Usul kapsamında A.TR Düzenleme, Onaylama ve Vize Yetkisi Verilmesine İlişkin Hükümler

             Özel Koşullar

             Madde 12- A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin genel hükümlerine bir istisna olarak Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'ne (TOBB) tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan AT.R düzenlemek amacıyla "Onaylanmış İhracatçı" yetkisine sahip olmak için Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı ve buna ilişkin belge almak üzere başvuran kişilerden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen genel koşulların yanı sıra, Gümrük Yönetmeliğinin 148 inci maddesinde belirtilen özel koşullar aranır.

 

             A.TR Düzenleme, Onaylama ve Vize Yetkisinin Kullanımı

             Madde 13- Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvanı alan kişiler bu unvanı aldıklarına dair bilginin Gümrük Müsteşarlığı'nca TOBB ile tüm gümrük idarelerine ulaştırılmasından sonra, verilen yetkiye istinaden işlem yapabilirler.

             Gümrükçe Onaylanmış Kişilerin Düzenleyecekleri A.TR Dolaşım Belgelerinin Düzenleme Şekli ve Kullanımı

             Madde 14- A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine uyulmak koşuluyla basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesinde Türkiye açısından basitleştirilmiş işlem usulü aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

             a) Basitleştirilmiş işlemlere göre düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve seri numaraları verilerek TOBB tarafından anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince üç nüsha olarak bastırılarak ihtiyaca göre mahalli ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına gönderilir.

             İhracatçı bu belgeleri bağlı bulunduğu Odadan alır.

             b) Odalar, bu şekilde bastırılmış A.TR dolaşım belgelerinin ihracatçılara verilmesi esnasında ihracatçının Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanına sahip olup olmadığını kayıtlarından kontrol eder.

             c) Basitleştirilmiş işlemler çerçevesinde TOBB tarafından bastırılan A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı Gümrük Vizesi bölümünde, A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin ekinde (Ek: II) verilen örneğe uygun gümrükçe onaylanmış kişi damgasının form üzerinde önceden matbaada basılmış olması gerekir.

             d) Gümrükçe onaylanmış kişi damgasının (1) numaralı bölümüne TR ibaresinin, (2) numaralı bölümüne gümrükçe onaylanmış kişiye Müsteşarlıkça verilen yetki numarasını içeren ve ihracatçı tarafından yaptırılan kaşenin basılması gerekir.

             e) Basitleştirilmiş işleme göre düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

             f) Bu kapsamda düzenlenmiş A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı Gümrük Vizesi sütununda ihracatçı tarafından ihracat tarihi belirtilir ve bu tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

             g) A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen durumlarda, Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı olanlar, eşyanın ihracından sonra da A.TR dolaşım belgeleri düzenleyebilir.

             A.TR dolaşım belgesinin düzenlenmiş, ancak, A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 14 ncü maddesinde sayılan nedenlerle bu belgenin ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olması halinde de dolaşım belgesi sonradan düzenlenebilir.

             Ancak, Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı olanlar, bu Tebliğin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü çerçevesinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verirken, sonradan düzenledikleri belgeler hakkında da ayrıntılı açıklamada bulunur.
             İhracattan sonra düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin Gözlemler bölümüne A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde sayılan ibarelerden birinin yazılmış olması şarttır.

             h) A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı olanlar dolaşım belgesinin ikinci bir nüshasını düzenleyebilir. Bu durumda, dolaşım belgesinin 8 numaralı sütununa ilk dolaşım belgesinin düzenlenme tarihi ve seri numarası yazılır.

             Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha dolaşım belgelerinin Gözlemler bölümüne A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde sayılan ibarelerden birinin yazılmış olması şarttır.

             Gümrükçe Onaylanmış Kişiler, bu Tebliğin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü çerçevesinde Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verirken ikinci nüsha belgeler hakkında da ayrıntılı açıklamada bulunur.

 

             A.TR Dolaşım Belgelerinin Tasdik ve Vize Edilme İstisnası

             Madde 15- Basitleştirilmiş usule göre düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin ilgili Oda tarafından tasdiki aranmaz.

             Aynı şekilde bu dolaşım belgelerinin 12 numaralı Gümrük Vizesi bölümü de ilgili gümrük idaresince vize edilmez. Bu itibarla, gerek şekil şartları gerekse içerdiği bilgi bakımından belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya ilgili ihracatçılar sorumludur.

             A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince dolaşım belgesinin ikinci nüshası ihracat beyannamesine eklenir.

 

             A.TR Dolaşım Belgelerinin İlgili Oda ve Özel Veya Tüzel Kişilik Tarafından Kullanıldığının Belgelendirilmesi

             Madde 16- Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı olanlar ile bunların bağlı bulundukları Odalar, aşağıdaki şekilde Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verir.

             Gümrükçe Onaylanmış Kişinin bağlı bulunduğu Odalar, bu işlemlere mahsus dolaşım belgelerinin firma bazında listelendirilmiş bir dökümünü, üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı ekte (EK: III) yer alan örnekteki açıklayıcı bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek, manyetik ortamda ve kağıt ortamında olmak üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderir.

             Gümrükçe Onaylanmış kişiler de bu dolaşım belgelerinin bir dökümünü, üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı ekte (EK: IV) yer alan örnekteki açıklayıcı bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek manyetik ortamda ve kağıt ortamında olmak üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderir.

             V- Ortak Hükümler

             Belgenin Kullanılması

             Madde 17- Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvan Belgesi, Ankara'daki Bilgisayar Merkezinden BİLGE sistemine tanıtılır.

 

             Belgenin Güncelleştirilmesi

             Madde 18- Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı verilenler Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinde öngörülen genel koşullar itibarıyla belgenin verildiği tarihi takiben her yıl, özel koşul itibarıyla ise üç yılda bir Gümrük Müsteşarlığı'nca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) güncelleştirilir.

 

             Belgenin İptali

             Madde 19- Gümrükçe Onaylanmış Kişi unvanı olanların, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, Dış Ticaret Mevzuatı, A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği ile bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen belge için öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen belge Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

 

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 20- 23/9/1998 tarihli ve 23472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi), 28/9/2001 tarihli ve 24537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No'lu Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) ve 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Yürürlük

             Madde 21- Bu Tebliğ hükümleri 1/7/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme
             Madde 22-
Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

İLGİLİ EKLER 11/07/2002 PERŞEMBE TARİH VE 24812 SAYILI R.G. ‘de BULUNMAKTADIR.