Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  
Resmi Gazete: 08/09/1995 Cuma Sayı: 22398 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:
Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Sıra No: 3
 
            Bilindiği üzere; 25/8/1994 gün ve 22032 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı olarak 1. Sınıf Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü kurulmuş ve 26/12/1994 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

            Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/1994 tarih ve 22150 (Mük) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı Eki (95/13) ve 19/7/1995 tarih, 22340 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan (95/36) sayılı Tebliğlerde yeralacak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden uygunluk belgesi alınması şartı aranan eşya ile 27.07 ve 38.11 G.T.P. deki eşya ve 27.13.90 gümrük tarife alt açılımında kayıtlı eşyanın ithalatı sadece Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünden yapılacaktır. 

            Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için gelen ve kendi özel veya fiktif antrepolarına ya da özel antrepo işleticilerinden kiralayacakları tanklara konulan bu kapsamdaki eşya ile yine sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirilip sundurmalara konulan aynı kapsamdaki eşyanın gümrük işlemlerinin, mahalli gümrük idarelerinde yapılması mümkündür. 

            Tebliğ olunur.