Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 28/01/2005 Cuma Sayı: 25710 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 35

Bilindiği üzere, 20/11/2004 tarihli ve 25646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 341 Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile 2004 yılı için yeniden değerleme oranı % 11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi ile 31.05.2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliği”nin 665, 738 ve 748 inci maddelerinde yer alan ceza, kıymet, tutar ve fazla çalışma ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Madde 1 - 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 157 YTL olarak uygulanır.

Madde 2 - Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 665 inci maddesinin 1 inci fıkrasının;

i)   (a) bendinde belirtilen tutar54.296 YTL,

ii)  (b) bendinde belirtilen tutar271.491 YTL,

iii) (c) bendinde belirtilen tutar271.491 YTL,

b) 738 inci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası157 YTL,

c) 748 inci maddesi uyarınca, ikinci tahlil gerektiren her bir örnek için alınacak tahlil ücreti404 YTL,

olarak uygulanır.

Madde 3 -Bu Tebliğ 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 -Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.