Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03/09/2005 Salı Sayı: 25925 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 41

Madde 1 - 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 20 nci maddesinde geçen "B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilere" ifadesi, “A veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler,"; 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (g), (h) bentlerinde geçen "B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" ifadesi, "A veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 - Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin 3 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, Onaylanmış İhracatçı yetkisini içerir A veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler, bu Tebliğin 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü çerçevesinde bağlı bulundukları Odalara bilgi verirken, sonradan düzenledikleri belgeler hakkında da ayrıntılı açıklamada bulunur."

Madde 3 - Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin 3 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Onaylanmış İhracatçı yetkisini içerir A veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olanlar, bu Tebliğin 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü çerçevesinde bağlı bulundukları Odalara bilgi verirken ikinci nüsha belgeler hakkında da ayrıntılı açıklamada bulunur."

Madde 4 - Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 - A veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi kapsamında Onaylanmış İhracatçı yetkisi alanlar bağlı bulundukları Odalara, bunların bağlı bulundukları Odalar ise Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aşağıdaki şekilde bilgi verir.

Onaylanmış İhracatçı yetkisi olanlar bu dolaşım belgelerinin bir dökümünü, ilk dönem ocak ayından başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı ekte (Ek: IV) yer alan örnekteki açıklayıcı bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek her üç aylık dönemi takip eden ayın 15 inci gününe kadar elektronik posta yoluyla ya da manyetik ortamda bağlı bulunduğu Odaya gönderir.

Onaylanmış İhracatçı yetkisi olanların bağlı bulunduğu Odalar ise bu işlemlere mahsus dolaşım belgelerinin firma bazında listelendirilmiş bir dökümünü, ilk dönem ocak ayından başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı ekte (Ek: III) yer alan örnekteki açıklayıcı bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek her üç aylık dönemi takip eden ayın son gününe kadar elektronik posta yoluyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderir.

Odalar kendi hazırlamış oldukları listeler ile Onaylanmış İhracatçı yetkisi olanların göndermiş olduğu listeleri karşılaştırarak, bir uyumsuzluk bulmaları durumunda bunu da yazılı olarak Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) bildirir."

Madde 5 - Aynı Tebliğin III no.lu eki, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

Madde 6 - Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

İlgili ekler 3 Eylül 2005 tarih ve 25925 sayılı Resmi Gazete’de mevcuttur!