Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03/10/2005 Pazartesi Sayı: 2595 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 43

Madde 1 - 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 39 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 1 inci maddesinin 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun iznine konu olan solvent ve bazı petrol ürünleri ile 2707 tarife pozisyonu ile 2713.90 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Petro Kimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.”

Madde 2 —Aynı Tebliğe 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen madde eklenmiştir.

“Madde 3 —Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.”

Madde 3 —Anılan Tebliğin 3 üncü maddesi 4,   4 üncü maddesi de 5 olarak değiştirilmiştir.

Madde 4 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 —Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.