Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Resmi Gazete: 18/09/2002 Çarşamba Sayı: 24880 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları)
Sıra No: 1

 

             Kapsam

             Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına dair 71/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından veya bu kişi adına, Gümrük Yönetmeliğinin 453 üncü maddesinde belirtilen ve aynı Yönetmeliğin 62 Numaralı ekindeki örneğe uygun Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile 455 inci maddesinde belirtilen Gümrüklerden Geçiş Karnesi düzenlenmek ve ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak sureti ile, Türkiye'ye getirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıt araçlarına uygulanacak işlemleri kapsar.

 

             Tanımlar

             Madde 2- Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişi Deyimi: Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da bu bölgede kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi anlamına gelir.

             b) Ticari Kullanım Deyimi: Bedel karşılığında insan taşınmasında ya da bedel karşılığında olsun ya da olmasın sınai veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan aracı kapsar.

             c) Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıt Araçları Deyimi: İnsan ya da eşya taşımasına mahsus her türlü kara taşıt araçları ve bu taşıtlarla birlikte kullanılan ya da ayrı olarak gelen her türlü römork anlamına gelir.

             d) Sigorta Poliçesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Tüzüğü gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenmiş ve Türkiye'de geçerli olan sigorta poliçesi veya bu poliçenin bulunmaması halinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süre kadar yaptırılması gereken zorunlu trafik sigortası anlamına gelir.

             e) Mülkiyet Belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen taşıtın kime ait olduğunu gösteren üzerinde taşıtın motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerinin kayıtlı olduğu motorlu araç tescil belgesine benzer bir belgedir.

             f) Gümrüklerden Geçiş Karnesi: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği yabancı otomobil kuruluşları ile Gulf Otomobil Federasyonunca verilen birden fazla kullanıma müsait cilt halinde ve her bir sayfası numaralandırılmış giriş, çıkış, dipkoçan olmak üzere üç parçadan ibaret olan beş veya yirmibeş sayfa şeklinde düzenlenen aynı zamanda taşıtın ayniyet tesbitine esas teşkil eden teminat hükmünde olan uluslararası geçici ithalat belgesidir.
             g) Taşıt Giriş-Çıkış Formu: Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak gelen veya yükünü boşalttıktan sonra yurtdışına çıkacak olan ya da yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtları (dolu veya boş otobüsler dahil) ile Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca İl Valiliklerince tanzim edilen Sınır Ticareti Uygunluk Belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtlar için gümrük idarelerince düzenlenen örneği Gümrük Yönetmeliğinin 62 Numaralı ekinde yer alan belgedir.

 

             Belgelerin Geçersiz Sayılacağı Haller

             Madde 3-1) Gümrüklerden Geçiş Karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa veya geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye'nin ismi bulunuyorsa,

             2) Taşıt Giriş-Çıkış Formunun taşıtın sahibi tarafından doldurulan kısmı okunaksız veya eksik doldurulmuş ise,

              3) Mülkiyet belgesi yoksa veya bir başka kişi adına düzenlenmiş olmakla birlikte adına hareket eden kişi tarafından usulüne uygun olarak yetkili kılındığına ilişkin geçerli bir vekaletname ibraz edilemiyorsa,

             4) Sigorta poliçesinin süresi bitmiş ya da "yeşil kart"larda (Grean Card-Carte Verte) Türkiye rumuzu "TR" üzeri çizilmişse,

             Bu belgelerle herhangi bir taşıtın Türkiye'ye girişine izin verilmez.

 

             Süreler

             Madde 4- Ticari kullanıma mahsus kara taşıt araçları, yolcuların alınması, taşınması, eşyanın yüklenmesi ve taşıtın bakım ve onarım işleri gibi geçici ithal talebine esas olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken süre boyunca, aşağıda belirtilen fıkralarda öngörülen şartlara tabi olarak Türkiye Gümrük bölgesinde kalabilir.

             1- Taşıtın, yabancı otomobil kulüplerince düzenlenen gümrüklerden geçiş karnesi ile geçici ithali yapılacak ise ibraz edilen karnenin geçerlilik süresi dikkate alınır. Gümrüklerden geçiş karnesinin geçerlilik süresi yoksa veya bu süre dolmuş ise gümrüklerden geçiş karnesi kabul edilmez ve taşıtın geçici ithalinde Taşıt  Giriş-Çıkış Formu tanzim edilir.

             2- Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile geçici ithali yapılan ticari mahiyetteki taşıtlara gümrük idarelerince en çok 30 gün süre verilir. Bu süre toplu gezilerde kullanılan otobüsler için 3 aya kadar verilebilir. Verilen süre "Geçerlilik Süresi" bölümüne kaydedilir.

             3- Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca İl Valiliklerince tanzim edilen Sınır Ticareti Uygunluk Belgesi'ne istinaden yapılan ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtlar için tanzim olunan Taşıt Giriş-Çıkış Formlarına en çok 15 gün geçerlilik süresi verilir.

             Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

             A) Giriş Gümrük İdarelerince yapılacak işlemler

             Madde 5-1) Geçici İthalat Rejimi hükümleri kapsamında Türkiye'ye getirilen taşıtlardan;

             a) Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak gelen,

             b) TIR Karnesi himayesindeki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkacak olan ya da yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilen,

             Ticari araçların (dolu veya boş otobüsler dahil) gümrüklerden geçiş karnesi ibraz etmeleri halinde gümrük idarelerince bu belgelerin (sigorta poliçesi, mülkiyet belgesi dahil) yetkili kurumların imza ve mühürünü taşıyıp taşımadığı, Türkiye'de geçerli olup olmadığı, geçerlilik süresinin bitip bitmediği ve eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir.

             Bu araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda belgeler kabul edilerek Türkiye'ye özgü olan giriş ve dipkoçan parçalarına muayene memurunca mühür ve imza tatbik edilerek mühürlerin okunaklı ve belirgin olmasına özellikle dikkat edilmek kaydıyla giriş belgeleri ibra edilir ve giriş gümrük ismi mutlak surette yazılır.

             Sözü edilen belge ile giren taşıtlar; idarelerde bu iş için açılacak deftere sıra numarası verilerek kaydedilir.

             İleri tarihte yapılacak araştırmalara ışık tutmak üzere düzenlenen bu defterlere şahsın adı, soyadı, taşıtın plakası, şase numarası ile taşıtın girişi yapılan belge numarası kaydedilir.

             Geçici giriş yapan taşıt araçlarına ait kopartılan giriş belgeleri (giriş parçaları) en geç 15 gün içinde 2 nüsha bordroya kayden Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

             Taşıtların Tır karnesi veya Transit beyannamesi himayesindeki eşyasını boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkarılmak istenilmesi ya da yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevkinin talebi halinde gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmesi durumunda yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak giriş işlemi uygulanır.

             2- Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak gelen veya yükünü boşalttıktan sonra yurtdışına boş olarak çıkacak olan ya da yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilen ticari araçların (dolu veya boş otobüsler dahil) gümrüklerden geçiş karnesi ibraz etmemeleri halinde mülkiyet belgelerine istinaden muayeneleri yapılarak uygunluğu halinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile Türkiye'ye girişine aşağıdaki şekilde izin verilir.

             a) Pasaport polisi tarafından pasaport üzerine giriş damgası vurularak Türkiye'ye giriş yapan taşıtın sürücüsü nöbetçi gümrük muhafaza memuruna başvurarak ad ve soyadını, pasaport numarasını, taşıtın plaka numarasını ilgili deftere kaydettirir. Kayıt işleminin bilgisayar ortamında yapılması halinde ayrıca defter kaydı tutulmaz.
             b) Taşıt sürücüsü gümrük idaresinden alacağı aynı seri-sıra numarayı taşıyan üç nüsha formu okunaklı ve eksiksiz olarak doldurur. Doldurulmuş olan bu formlar giriş gümrük idaresince 5/1 inci maddede belirtilen deftere kaydedilir ve form üzerine kayıt sıra numarası verilerek tescil edilir.

             c) Yukarıda belirtildiği şekilde kayıt ve tescil işlemi tamamlanan taşıta ilişkin form ihbar veya şüpheli olup olmamasına dikkat edilerek muayene memuruna havale edilir.

             d) Muayene memurunca gerekli kontrol yapıldıktan sonra "Giriş İşlemi" bölümü doldurularak yeşil renkli 1 inci ve beyaz renkli 3 üncü nüshaları kopartılarak dipkoçanları ile birlikte giriş gümrüğünde bir klasörde saklanır. Kırmızı renkli 2 nci nüshası ise çıkış gümrüğüne ibraz edilmek üzere taşıt sahibine verilir.

             e) Taşıt Giriş-Çıkış Formunun "Özel Bilgiler" sütununa, aracın özellikle sevk edildiği gümrük idaresi adı, geçerlilik süresi bölümüne ise taşıtın Türkiye'ye geliş amacına uygun olarak (boş olarak Türkiye'yi terk edecek veya yük alacak olması ya da yolcuların taşınması, alınması ve yerleştirilmesi vb. gibi) talep edilen ve bu talep doğrultusunda gümrük idaresince verilen süre kaydedilir.

             f) Muayene ile görevli memurlar tarafından görevli oldukları sürece işlem görerek kopartılan formlar nöbet sonunda imza karşılığı ilgili servise teslim edilir.

             g) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının giriş ve dipkoçan nüshaları tescil defteri ile karşılaştırılarak tam olduğu anlaşıldığı takdirde, o günün tarihini taşıyan iki nüsha bordroya tescil sıra numarasına göre kaydedilerek düzenli bir şekilde arşivlenir.

             Bu şekilde arşivlenerek muhafaza altına alınan giriş ve dipkoçan nüshaları çıkış gümrük idaresince gönderilecek olan çıkış nüshası ile çakıştırılmak üzere form geçerlilik süresi bitim tarihinden itibaren 1 ay süreyle bekletilir. Bu süre içerisinde çıkış gümrüğünce gönderilen çıkış nüshası ile giriş ve dipkoçan nüshaları çakıştırılarak her parçanın arka yüzüne işlemi yapan memur tarafından "Tarafımca Kontrol Edilerek Çakıştırılmıştır" kaşesi basılarak imzalanır ve bordroya kaydedilerek düzenli bir şekilde arşivlenir.

             Giriş ve çıkış nüshaları çakıştırılan Taşıt Giriş-Çıkış Formları 1 yıl süreyle muhafaza altına alınır. Bu süre sonunda imhasında sakınca görülmeyenler kurulacak imha komisyonunca imha işlemine tabi tutulur. İmha edilen giriş-çıkış formlarına ilişkin olarak tutulan kayıtlar (kayıt defteri, bordro, imha tutanağı vs.) ise düzenli ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

             Taşıt Giriş-Çıkış Formunun geçerlilik süresi bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde çıkış parçası gelmeyenler için formun bir örneği gönderilmek suretiyle taşıtın sevk edildiği gümrük idaresi (çıkış gümrüğü) nezdinde çıkış yapıp yapmadığı sorgulanır. Bu yazışma sonucu çıkış yaptığının tespit edilmesi halinde form çıkış nüshası aslının gönderilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise form örneğine çıkış meşruhatı verilerek iadesi istenilir ve yukarıda belirtilen işleme tabi tutulur. Muhafaza kayıtlarından da yararlanmak suretiyle yapılan araştırma neticesinde taşıtın çıkış yaptığının tespit edilememesi halinde, Taşıt Giriş-Çıkış Formu giriş parçası örnekleri bir liste ekinde geçerlilik süresi bitim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde gerekli takiplerin yapılmasını teminen Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.
             h) TIR karnesi veya Transit beyannamesi himayesindeki eşyasını boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkarılmak istenilen ya da yük almak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilmek istenen taşıt için Gümrüklerden Geçiş Karnesi ibraz edilememesi halinde de eşyanın boşaltıldığı son gümrük idaresince Taşıt Giriş-Çıkış Formuna istinaden yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak giriş işlemi uygulanır.

             ı) Deniz yoluyla (RO-RO) veya demir yoluyla boş ve çekicisiz olarak gelen römork ya da yarı römorkların giriş işlemleri, ilgili acenta, firma veya kişilerden taahhütname alınması şartıyla yukarıda belirtilen esaslar dahilinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yapılır.

             j) Sınır Ticareti Uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan taşıtların girişleri sırasında tanzim olunan Taşıt Giriş-Çıkış Formları giriş gümrük idaresince açılacak deftere sıra numarası verilerek kaydedilir. Taşıt Giriş-Çıkış Formunun yeşil renkli birinci nüshası (giriş) ile beyaz renkli üçüncü nüshası (dipkoçan) kopartılarak alıkonulur, kırmızı renkli ikinci nüshası ise (çıkış) taşıtın çıkışı sırasında ibraz edilmek üzere taşıt sahibine verilir.

             Taşıtın yükünü boşaltarak boş ya da dolu olarak yurtdışına çıkarılması sırasında kırmızı renkli ikinci nüsha form gümrük idaresince çıkış için tutulan deftere kaydedilerek ayniyetine uygunluğu tespit edildikten sonra "çıkış işlemi" bölümü doldurularak taşıtın çıkışına izin verilir.

             Bu şekilde giriş ve çıkış yapan taşıta ait Taşıt Giriş-Çıkış Formu giriş ve çıkış nüshaları çakıştırılarak her iki parçanın arkasına çakıştırma işlemlerini yapan memur tarafından "Tarafımca Kontrol Edilerek Çakıştırılmıştır" kaşesi basılarak imzalanır ve bordroya kaydedilerek düzenli bir şekilde arşivlenir. Bu şekilde arşivlenerek muhafaza altına alınan Giriş-Çıkış Formları 3 ay süreyle saklanır. Bu süre sonunda imhasında sakınca görülmeyenler kurulacak imha komisyonu tarafından imha işlemine tabi tutulur. İmha edilen Giriş-Çıkış Formlarına ilişkin olarak tutulan kayıtlar (kayıt defteri, bordro vs.) ise düzenli ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

             Bu kapsamda giriş işlemi yapılan taşıtın yurtdışı edildiğinin belirlenememesi halinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu giriş parçası örnekleri bir liste ekinde geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli takiplerin yapılmasını teminen Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

 

             B) Çıkış Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

             Madde 6- Gümrük idarelerince, öncelikle; boş olarak gelen taşıtların hangi tür belgeye istinaden giriş işleminin yapıldığı araştırılır. Herhangi bir belge ibraz edilmemesi halinde konu giriş gümrük idaresinden sorgulanır.

             1) Gümrüklerden geçiş karnesine kayden giriş işlemi yapılan taşıtların ülkeden çıkarılması veya yük almak üzere gümrük idaresine müracaat etmesi sırasında sürücüler ellerinde bulunan çıkış ve dipkoçan belgelerini çıkış gümrük idaresine ibraz ederler.

             Gümrük idarelerince bu belgelerdeki verilerle taşıtın ayniyeti karşılaştırılır, uygun bulunması halinde bu parçaların her ikisine de gümrük idareleri için ayrılmış bölümlere çıkış gümrük idaresinin adı ve çıkış tarihi yazılarak muayene kaşesiyle mühürlenerek imzalanır. Bu şekilde çıkış yapacak taşıtların plaka, şase numaraları ile sürücülerinin adı, soyadı ve belge numaraları gümrük idarelerince bu işlemlere özgü defterlere çıkış sırasına göre kaydedilir.

             Bu taşıtlara ait kopartılan çıkış parçaları en geç 15 gün içinde 2 nüsha bordroya kayden Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

             2) Türkiye Gümrük Bölgesinden boş olarak çıkış yapmak isteyen (dolu veya boş otobüsler dahil) ya da ihracat eşyası almak üzere boş olarak gelen ve giriş işlemi Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yapılan taşıtların sürücüleri ilgili gümrük idaresine üzerinde giriş gümrüğünce giriş işlemi uygulanmış  bulunan kırmızı renkli 2 nci nüshayı ibraz eder.

             Kırmızı renkli 2 nci nüsha form gümrük idaresince çıkış için tutulan deftere kaydedilerek ayniyetine uygunluğu tesbit edildikten sonra "çıkış işlemi" bölümü doldurularak taşıtın çıkışına ya da Tır karnesi veya İhracat beyannamesi kapsamında yük alınmasına izin verilir.

             Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının çıkış nüshaları tescil defteri ile karşılaştırılarak tam olduğu anlaşıldığı takdirde giriş gümrük idarelerinin isimlerine göre tasnifi yapılır ve o günün tarihini taşıyan iki nüsha bordroya tescil sıra numarasına göre kaydedilerek en geç 7 gün içerisinde birinci nüsha bordro ile taşıtın giriş yaptığı gümrük idaresine gönderilir.

             Bordronun ikinci nüshası ise gümrük idaresinde saklanılır.

 

             Genel Hükümler

             Madde 7- Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithali sırasında bu Tebliğin 2/f maddesinde belirtilen Gümrüklerden Geçiş Karnesinin (Carnet de Passage en Douane-CPD) ibrazı zorunlu değildir.

             Gümrüklerden Geçiş Karnesi ibraz edilememesi halinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenerek taşıt girişine izin verilir. Ticari mahiyetteki kara taşıtları için düzenlenen Taşıt Giriş-Çıkış Formuna "Ticari Taşıttır" kaşesi tatbik edilir.

             TIR Karnesi ve Transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan karayolu taşıtlarının geçici ithalleri ile bu taşıtların Türkiye'den ihracat eşyası alarak yurtdışına çıkışları sırasında ayrıca gümrüklerden geçiş karnesi ya da Taşıt Giriş-Çıkış Formu aranmaz. Ancak, giriş gümrük idaresine taşıt sürücüleri tarafından kendi iradeleriyle ibraz edilen gümrüklerden geçiş karnesi ile giriş işlemi uygulanmış olması halinde, çıkış gümrük idaresince bu belgenin çıkış nüshasına çıkış işlemi uygulanır.

 

             Kazaya Uğrayan veya Tamir Edilecek Taşıtlar

             Madde 8- Bu Tebliğ hükümleri uyarınca geçici ithali yapılan taşıtların yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılmayacak duruma gelmesi halinde taşıta ait vergiler aranmaz.
 

             Kaza olayının trafik veya jandarma tarafınca düzenlenecek kaza raporuna istinaden Cumhuriyet Savcılığı yazısı ya da Mahkeme Kararı ile kaza yerine en yakın gümrük idaresine bildirilmesi gerekir.

             Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkartılması veya gümrüğe terk edilmesi gerekmektedir. Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt enkazının gümrüğe terk edilmek istenmesi halinde taşıt sahibince ilgili belgelerle birlikte gümrüğe verilecek terk dilekçesine istinaden işlem yapılır. Gümrüğe terk edilmek istenen taşıtın getirilmesi durumunda gümrük denetimindeki antrepolarda, getirilmesinin olanaksızlığı durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet marifetiyle giriş ayniyetine uygunluğu belirlenerek düzenlenecek tutanağa istinaden tasfiye hükümlerine tabi tutulur. Gümrük idaresi, taşıtın geçici ithalinde düzenlenen belgenin (gümrüklerden geçiş karnesi veya taşıt giriş-çıkış formu) çıkış parçasına gerekli meşruhat vererek kaza olayına ve yapılan işlemlere ilişkin belgelerle birlikte 2 nüsha bordroya kayden;

             1) Taşıt, Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile girmiş ise giriş gümrüğüne,

             2) Taşıt, Gümrüklerden Geçiş Karnesi ile girmiş ise Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

             Hasara uğrayan taşıtın yurtdışı edilmek istenmesi halinde taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden sonra işlem yapılır. Tamir veya bakıma ihtiyaç duyulan durumda taşıt gümrük idaresince belirlenecek bir tamirhaneye uygun görülecek bir süre için tutanakla yed-i emin olarak teslim edilir ve tamiri bittikten sonra yurtdışı edilmek üzere gümrük denetimindeki yerlere alınır. Onarım ve bakım sonrası değiştirilen parçalar ile arızalı veya bozuk parçalar istendiği takdirde yurtdışı edilir ya da gümrük idaresine terk edilir. Yerine getirilecek yeni yedek parçalara ait geçici ithalat işlemleri, gümrük vergileri aranmaksızın onarıma izin veren gümrük idaresince yapılır.

 

             Çalınan Taşıtlar

             Madde 9- Geçici İthalat Rejimi kapsamında yurda giriş yapan ticari kullanıma mahsus taşıtların veya taşıtla birlikte belgelerde yer alan aksesuarlarının yurtta kalma süresi içerisinde çalınmaları halinde, çalınma olayının polis ya da Jandarma tarafından düzenlenecek belgeye istinaden Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı ile gümrük idaresine ispat edilmesi suretiyle taşıtın ve aksesuarlarının kayıtlardan düşümü istenilmelidir.

             Bu istem üzerine; ilgili gümrük idaresince ibraz edilen belgelerin uygun bulunması halinde taşıtın geçici ithalinde düzenlenen belgenin (gümrüklerden geçiş karnesi veya taşıt giriş-çıkış formu) çıkış nüshası, çalınma olayına ilişkin belgelerle birlikte taşıt kaydının kapatılması ve emniyet makamları nezdinde gerekli takibatın yapılmasını teminen Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.
 

             Süre Değişimi

             Madde 10- Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile geçici ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının yurtta kalma süreleri (taşıt sürücüsünün; kaza, yangın, hastalık gibi beklenmeyen hallerle herkesçe bilinen olağan dışı olaylar gibi mücbir sebepler vs. ile geçici ithalat talebine esas olan faaliyetlerin giriş sırasında verilen süre içerisinde gerçekleştirilememesi halinde süre uzatım gerekçelerini ispatlar nitelikteki belgelerle birlikte) taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde müracaat edilmesi şartıyla, gümrük idareleri tarafından en çok 30 güne kadar uzatılabilir.

             Gümrük idarelerince uzatılan süre geçici ithalat belgesinin geçerlilik süresi bölümüne kaydedilir. Taşıtın yurtta kalma süresi bittikten sonra yapılacak ek süre uzatım talebi (yukarıda sayılan mücbir sebeplerin belgelendirilmesi kaydıyla) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi tatbik edilerek yerine getirilebilir.

 

             Şartların İhlali

             Madde 11- Gümrüklerden Geçiş Karnesi ve Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile geçici ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının iç trafikte özel amaçla kullanıldığının, kiraya veya ödünç verildiğinin ya da ithal edildikten sonra başka kişilerin tasarrufuna bırakıldığının, başka bir şahsa devredildiğinin veya satıldığının tesbiti halinde, taşıtlar ile ilgili geçici ithal izni 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci madde hükümleri uygulanarak iptal edilir.

             Birinci fıkrada belirtilen hususların dışında tespit edilecek usulsüzlük hallerinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesi hükümlerine göre ceza uygulanır.

 

             Çıkarılmayan Taşıtlar

             Madde 12- Taşıt, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği Yabancı Otomobil Kulüplerince verilen Gümrüklerden Geçiş Karnesi ile girmiş ise taşıta ilişkin vergilerin tahsili için Uluslararası Sözleşme hükümleri gereğince İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünce Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu nezdinde gerekli vergi takibatı yapılır.

             Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile geçici ithali yapılan taşıtlardan yurtdışına çıkış yaptığı tesbit edilemeyenler için Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur, taşıt ve sürücüsünün ihbar kayıtlarına alınması sağlanır.

             Diğer Haller

             Madde 13- Bu Tebliğde yer almayan özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

             Yürürlük

             Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.