Gümrük Mevzuatı          
Resmi Gazete: 16.09.1998 Çarşamba Sayı: 23465 (Asıl)  
 Gümrük Müşteşarlığından: 
Gümrük Genel Tebliği
(HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)
Seri No: 1
  
            Hızlı Kargo Taşımacılığı, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 56/a maddesinde belirtilen "Basitleştirilmiş Usul" kapsamında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir. 

            A- Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan/Yapacak Firmalarda Aşağıdaki Şartlar Aranacaktır: 

            1-Kuruluşlarına ilişkin Ticaret Sicilinde bu faaliyet konusunun yer alması gerekir. Halen hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, (varsa) 1 ay içinde bu eksikliklerini gidereceklerdir. 

            2- Son 3 yıl içinde kargo taşımacılığı faaliyetleri nedeniyle, vergi borcu olmadığına dair (ihtilaflı olanlar hariç), bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları belge gümrük idaresine ibraz edilecektir. 

            3- Bu firmaların sahipleri, ortakları ve gümrüğe muhatap olan personelinin hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya aynı derecede cezayı gerektiren bir suçtan ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmaması şartı aranacaktır. 

            Ayrıca bu kişi ve firmaların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde belirtilen fiiller nedeniyle mahkumiyet kararı bulunmaması gerekir. 

            B- Gümrük İşlemleri: 

            1- Gelen eşyanın tesliminden ve giden eşyanın gönderilmesinden itibaren 48 saat içinde giriş ve çıkış belgesi ve listelerin gümrük idaresine verilmesi zorunludur. 

            2- Kargo firmaları antrepodaki eşyayı muayeneye sunarken vergiye tabi olanlar ve olmayanlar olarak ayrı ayrı tasnif edeceklerdir. 

            3- İşlemlerin süratle yapılmasını teminen; kargo firmaları gümrük idarelerine uçakların geliş saatleri konusunda bilgi verecek ve gümrük idareleri bu saatlere bağlı olarak muayene memuru görevlendirilmesi hususunda gerekli hassasiyeti gösterecektir. 

            4- Kendileri adına gelen eşyanın ithalat ve ihracat konusundaki gümrük işlemlerinin, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce yapılmasını isteyen firmalar, söz konusu taşımacı firmalara doğrudan temsile ilişkin temsilname vereceklerdir (Noter tasdiki aranmayacaktır). 

            5- Bu kapsamda gelen eşyanın muayene oranı otomasyon çerçevesinde öngörülen oranı aşmayacaktır. Henüz otomasyona geçilmeyen idarelerde bu oran asgari düzeyde tutulacaktır. 

            6- Bu firmalarca yapılan ithalata ilişkin sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla bunlardan 1998 yılı için 5 milyar TL. tutarında nakit veya banka teminat mektubu veya devlet tahvili ya da hazine bonosu teminat olarak alınacaktır. Teminatlar, bu Tebliğin yayımlanmasını takip eden bir ay içerisinde gümrük idaresine verilecektir. Bundan böyle, belirtilen teminat tutarı Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında bu ilanın yapıldığı tarihi izleyen ay içinde arttırılarak gümrük idaresine verilecektir. 

            7- 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 7 nci maddenin (4) ve (6) numaralı bentleri, 8 nci maddenin (8), (9), (10), (11), (12) numaralı bentleri ile 14 numaralı bendinin (b) ve (d) alt bentlerinde belirtilen gayri ticari nitelikte ve vergiye tabi olmayan (8-14/d'de belirtilen eşyadan sadece sakatların ve hastaların kendi adlarına ithal edilecek ve bunların bakım, tedavi ve yaşamlarını sürdürmesi için zorunlu olan eşya) eşyanın ithali yapılabilecektir (7 nci maddenin (4) numaralı bendinde yer alan eşyanın bu kapsamda ithal işleminin yapılabilmesi için 55 ECU karşılığı TL.nı geçmemesi gerekir). Bu kapsamdaki eşyanın teslimi derhal yapılacaktır. 

            8- 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 8 nci maddesinin 14 numaralı bendinin (b) ve (d) alt bentlerinde belirtilen protez uzuvlar ile organizmaya takılan sair uzuv ve parçalar ile sakatların ve hastaların kendi adlarına ithal edilecek ve bunların bakım, tedavi ve yaşamlarını sürdürmesi için zorunlu olan eşya, bizzat sakat tarafından yetkilendirilmek şartıyla bu firmalarca ithal edilebilecektir. 

            9- Internet kanalıyla yapılan sipariş konusu eşyanın ithalat ve ihracat işlemleri de bu çerçevede gerçekleştirilebilecektir. 

            10- Hızlı kargo taşımacılığına konu, gayri ticari ve vergiye tabi olmayan eşyanın yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde, firmanın beyanı doğrultusunda eşyanın geldiği ülkeye veya gönderileceği ülkeye gitmesine izin verilecektir. 

            11- Bu Tebliğde belirtilen esaslar dışında Hızlı Kargo Taşımacılığı kapsamında Türkiye'ye ithali veya ihracı söz konusu olan kargo eşyalarına ilişkin işlemler; yürürlükteki Dış Ticaret Rejimi, Giriş Rejimi, Çıkış Rejimi ve hızlı kargo taşımacılığına temas eden sair Gümrük Rejimleri ile 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve işbu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve firmaların anılan mevzuat hükümlerine, Gümrük Müsteşarlığı'nca yapılan düzenlemelere aykırı davranışlarının tespiti halinde ilgili Gümrük Müdürlükleri tarafından duruma göre 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde sorumlular hakkında gerekli takibat yapılacaktır. 

            12- Bu Tebliğde öngörülmeyen hususlar Gümrükler Genel Müdürlüğünce incelenip sonuçlandırılır. 

            Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.