gümrük mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.02.2000 Perşembe Sayı: 23960 (Asıl)  DüsturTertip: 5 CiltSahife:
Gümrük Müşteşarlığından: 
 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü altında İşleme) 
Seri No: 1

            Kapsam
            Madde 1- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123-127 maddeleri ve 20/1/2000 tarihli 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilir.

            Tanımlar
            Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen;

            Rejim: Gümrük kontrolü altında işleme rejimini;

            Eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması: Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, bir serbest bölgeye girmesini, Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını, imhasını veya gümrüğe terk edilmesini;

            İthal Eşyası: İşlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan serbest dolaşımda olmayan eşyayı;

            Değişmemiş Eşya: Rejim çerçevesinde hiç bir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyasını;

            İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünleri;

            Asıl İşlem Görmüş Ürün: Rejim kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri;

            İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürünler dışındaki ürünleri;

            Zayiat (İmalat Kayıpları): İthal eşyasından işleme faaliyetleri esnasında buharlaşma, gaz olarak havaya karışma, kuruma veya damıtma sonucu tahrip veya zayi şeklinde eksilmeleri;

            Verimlilik Oranı: Belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını; ifade eder.

            Gümrük kontrolü altında işleme izni almak için müracaat ve belge düzenlenmesi
            Madde 3- Rejime ilişkin izin başvurusu; Gümrük Kanununun 80 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 124 üncü maddesindeki şartlara uyan işlemi yapan veya yaptıran kişi tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin 353 üncü maddesi hükümleri ile bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-1) uygun olarak, yetkili gümrük idaresine yapılır.

            Rejim kapsamında gerçekleştirilecek gümrük işlemlerini yapmaya ve bu rejimle ilgili izinleri vermeye yetkili gümrük idareleri listesi (EK: 2) ile rejime tabi tutulabilecek eşya ve bu eşyaya uygulanabilecek işlemleri gösterir liste (EK: 3) Tebliğe eklidir.

            Basitleştirilmiş usul hükümleri saklı kalmak kaydıyla, izin; sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilebilir.

            Gümrük kontrolü altında işleme izni verilebilmesi için;

            a) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının tespitinin mümkün olduğunun anlaşılması,

            b) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün bulunmadığının tespiti,

            c) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmayacağının belirlenmesi;

            d) Türkiye'deki benzer eşya üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen bir işleme faaliyeti oluşturma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması,

            e) Eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin teminata bağlanması, şarttır.

            Yetkili gümrük idareleri, izin başvurusunun yukarıda belirtilen şartları taşıması halinde gümrük kontrolü altında işleme iznini verir veya şartları taşımıyorsa talebi reddeder. İzin, yetkili gümrük idaresince, Gümrük Yönetmeliğinin 353 üncü maddesi hükümlerine ve bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-4) uygun olarak iki nüsha halinde düzenlenir.

            Rejim kapsamındaki eşyaya ilişkin verimlilik oranı ve bu oranın belirlenme yönteminin, işleme faaliyetinin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği şartlar göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde üretim verilerine dayanması gerekir. İzin hak sahibinin kayıtlarında, bu orana nasıl ulaşıldığının tespit edilebilmesi ve her zaman kontrole açık olması esastır.

            Gümrük idareleri, verimlilik oranı veya bu oranın belirlenme yöntemi ile ilgili kayıtları her zaman kontrol edebilirler.

            Gümrük kontrolü altında işleme kayıtları
            Madde 4- Gümrük idareleri, rejime ilişkin hükümlerin doğru uygulanmasını ve yapılacak denetimleri kolaylaştırmak amacıyla, rejime tabi tutulan ithal eşya miktarını işleme faaliyetlerinin izlenmesi ve ödenmesi gerekebilecek gümrük vergilerinin doğru hesaplanması için gereken bütün hususları kapsayan stok kayıtlarını tutmalarını veya tutturmalarını izin hak sahibinden isterler.

            "Gümrük kontrolü altında işleme kayıtları" olarak adlandırılacak bu kayıtlar, rejimin doğru olarak uygulanması için gerekli olan denetimlerin yapılabilmesi için izni veren gümrük idaresinin incelemesine her zaman açık tutulur.

            Gümrük idareleri, başvuru sahibi tarafından ticari amaçlarla tutulan kayıtların, işlemlerin denetimini mümkün kılması durumunda, bu kayıtları "Gümrük kontrolü altında işleme kayıtları" olarak kabul edebilir.

            Gümrük kontrolü altında işleme izin belgesi kapsamında basitleştirilmiş usulden faydalanılarak işlem yapılması
            Madde 5- Gümrük Kanununun 71 inci maddesinde, rejime giriş için öngörülen basitleştirilmiş usullerin uygulanmadığı durumlarda, bu usulü kullanarak izin vermeye yetkili herhangi bir gümrük idaresi, eşyanın rejime girişine ilişkin beyannamenin verilmesini izin başvurusu olarak kabul eder. Bu durumda beyannamenin tescili, izin yerine geçer ve bu tescil iznin verilmesine ilişkin şartlara tabidir.

            Beyannamenin 44 nolu kutusuna kaydedilmemiş olması halinde, beyan sahibi beyanname ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir belgeyi de ibraz etmek zorundadır:

            a) Beyan sahibiyle, rejimden yararlanmak için başvuran kişinin farklı olması durumunda, başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve adresi,

            b) İşleme faaliyetini gerçekleştirecek kişinin başvuru sahibi veya beyan sahibinden farklı bir kişi olması halinde, söz konusu kişinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve adresi,

            c) İşleme faaliyetinin niteliği,

             d) Elde edilecek işlem görmüş ürünlerin ticari ve/veya teknik tanımı,

            e) Verimlilik oranı veya bu oranın tespit edilmesinde kullanılacak yöntem,

            f) İthal eşyasının gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutulması için müsaade edilen süre,

            g) İşleme faaliyetinin gerçekleştirileceği yer (mahal).

            Gümrük Yönetmeliğinin 352 ve 354 üncü madde hükümleri bu madde için de geçerlidir.

            Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinin geçerlilik süreleri
            Madde 6- Rejime ilişkin iznin geçerlilik süresi; ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak gümrük idaresince her olay için ayrı olarak belirlenir.

            Gümrük idareleri izni düzenlerken, işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gereken süreyi dikkate alarak, işlenmiş ürünlerin, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süreyi tespit eder. Gümrük idarelerince kabul edilebilecek makul bir sebep olması ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla izni veren gümrük idaresince ek süre verilebilir.

            Rejime ilişkin iznin geçerlilik süresi ek süreler dahil azami iki yıldır.

            Süre uzatımı
            Madde 7- Beklenmeyen hal veya mücbir sebeplerin varlığı halinde, iznin geçerlilik süresi, azami geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren, üç aya kadar uzatılabilir.

            Beklenmeyen hal veya mücbir sebep
            Madde 8- Aşağıda belirtilen beklenmeyen hal veya mücbir sebeplerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir;

            a) Ekonomik kriz veya durgunluk,

            b) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga, yangın ve benzeri tabii afetler,

            c) Yükümlü firmanın faaliyetlerinin kamu otoritelerince durdurulması,

            d) Grev veya lokavt,

            e) Devlet tarafından konulan yasaklar, harp veya abluka hali,

            f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü.

            Beklenmeyen hal ve mücbir sebepler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle tevsik edilir.

            Firmaların beklenmeyen hal veya mücbir sebeplerden yararlanabilmeleri için en geç izin süresi sonundan itibaren bir ay içerisinde izni veren gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen sürede yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

            1 inci fıkranın (b) bendindeki beklenmeyen hal veya mücbir sebepler nedeniyle;

            a) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının mahkeme kararı ile tespit edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır.

            b) İşleme faaliyetini gerçekleştirecek firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğinin mahkeme kararı ile tespiti halinde, izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte gümrük kontrolü altında işleme rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya devredilebilir.

            Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik
            Madde 9- Gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler izni veren gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

            Eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine girişi ve teminat
            Madde 10- Eşyanın rejime girişine ilişkin beyanname, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresine verilir.

            İlgili gümrük idaresi, belgede kayıtlı olan eşya ile beyannamede kayıtlı olan eşyanın GTİP ile teknik ve ticari adı bakımından aynı eşya olduğunu tespit etmesi halinde, bu Tebliğin ekinde yer alan taahhütnameyi (EK-5) alarak ve eşyaya isabet eden vergileri teminata bağlayarak eşyanın rejime girişine izin verir.

            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre alınacak teminat aşağıda yer alan unsurlardan bir veya birkaçından oluşur:

            a) Türk Lirası veya konvertibl yabancı para,

            b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

            c) Hazine tahvil ve bonoları.

            Gümrük idareleri eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi şartlarına uymasını sağlamak üzere zorunlu olan  hallerde eşyanın ayniyetini tespite yönelik önlemler alırlar.

            Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin sona erdirilmesi
            Madde 11- Rejimin sona erdirilmesinde, verimlilik oranının tatbiki suretiyle işlem görmüş ürünlere isabet ettiği belirlenen ithal eşya miktarı ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan değişmemiş ithal eşya miktarı esas alınır.

            Değişmemiş eşya veya izin belgesinde öngörülene nazaran işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünler için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı, ithal eşyasının gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulduğu beyannamenin tescili sırasındaki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınarak hesaplanır.

            Bu hesaplamalar, Gümrük Yönetmeliğinin 479 ila 482 inci madde hükümleri esas alınarak yapılır.

            Rejimi sona erdiren beyanname, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresine verilir.

            Ancak; izni veren gümrük idaresinin bilgisi ve izni dahilinde bu beyanname başka bir gümrük idaresine de verilebilir.

            Rejimin sona erdirilmesi için verilen beyanname, izin verilen ve eşyanın tabi olacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümlere uygun olarak düzenlenir.

            İşlenmiş ürünlerin veya ithal eşyasının beyannamede yapılan tanımı izin belgesindeki tanıma uygun olmalıdır.

            Gümrük Kanununun 71 inci maddesinde öngörülen basitleştirilmiş usuller, rejimi sona erdiren, serbest dolaşıma giriş, ihracat ve yeniden ihracat için yapılan beyanlar için uygulanır.

            İkincil işlem görmüş ürünlere uygulanacak işlemler
            Madde 12- Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin olarak;

            a) Tasfiyeye tabi tutulmasının,

            b) Çıkış hükmünde antrepo ve geçici depolama yerlerine teslimi ile Gümrük Kanununda öngörülen süre içinde serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde ithalinin,

            c) Mahrece iadesinin,

            d) İmhasının,

            izin hak sahibi tarafından talep edilmesi halinde, yetkili gümrük müdürlüğü bu doğrultuda işlem yapar. Ancak, eşyanın tabiatı gereği üretim aşamalarında meydana gelen zayiat (imalat kayıpları) için böyle bir zorunluluk aranmaksızın işlem yapılır.

            İbra senedi
            Madde 13- İzin hak sahibi, eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimini sona erdiren ve bu rejim dışındaki diğer rejimler için beyan konusunda öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-6) uygun bir ibra senedi ve buna ilişkin belgeleri verir.

            İbra senedinde;

            a) İzin belgesinin sayı ve tarihi,

            b) İthal eşyasını rejime sokan beyannamenin sayı ve tarihi ile ithal eşyasının miktarı,

            c) İthal eşyasının Gümrük Tarife Cetveli Pozisyon numarası,

            d) İthal eşyasının kıymeti,

            e) Belirlenen verimlilik oranı,

            f) İşlem görmüş ürünlerin tanımı ve miktarı ile tabi tutuldukları gümrük idaresince onaylanmış işlem veya kullanımı ve bu işlem veya kullanıma ait beyannamenin sayı ve tarihi,

            g) Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesinin (d) bendinin uygulanacağı hallerde işleme maliyeti,

            h) İşlem görmüş ürünlerin Gümrük Tarife Cetveli Pozisyon numarası, yer alır.

            Rejime giriş ve rejimin sona erdirilmesinde basitleştirilmiş usulün uygulandığı durumlarda, Gümrük Kanununun 71 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında öngörülen tamamlayıcı beyanname ve belgeler kullanılır.

            İzni veren gümrük idaresi;

            a) İbra senedinin bilgisayar ve veri işleme tekniği yoluyla veya gümrük idaresince kabul edilebilecek başka bir şekilde düzenlenmesine,

            b) İbra senedinde yer alan bilgilerin, eşyaları rejime sokan beyanname üzerinde gösterilmesine ve bunun ibra senedi olarak kabul edilmesine,

            izin verebilir.

            İzni veren gümrük idaresi, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde ve izin belgesinde belirtilmek kaydıyla ibra senedini düzenleyebilir. İbra senedi beş yıl süre ile muhafaza edilir.

            Teminat iadesi
            Madde 14- İzni veren gümrük idaresince,

            a) İzin belgesi ve buna ilişkin beyannamede kayıtlı eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde serbest dolaşıma girip girmediğinin,

            b) İkincil işlem görmüş ürünler için bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilmiş hususlarda işlem yapıldığının,

            tespiti halinde, teminat, izni veren gümrük idaresinin rejimin sona erdiğini bildiren yazısına istinaden, eşyanın rejime girişinin yapıldığı izin belgesinde kayıtlı gümrük idaresince iade edilir.

            Şartlara uyulmaması ve müeyyide
            Madde 15- Ceza koyan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca, rejim hükümlerinin ihlali halinde eşyaya ilişkin vergiler alınmakla birlikte bu vergilerin iki katı para cezası alınır. Ayrıca Gümrük Kanununun 207 nci maddesi uyarınca faiz tahsil edilir.

            Bu rejim çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın süresi içinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmemesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (h) bendi uyarınca para cezası uygulanır.

            Bilgi gönderme
            Madde 16- Gümrük idareleri;

            a) Rejime girişi yapılan ithal eşyasının değerinin, işleme faaliyetini yapan kişi başına yılda 50 milyar TL.'yi geçen her izne ilişkin olarak, bu Tebliğin ekinde belirtilen hususları (EK-7),

            b) Gümrük Kanununun 124 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde sözü edilen Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi ve bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulması şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilen her izin başvurusuna ilişkin olarak bu Tebliğin ekinde belirtilen hususları (EK-8),

            iznin düzenlendiği ya da başvurunun reddedildiği tarihi takip eden ay içinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirir.

            Denetim
            Madde 17- Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğde belirtilen usul ve esasların uygulanmasına ilişkin her türlü denetim ve düzenlemeyi yapmaya, firmalardan, kamu kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

            Gümrük kontrolü altında işleme izni kapsamında ithal edilen madde ve malzemelerin firmanın deposunda, imalathanesinde, fabrikasında veya işlendiği mahalde Gümrük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Gümrük Kontrolörleri ve Stajyer Gümrük Kontrolörleri, Gümrük Müdürleri ve Müsteşarlıkça yetkili kılınacak diğer gümrük personeli tarafından istenildiği zaman görülüp kontrol edilecek şekilde bulundurulması zorunludur.

            Yetki
            Madde 18- Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemelerin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların çözümlenmesinde Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

            Yürürlük
            Madde 19- Bu Tebliğ 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 20- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

                                                                                                                                                    Ek: 1
 
 
1. Ad ve Soyadı veya ticari unvanı ve açık adresi 
a) İşleme faaliyetini yapanın
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ İZİN BAŞVURU FORMU
No: A 000000
 
Eşya ile ilgili bilgiler her eşya için verilmelidir. Doldurmadan önce arka yüzdeki notlara bakınız.
2. İşlenecek eşyanın
a) Ticari ve/veya teknik tanımı
b) 8’li GTİP. No:
c) Tahmini Miktarı
d) Tahmini gümrük kıymeti
3. İşlem görmüş ürünler ve planlanan ihracat faaliyeti 
a) Ticari ve/veya teknik tanımı
b) 8’li veya 12’li GTİP. No:
4. Verimlilik oranı
 
5. Yapılacak işleme faaliyetinin tanımı ve yapısı
 
6. İşleme faaliyetinin yapıldığı yer
7. İthal eşyasının gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gereken süre:
8. Önerilen belirleme yöntemleri
 
9. Önerilen gümrük idareleri
a) Giriş gümrük idaresi           b) Rejimin sona ereceği (ibra) gümrük idaresi
10. Hedeflenen izin süresi
11. Diğer Hususlar
 
Tarih 
İmza

                                                                                                                                    Ek: 2

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ YAPMAYA VE BU REJİMLE İLGİLİ İZİNLERİ VERMEYE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

             1- Atatürk Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü
             2- Halkalı Gümrük Müdürlüğü
             3- Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü
             4- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
             5- Erenköy Gümrük Müdürlüğü
             6- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
             7- İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü
             8- Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
             9- İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
            10- İzmir Gümrük Müdürlüğü
            11- Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
            12- Denizli Gümrük Müdürlüğü
            13- Manisa Gümrük Müdürlüğü
            14- İzmir Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
            15- İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
            16- Aliağa Gümrük Müdürlüğü
            17- Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü
            18- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
            19- Kayseri Gümrük Müdürlüğü
            20- Konya Gümrük Müdürlüğü
            21- Derince Gümrük Müdürlüğü
            22- İzmit Gümrük Müdürlüğü
            23- Gebze Gümrük Müdürlüğü
            24- Bursa Gümrük Müdürlüğü
            25- Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü
            26- Mudanya Gümrük Müdürlüğü
            27- Gemlik Gümrük Müdürlüğü
            28- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü
            29- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
            30- Mersin Gümrük Müdürlüğü
            31- Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
            32- Adana Gümrük Müdürlüğü
            33- İskenderun Gümrük Müdürlüğü
            34- Antakya Gümrük Müdürlüğü
            35- Antalya Gümrük Müdürlüğü
            36- Antalya Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü
            37- Isparta Gümrük Müdürlüğü
            38- Trabzon Gümrük Müdürlüğü
            39- Samsun Gümrük Müdürlüğü
            40- Karabük Gümrük Müdürlüğü
            41- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü
            42- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
            43- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
            44- Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü
            45- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
            46- Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü
            47- Gürbulak Gümrük Müdürlüğü
            48- Erzurum Gümrük Müdürlüğü
            49- Habur Gümrük Müdürlüğü
            50- Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü
            51- Van Gümrük Müdürlüğü
            52- Hopa Gümrük Müdürlüğü
            53- Malatya Gümrük Müdürlüğü

                                                                                                                        Ek: 3

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİNE TABİ TUTULABİLECEK EŞYA VE BU EŞYAYA UYGULANABİLECEK İŞLEM LİSTESİ

Sıra No:
Gümrük kontrolü altında işlenmesine izin verilen eşya
Uygulanabilecek İşlem
1
Her türlü eşya
Olduğu gibi veya setler halinde sunulacak şekilde işlemek
2
Her türlü eşya
Atık veya döküntü halinde getirmek veya yok etmek
3
Her türlü eşya
Denatürasyon
4
Her türlü eşya
Kısım veya bileşenlerin geri kazanılması
5
Her türlü eşya
Hasar görmüş kısımların ayrılması veya yok edilmesi
6
Her türlü eşya
Görülen hasarın etkilerini düzeltecek şekilde işleme
7
Her türlü eşya
Serbest bölgede veya gümrük antreposunda, izin verilen elleçleme faaliyetleri
8
GGTC nin 24. ncü Fasıldaki tütünler
240391 00 tarife pozisyonundaki "homojenize edilmiş" veya "yeniden tertip edilmiş" tütün ve/veya 2403 99 90 tarife pozisyonundaki toz tütün haline getirmek.
9
GGTC nin 2401 10'daki ham veya yaprak tütün
2401 20 tarife pozisyonundaki tamamen veya kısmen koparılmış, damarı çıkarılmış tütün şeklinde ve 2401 30 00 tarife pozisyonundaki tütün döküntüsü oluşturacak şekilde işleme
10
- 1511 10 10 tarife pozisyonundaki palm yağı veya, - 1511 90 19 tarife pozisyonundaki palm yağının katı fraksiyonları veya, - 1511 90 91 tarife pozisyonundaki palm yağının sıvı fraksiyonları veya, - 1513 11 00 tarife pozisyonundaki hindistan cevizi yağı veya, - 1513 19 30 tarife pozisyonundaki hindistan cevizi yağının sıvı fraksiyonları veya, - 1513 21 11 tarife pozisyonundaki palm çekirdeği yağı veya, - Y 1513 29 30 tarife pozisyonundaki palm çekirdeği yağının sıvı fraksiyonları veya, - 1513 21 19 tarife pozisyonundaki babassu yağı
Aşağıdakileri oluşturan işleme: - 1519 1100, 1519 12 00, 1519 19 00, 1519 1930 ve 1519 19 90 tarife pozisyonundaki yağ asitleri karışımı, - 2915 70 15, 2915 7025, 2915 90 10,Y 2915 90 90, 2916 15 00 ve 2916 19 90 tarife pozisyonundaki yağ asitleri. - 3823 90 98 tarife pozisyonundaki yağ asitlerinin metil esterlerinin karışımı, - 2915 70 20, 2915 70 80, 2915 90 90, 2916 1500 ve 2916 19 90 tarife pozisyonundaki yağ aitlerinin metil esterleri - 1519 30 00 tarife pozisyonundaki yağ alkollerinin karışımı, - 2905 16 90, 2905 17 00 ve 2905 19 90 tarife pozisyonundaki yağ alkolleri, - 1520 10 tarife pozisyonundaki gliserin
11
2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 9930, 2707 99 31, 2707 99 99 ve 2710 00 tarife pozisyonundaki ürünler
2710 00 71 tarife pozisyonundaki ürünleri verecek işleme
12
2707 99 11 ve 2707 99 19 tarife pozisyonundaki ham sıvı yağlar,
2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90, 2707 99 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 ve 2902 44 90 tarife pozisyonundaki ürünleri verecek şekilde işleme
13
2819 10 00 tarife pozisyonundaki dikrom trioksit
8112 20 31 tarife pozisyonundaki kromu verecek şekilde

                                                                                                                                Ek: 4
 
 
1. Ad ve Soyadı veya ticari unvanı ve açık adresi 
a) Başvuru Sahibinin
b) İşleme faaliyetini yapanın (1)
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ İZİN İZİN BELGESİ
Başvuru Sayısı:
Başvuru Tarihi:
2. İşlenecek eşyanın
a) Ticari ve/veya teknik tanımı
b) 8’li GTİP. No:
c) Tahmini Miktarı
d) Tahmini gümrük kıymeti
3. İşlem görmüş ürünler (2)
a) Ticari ve/veya teknik tanımı
b) 8’li veya 12’li GTİP. No:
4. Verimlilik oranı
5. Yapılacak işleme faaliyetinin türü ve yapısı
6. İşleme faaliyetinin yapıldığı yer
7. İthal eşyasının gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gereken süre (4):
8. Onaylanan belirleme yöntemleri
9. Önerilen gümrük idareleri
a) Giriş gümrük idaresi          b) Rejimin sona ereceği (ibra) gümrük idaresi
10. Geçerlilik süresi (5)
11. Ekonomik şartların gözden geçirilme tarihi (5)
12. Eklerin sayısı
İzin başvuruya ilişkin hususları içerecektir. Bilgilerin başvuru belgesine atıfta bulunduğu durumlarda, başvuru izin belgesine eklenecek ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. Eşya ile ilgili bilgiler her eşya için verilmelidir. Doldurulmadan önce arka yüzdeki notlara bakınız.
Tarih
İmza

            NOTLAR
            (1) İzin sahibi ve işleme faaliyetini yapan kişinin aynı kişi olmaması halinde doldurulur.
            (2) Gümrük İdarelerinin, iznin kullanımı; özellikle verimlilik oranı, miktar ve kıymet uygulamasına ilişkin özel bilgiler yönünden denetlenmesi gerektiği durumlarda doldurulur.
            (3) Verimlilik oranı veya bu oranın tespiti için kullanılan yöntemi belirtiniz. Verimlilik oranı stok kayıtlarında gösterilen oran ile aynı ise "gümrük kontrolü altında işleme kayıtları" yazınız.
            (4) Bu süre, ithal eşyanın işleme faaliyetlerine tabi tutulması ve elde edilen işlenmiş ürünlerin gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gereken süredir.
            (5) Eğer şartlar iki seneyi aşan bir süre için izin verilmesini gerektiriyor ise, verilen süre veya "sınırsız süre" ibaresi 10 no.lu kutuya yazılacak, 11 no.lu kutuya ise ekonomik şartların kontrol edileceği tarihler yazılacaktır.

                                                                                                                                Ek: 5

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU'NUN 123. MADDESİ UYARINCA GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİNE TABİ TUTULACAK EŞYA İÇİN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

            4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 123. Maddesi uyarınca gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulmak üzere, .../.../20... tarih ve .......... sayılı Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzin Belgesi'ne istinaden .......... Gümrük Müdürlüğü'nce tescil edilen .../.../20... tarih ve .......... sayılı gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın, kanuni süresinin son günü olan .../.../20... tarihine kadar izin belgesinde öngörüldüğü şekilde serbest dolaşıma girmesini veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını temin edeceğimi, elimde olmayan ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi) Seri No: 1'in 7. Maddesine göre mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarından birisi nedeniyle bu süre içinde serbest dolaşıma girmesini veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını temin edemediğim takdirde, kanuni süre sona ermeden önce ilgili kuruluştan alınan mücbir sebep belgesi ile birlikte süre uzatım talebinde bulunacağımı, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştireceğim işlemlerde rejim hükümlerinin ihlal edilmesi halinde hakkımda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. ve 207 (b) maddeleri uyarınca işlem yapılmasını peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

                                                        Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzin
                                                        Belgesinde Kayıtlı Firmanın İmza
                                                        Sirkülerine Göre Yetkilisi Veya
                                                        Vekaletname Sahibi Vekili

                                                        Adı ve Soyadı,
                                                        Damga Pulu,
                                                        Tarih, İmza ve Kaşe

                                                                                                                            Ek 6
 
 
1. Ad ve soyadı veya ticari unvanı ve açık adresi
a) Başvuru sahibinin
b) İşleme faaliyetini yapanın (*)
İBRA SENEDİ
İzin Belgesi Sayısı:
Belge Tarihi:
2. İthal eşyasının
a) Ticari ve/veya teknik tanımı
b) Beyanname tarih ve sayısı
c) 8’li GTİP No:
c) Miktarı
d) Gümrük kıymeti
3. İşlem görmüş ürünün
a) Ticari ve/veya teknik tanımı
b) Beyanname tarih ve sayısı
4. Verimlilik oranı
9. Gümrük idareleri
a) Giriş gümrük idaresi                b) Rejimin sona erdiği (ibra) gümrük idaresi
10. İşleme Maliyeti (**)
Tarih
İmza

            NOTLAR
            (*)  İzin sahibi ve işleme faaliyetini yapan kişinin aynı kişi olmaması halinde doldurulur.
            (**) Gümrük Yönetmeliği'nin 525'nci maddesinin (d) bendinin uygulanacağı hallerde doldurulur.

                                                                                                        Ek: 7

YÖNETMELİĞİN 528(a) MADDESİNE GÖRE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİN FORM ÖRNEĞİ

 

(GİZLİ)
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

            Gümrük Yönetmeliğinin 528(a) Maddesine Göre Bilgi Verilmesi
 

Yıl : ..... 
İzin: .......... ayında verilmiştir

            (Söz konusu takvim ayını takip eden ayın son gününe kadar gönderilmelidir)
 
Sıra No
İşlenecek eşya
İşlenmiş ürünler ve işleme şekli(3)
İznin bitiş tarihi
Düşünceler
 
GTİP No.su
Başvuru veya izinde gösterildiği şekilde tanım ve kalite(1)
Tahmini değer ve miktar(2)
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (1) Kaliteye ilişkin hususlar, sadece başvurunun reddedilmesine doğrudan etkisi varsa belirtilecektir.
            (2) Miktar: (a) ağırlık (ton); (b) birim adedi; (c) hektolitre (hl); (d) uzunluk (m)
            (3) İşlem tekniğine ilişkin bilgi ticari sırları açıklayacak şekilde olmamalıdır.

                                                                                                                            Ek: 8

YÖNETMELİĞİN 528(b) MADDESİNE GÖRE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİN FORM ÖRNEĞİ

  

(GİZLİ)
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

            Gümrük Yönetmeliğinin 528(b) Maddesine Göre Bilgi Verilmesi
 
 

Yıl : ..... 
.......... ayında reddedilen izinler.

            (Söz konusu takvim ayını takip eden ayın son gününe kadar gönderilmelidir)
 
 
Sıra No
İşlenecek eşya
İşlenmiş ürünler ve işleme şekli(3)
Başvurunun reddinin nedenleri
Düşünceler
 
GTİP No.su
Başvuru veya red kararında gösterildiği şekilde tanım ve kalite(1)
Tahmini değer ve miktar(2)
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (1) Kaliteye ilişkin hususlar, sadece başvurunun reddedilmesine doğrudan etkisi varsa belirtilecektir.
            (2) Miktar: (a) ağırlık (ton); (b) birim adedi; (c) hektolitre (hl); (d) uzunluk (m)
            (3) İşlem tekniğine ilişkin bilgi ticari sırları açıklayacak şekilde olmamalıdır.