gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 20.04.1999 Salı Sayı: 23672 (Asıl) 
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade)
Seri No: 4
                Madde 1- 10/8/1996 tarihli ve 22723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade)'nin IV üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 85 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak fiili ithali yapılmak suretiyle millileşmiş eşyanın evsafına uygun çıkmaması veya bozuk çıkması nedeniyle mahrece iade edilmesi için bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren 2 (iki) ay içinde giriş gümrüğüne yapılması ve bu süre içinde bu gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para cezasının ödenmiş olması lazımdır. Eşyanın evsafına uygun olmadığı montajı sırasında anlaşılırsa bu süre 6 (altı) ay olarak uygulanır.  

            Bu maddede belirtilen şartlar dışında mahrece iade edilen eşyanın vergileri iade edilmez. 

            Buna göre mahrece iade için ilgilisi tarafından; 

            1) Mahrece iade nedenini belirtir mükellef dilekçesinin, 

            2) Sipariş evsafına uygun olmaması nedeniyle mahrecine iade edilecek eşyanın sipariş evsafına uygun bulunmadığını belirtir Uluslararası Gözetim Şirketinden alınacak belgenin, (sadece fiili ithali yapılarak millileşmiş ve gümrükten çekilen eşyanın sipariş evsafına uygun olmaması nedeniyle mahrecine iade talebinde aranılacaktır.) 

            3) Eşyanın bozuk olduğunu gösterir Sanayi ve Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Uluslararası Gözetim Şirketinden alınacak belgenin, (sadece millileşmiş ve gümrükten çekilen eşyanın bozuk çıkması nedeniyle mahrece iade talebinde aranılacaktır.) 

            ibrazı şarttır. 

            Mahrece iade işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, gümrük idarelerince dövizin takip ve kontrolünün yapılması için Kambiyo Müdürlüklerine bildirimde bulunulacaktır. 

            Mahrece iade aşamasında vergilerin geri verilmesine ilişkin olarak anılan Kanun maddesinde süre kaydı yer almakta ise de vergilerin geri verilmemesi (menfi) halinde yapılacak mahrece iade konusunda kısıtlayıcı bir süre kaydı bulunmamaktadır. 

            Yukarıda sayılan belgelerin tam ve geçerli olduğunun anlaşılması halinde giriş gümrük müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir heyet marifetiyle eşyanın tam tespit ve muayenesi yapılarak giriş beyannamesinde kayıtlı eşya olduğunun anlaşılması halinde mahrece iade kararı alınacak ve çıkış beyannamesinin 44 numaralı kutusuna "Mahrece İade" kaşesi vurularak çıkışı yapılacaktır. 

            Ancak, anılan madde hükmünden yararlanıp yararlanmamasına bakılmaksızın mahrecine iade edilen eşyanın yerine aynı miktar ve aynı nitelikte eşya getirilmesi halinde bu eşya için giriş rejimi hükümleri uygulanacaktır. 

            Ayrıca fiili ithali yapılmış ancak, gümrük sundurması veya antreposundan çekilmemiş eşyanın mahrecine iade işlemi, ilgili Gümrük İdaresince, bağlı bulunduğu Gümrük Başmüdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda sonuçlandırılacaktır." 

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.