gümrük mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.2000 Cuma Sayı: 23968 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:  
Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) 
Seri No: 1
  
            Amaç ve Kapsam
            Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi ile Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait serbest dolaşıma sokulacak her türlü kullanılmış ev eşyası gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

            Aynı maddenin son fıkrasında ise "4 ila 12 nci fıkralarında yer alan eşyayı tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarları ile muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları belirlemeye, maktu hadleri sıfıra kadar indirmeye veya iki katına çıkartmaya ve sürelerle ilgili alt ve üst sınırları belirlemeye ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşyalar itibariyle birlikte veya ayrı uygulatmaya Bakanlar kurulu yetkilidir." hükmü bulunmaktadır.

            Bu hükme dayanılarak 5/2/2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında" 13/1/2000 tarihli 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 14 ve müteakip maddelerinde belirtilen, Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler tarafından ithal edilen ve kendilerine ait kullanılmış ev eşyası ithaline ilişkin gümrük işlemlerinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

            Kişiye Ait Şartlar
            Madde 2- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gümrük vergisinden muaf kullanılmış ev eşyası ithali aşağıda belirtilen kişiler tarafından yapılabilir.

            a) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen devlet memurları hariç, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az 24 ay ikamet eden gerçek kişiler (Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süreyle geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki kanuni ikamet yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez.),

            b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atandıktan sonra bu görevlerinden dönen devlet memurları.

            Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı memlekete atanan memurların yeni tayin edildikleri memleketin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı olması nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerine veya göndermelerine zorunluluk hasıl olan Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki eşya için de muafiyet hükümleri uygulanır.

            Geçici görevle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında görevlendirilenler ile daimi görevi uhdesinde olduğu halde izinli veya davet üzerine geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine gelen memurlar kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanamazlar.

            c) Eşinden ayrı olarak yurt dışında bulunan ve ev kurmuş olan gerçek kişiler de bu muafiyetten yararlanır. Ayrıca, karı ve kocanın her ikisi de Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ancak ayrı yaşıyorlar ise eşlerin bu muafiyetten yararlanabilmeleri için boşanma veya ayrılık durumunun mahkeme kararıyla belgelendirilmesi gerekir.

            Kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine göre uygulanır. Karı, koca ve çocuklar bir aile ünitesi sayılır.

            d) Ailesi ile birlikte oturan çocuklar reşit olmalarından sonra ikametlerine 24 ay veya daha fazla devam etmiş olmaları halinde, kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanır.

            Eşyaya ilişkin Şartlar
            Madde 3- Evde kullanılabilen oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ile kişisel bilgisayar ve aksesuarları ve çanak çapları 120 cm. kadar olan (120 cm dahil) olan uydu (çanak) antenler ev eşyası kabul edilir.

            Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;

            a) Ev eşyası olmalıdır,
            b) Kullanılmış olmalıdır,
            c) İthal edene ait olmalıdır,
            d) Naklihane suretiyle getirilmelidir,
            e) Kişinin beraberinde veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulmalıdır.

            Gümrük İdaresince Talep Edilecek Belgeler
            Madde 4- Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

            a) 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamında getirilecek eşya için ikametin nakledildiğine ilişkin mahalli konsolosluklarımızdan alınacak ikamet nakil belgesi.

            b) Zayiinden alınmış ve veriliş tarihi 2 yılı doldurmamış yeni pasaportlarda yurtdışında 24 aydan fazla ikamet edildiğine dair konsolosluktan alınan belge.

            c) Pasaportunda daha önce naklihane yaptığına ilişkin kayıt bulunan kişilerin muafen kullanılmış ev eşyası ithali yapabilmeleri için, yurtdışında tekrar ikamet tesis ettiğini ve 24 ay kaldıktan sonra tekrar yurda kesin döndüğüne dair konsolosluktan alacağı belge.

            d) 2 nci maddenin (b) bendi kapsamında getirilecek eşya için atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kuruluşlar tarafından verilecek belge.

            Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlilerinin eşleri tarafından, eşlerinin yurt dışında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermediğine dair ilgili resmi makamlardan aldıkları belgeyi ibraz etmeleri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etmeleri ve eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmiş olması halinde ikametgah nakil belgesi aranmaksızın kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlandırılır. Yurt dışında görev yapan eşinin pasaportuna da "eşinin naklihane hakkından yararlandığı" şerhi düşülür.

            Kamu Görevlilerinin Kullanılmış Ev Eşyasına İlişkin Gümrük İşlemleri
            Madde 5- Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen devlet memurları tarafından görevin sona erdiğine ilişkin belgenin ibrazı üzerine getirdikleri kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilir.

            Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka yabancı bir memlekete atanan Türk memurların, yeni atandığı yabancı memleketin uzaklığı veya iklim şartları veya görev değişikliğindeki özellikler (Elçilik Müsteşarlarının elçi veya Başkonsolos gibi lojmanı ve ev eşyası bulunan başka görevlere atanmaları gibi) nedeniyle, eşyasını Türkiye'ye getirmek veya göndermek istemesi halinde aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekir.

            a) Sürekli görevle bulunduğu yabancı memleketten yine sürekli görevle başka bir memlekete naklen atanan memur Türkiye'ye getirmek veya götürmek istediği eşyanın cins ve miktarını gösteren ayrıntılı 4 nüsha eşya listesini eklemek suretiyle durumu bir dilekçe ile bağlı olduğu bakanlığa bildirir. Bu dilekçede ayrıca eşyanın getirileceği veya gönderileceği gümrük idaresi de belirtilir.

            b) Atamayı yapan Bakanlıkça memurun isteğinin incelenmesi neticesinde eşyasını Türkiye'ye getirmesi veya göndermesinde zaruret bulunduğu kabul edilir ve istek uygun görülürse, durum eşya listesinin 3 nüshası da eklenmek suretiyle Gümrük Müsteşarlığına bildirilir.

            c) Gümrük Müsteşarlığınca eşyanın naklihane eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eşyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve isteğin uygun görülmesi halinde ilgili gümrük idaresine talimat verilir. Ayrıca, ilgili bakanlığa da bilgi verilir.

            Gümrük idaresi, ithal edilen eşyanın cins ve miktarını gösterir listeyi onaylayarak bir örneğini ilgiliye verir.

            Memur, yurt dışında yer değişikliği sırasında bir kısım eşyasını Türkiye'ye ithal için izin alıp daha sonra bunu gerçekleştiremediği takdirde durumu yazı ile bağlı bulunduğu bakanlık vasıtasıyla Gümrük Müsteşarlığına bildirir.

            d) Memur, son atandığı yabancı memleketten Türkiye'ye kesin olarak dönüşünde, ikinci parti eşya getirmesi veya göndermek istemesi halinde, bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne başvurur ve bu dilekçeye eşyanın ayrıntılı 3 nüsha listesini ve örneği (EK 1) de bulunan belge ile yer değiştirme sırasında ithal ettiği eşyasının gümrükçe onaylı listesini ekler.

            e) İlgili gümrük müdürlüğünce dilekçenin incelenmesi sonunda ikinci partiyi teşkil eden eşyanın cins ve miktarı bakımından, önce getirilen ve vergi muafiyeti uygulanan eşyadan başka eşya olduğunun anlaşılması halinde muafen ithaline izin verilir.

            Kullanılmış Ev Eşyası İthal Hakkının Kullanılması
            Madde 6- Kullanılmış ev eşyası hakkı bir partide kullanılabileceği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesine girişten 2 ay önce veya 6 ay sonraki süre içinde olmak kaydıyla muhtelif partiler halinde de kullanılabilir.

            Sonradan gelen eşyanın ithali sırasında daha önce düzenlenen tek tip gümrük beyannamesi gümrük idaresince mutlaka görülür ve böylece mükerrer eşya ithaline izin verilmez.

            Aile ünitesine göre hak doğumundan sonra eşlerden birisi tarafından yapılan ithalden sonra diğer eşin sonradan eşya getirmesi halinde de önceki tek tip gümrük beyannamesi görülerek, mükerrer eşya ithaline izin verilmez.

            Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İşlemler
            Madde 7- Kullanılmış ev eşyası ithali için eşya sahibinin gümrüğe bizzat başvurması gerekir.

            Kullanılmış ev eşyası ithali işlemleri sırasında tek tip gümrük beyannamesi düzenlenir.

            İthali yapılan eşya listesi tek tip gümrük beyannamesine eklenir.

            Kullanılmış ev eşyasının ithalini müteakip tek tip gümrük beyannamesinin sayı ve tarihi ilgililerin pasaportlarına işlenir.

            İthal işlemini yapan gümrük idarelerince Tebliğ ekinde yer alan (Ek: 2) istatistik bilgi formu tanzim edilerek, tanzim tarihini izleyen ayın 10 uncu günü akşamına kadar bağlı bulunulan Başmüdürlüğe intikal ettirilir. Başmüdürlüklerce de formlar her ayın 20 nci günü akşamına kadar Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğünde olacak şekilde aylık olarak Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğüne gönderilir.

            Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğünce söz konusu formlarda yer alan veriler Bilgi İşlem Merkezinde bilgisayar ortamında kaydedilmek suretiyle veri girişi yapılır.

            Geçici Madde 1- 5/2/2000 tarihinden önce başlamış işlemlerde yükümlünün lehine olan hükümler uygulanır.

            Yürürlük
            Madde 8- Bu Tebliğ 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

            (EK: 1)
 

T.C.
.......... BAKANLIĞI

            Sayı: ..........

                                                                                                            ANKARA
                                                                                                            .../.../....

            BELGE

            Adı ve Soyadı :
            Yurt dışındaki en son görevi ve yeri :
            Yurt dışında göreve başladığı tarih :
            Merkeze tayin kararının tarih ve No.su :
            Merkezde göreve başladığı tarih :
            Yurt dışında yer değişikliği yapmışsa :
            Ev eşyası ithali için müracaatta bulunup bulunmadığı

            Bakanlığımız memurlarından ....................'ın yukarıda belirtilen tarihler arasında yurt dışında sürekli görevli bulunduğu tasdik olunur.

            Bu belge, ilgili makamlara ibraz edilmek üzere adı geçene verilmiştir.

                                                                                                        Personel Genel Müdürlüğü
                                                                                                        Sicil Şubesi Müdürü

            EK: 2

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU'NUN 167/5-B MADDESİ UYARINCA EV EŞYASI İTHAL EDEN KİŞİLERİ GÖSTERİR FORM

 
SIRA NO
GÜMRÜĞÜN ADI
TESCİL EDİLEN TEK TİP GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİH VE SAYISI
EV EŞYASI İTHAL EDEN KİŞİNİN ADI VE SOYADI
EV EŞYASI İTHAL EDEN KİŞİNİN PASAPORT NUMARASI
İKAMET ETTİĞİ İL VEYA İLÇE
EŞYA İTHAL EDEN KİŞİNİN KESİN DÖNÜŞ YAPTIĞI ÜLKE