Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 27. 07.2005 Çarşamba Sayı: 25888 (Asıl) 

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği Seri No: 2’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No:11

 Madde 1 - 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2 seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Muafiyetler) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 - Özel tertibatlı sakat araçlarında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Malûl ve sakat tarafından ithal edilmek istenen araç binek otomobili ise, binek otonun münhasıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalıdır.

b) Bizzat malûl ve sakat kişi tarafından kullanılamayan araçta ise, el ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş sakat kişinin araca binip inmesiyle, taşınmasını kolaylaştırıcı tertibat bulunmalıdır.

c) Malûl ve sakat tarafından ithal edilmek istenen araç motosiklet ise, bu motosiklet malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş olmalıdır.

Sadece otomatik vitesli olan ve özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan binek oto ile bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan ve sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı olmayan aracın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında ithali mümkün değildir.

Özel olarak malûl ve sakatların kullanıma mahsus olan ve yukarıda belirtilen eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama yada tamiri için gerekli olan aletlerde muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının tevsiki gerekir."

Madde 2 - Aynı Tebliğ ile Tebliğ değişikliklerinde yer alan "minibüs" ifadeleri "sakat kişi tarafından kullanılmayan araç" olarak değiştirilmiştir.

Madde 3 - Bu Tebliğ 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.