gümrük mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.2000 Cuma Sayı: 23968 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:  
Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) 
Seri No: 3
  
            Amaç ve Kapsam
            Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinde; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşya için gümrük vergisi aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı maddenin son fıkrasında; "Bu maddenin 4 ila 12 nci fıkralarında yer alan eşyayı tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarları ile muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları belirlemeye, maktu hadleri sıfıra kadar indirmeye veya iki katına çıkartmaya ve sürelerle ilgili alt ve üst sınırları belirlemeye ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşyalar itibariyle birlikte veya ayrı ayrı uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmektedir.

            Bu hükme dayanılarak 5/2/2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkındaki 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın Genel Amaçlarla İthal Edilen Eşya Başlıklı 51 inci maddesi gereğince;

            Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen

            a) Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ihtiyacı olan kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere ithal edilen temel ihtiyaç maddeleri,

            b) Resmi kurumlar, hayır kurumları veya insani yardım kurumlarına yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen ve ihtiyacı olan kişiler yararına düzenlenecek hayır işlerinde para toplanması amacına yönelik eşya,

            c) Hayır ya da insani yardım kurumlarına sadece onların çalışma ihtiyaçlarını karşılamak veya onların hayır ve insani amaçlarını yerine getirmede kullanılmak üzere, yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen malzemeler ve büro materyalleri, gümrük vergilerinden muaftır.

            Diğer taraftan, Bu madde kapsamında,

            a) Alkol ve alkollü içkiler,
            b) Tütün ve tütün ürünleri,
            c) Kahve, çay,
            d) Ambulans ve diğer kurtarma araçları hariç olmak üzere motorlu araç, gümrük vergilerinden müstesna değildir.

            Bu hükümlerin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

            Talep Edilen Belgeler
            Madde 2- Mezkur Kararname eki Kararın 51 inci maddesi kapsamında,

            A) Bağış suretiyle yapılan ithalatta talep edilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

            a) Ambulans veya kurtarma aracının bağışlayana ait olduğunu gösteren ve taşıta ait bilgileri (Model yılı, şasi ve motor nosu, taşıt sahibinin adı) ihtiva eden mülkiyet belgesi, mülkiyet belgesi üzerinde bağışlayanın adının kayıtlı olmaması halinde Konsoloslukça tasdik edilmiş fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi,

            b) Ambulans ve kurtarma aracı dışındaki eşya için konsoloslukça tasdik edilmiş fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi,

            c) Yurt dışında konsolosluklara veya noterlere, Türkiye'de ise noterlere düzenlettirilen bağış belgesinin aslı ya da uluslararası antlaşmalar, projeler uyarınca düzenlenen belgeler,

            d) Kararın 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan eşyayı teslim alan kurumların, eşyayı kendilerinin kullanacağı, başkalarının kullanımına veya istifadesine izin vermeyecekleri, ilgili gümrük idaresinin izni olmadan devretmeyecekleri ve satmayacaklarına, muafiyetten faydalanmak için öngörülen şartları kaybetmeleri veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyetten yararlanmayan amaçlar doğrultusunda kullanmayı talep etmeleri, halinde bunu gümrük idaresine bildireceklerine dair (EK: 1) noter tasdikli taahhütname,

            e) Kararın 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde yer alan eşyayı teslim alan kurumların, eşyayı bu fıkralarda belirtilenlerden başka amaçlar için kullanmayacaklarına, devretmeyeceklerine ve satmayacaklarına muafiyetten faydalanmak için öngörülen şartları kaybetmeleri veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyetten yararlanmayan amaçlar doğrultusunda kullanmayı talep etmeleri, halinde bunu gümrük idaresine bildireceklerine dair (EK: 2) noter tasdikli taahhütname,

            f) Eşyanın gümrük denetimine alındığını gösterir ambar makbuzu.

            B) Mezkur Kararname eki Kararın 51 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların yine bu maddede belirtilen eşyayı kendilerinin ithal etmesi halinde ithale ilişkin belgeler ile birlikte duruma göre bu Tebliğ eki 1 veya 2 no'lu taahhütnameler de ibraz edilir.

            Taleplerin İntikal Şekli
            Madde 3- Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkındaki 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen ambulans ve kurtarma aracına ilişkin ithalat talepleri, ithal şekline bakılmaksızın ithali yapan kurumun bağlı ve ilgili bulunduğu bakanlıkları kanalıyla Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü'ne intikal ettirilir.

            Ambulans ve kurtarma araçları dışındaki eşyanın ithalat talepleri, eşyanın teslim edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır.

            Eşyanın Teslim Edileceği Gümrük İdaresi
            Madde 4- Ambulans ve kurtarma araçları her durumda Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir.

            Ambulans ve kurtarma araçları haricindeki eşya ithale yetkili herhangi bir Gümrük Müdürlüğüne teslim edilebilir.

            Karara Bağlama ve İthal İşlemleri
            Madde 5- Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilen, ambulans veya kurtarma aracının ithalatı Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü'nde, Ankara Gümrükleri Başmüdürü, Başmüdür yardımcısı, Ankara Naklihane Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürü ve Gümrük Müdür yardımcısından oluşan bir heyet tarafından oybirliği ile karara bağlanır. Uygun görülenlerin gümrük vergisinden muaf olarak ithali için Ankara Naklihane Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne talimat verilir.

            Ambulans ve kurtarma aracı dışındaki eşya, teslim edildiği gümrük idaresinde Gümrük Müdürü Başkanlığında, Gümrük Müdür Yardımcısı ve Gümrük Muayene Memurundan oluşan bir komisyon tarafından oybirliği ile karara bağlanır.

            Komisyon kararlarının olumlu olması halinde, eşya muayene edilerek belgelerine uygunluğu anlaşıldıktan sonra ithalat işlemleri tamamlanır.

            Ambulans ve kurtarma aracının Ankara Naklihane Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü'nce düzenlenecek trafik şahadetnamesine EK: 3'de yer alan şerh konulur.

            Bilgi Verme
            Madde 6- Ankara Naklihane Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilen ambulans ve kurtarma araçlarının ithal işlemi tamamlandıktan sonra tek tip gümrük beyannamesinin tescil tarihi ile sayısı, bordro gün ve sayısı da belirtilmek suretiyle bir yazı ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verilir.

            Diğer eşyanın ithal işleminden sonra ithal işlemini yapan gümrük idarelerince Ankara Naklihane Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne yukarıda belirtilen şekilde bilgi verilir.

            Satış veya Devir
            Madde 7- Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkındaki 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 51 inci maddesinde yer alan eşya ve malzemeler gümrük idarelerinin izni alınmadan ve gümrük vergileri ödenmeden aynı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) alt bendlerinde belirtilenlerden başka amaçlar için ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

            Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve ilgili gümrük müdürlüğünden izin almak kaydıyla muafiyet hakkı tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa gümrük vergileri aranmaz.

            Gümrük vergilerinden muafen ithali yapılan eşya için muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyet tanınan amaçlar dışında amaçlarla kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur. Gümrük vergilerinin ödenmesi halinde eşyanın devri gerçekleşir.

            İzin alınmadan, ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü madde hükümleri uyarınca tahsil edilmekle beraber ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre takibat yapılır.

            Devir veya satışı talep olunan ambulans ve kurtarma aracına ilişkin dilekçeye, trafik şahadetnamesi, ithal evrakı, motorlu araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesinin birer fotokopisi; diğer eşyaya ilişkin dilekçelere ise ithal evrakının bir fotokopisi eklenir.

            Geçici Madde 1- 5/2/2000 tarihinden önce başlamış işlemlerde yükümlünün lehine olan hükümler uygulanır.

            Yürürlük
            Madde 8- Bu Tebliğ 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

EK: 1
 

TAAHHÜTNAME

            .......... tarih .......... sayılı tek tip gümrük beyannamesi ile kurumumuz tarafından ithal edilen .......... eşyanın kurumumuz hizmetlerinde kullanılacağı, hiç bir kurum ve kuruluşa veya özel ve tüzel kişilere kullandırmayacağımızı, .......... Gümrük Müdürlüğü'nün izni olmadan devretmeyeceğimizi ve satmayacağımızı, aksi takdirde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kanunun/237 sayılı Taşıt Kanununun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanunun ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağının bilindiğini, ayrıca muafiyette öngörülen şartları kaybetmemiz halinde .......... Gümrük Müdürlüğüne bildireceğimizi taahhüt ederiz.

            Taahhüt Eden Kurum Adı:
            Taahhüt Edenin :
            Adı Soyadı :
            Kurum Ünvanı :

            Noter Tasdiki

EK: 2
 

TAAHHÜTNAME

            .......... tarih .......... sayılı tek tip gümrük beyannamesi ile kurumumuz tarafından ithal edilen .......... eşyayı ithal amaçlarından başka amaçlar için kullanmayacağımızı, devretmeyeceğimizi ve satmayacağımızı, aksi takdirde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kanunun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanunun ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağının bilindiğini, ayrıca muafiyette öngörülen şartları kaybetmemiz halinde .......... Gümrük Müdürlüğüne bildireceğimizi taahhüt ederiz.

            Taahhüt Eden Kurum Adı:
            Taahhüt Edenin :
            Adı Soyadı :
            Kurum Ünvanı :

            Noter Tasdiki

EK: 3
 

HİBE YOLUYLA İTHAL EDİLECEK TAŞITA İLİŞKİN TRAFİK ŞAHADETNAMESİNE KONULACAK ŞERH

            Bu ambulans/kurtarma aracı Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünün .......... tarihli .......... sayılı yazısına dayanılarak .......... Gümrük Müdürlüğünce gümrük vergilerinden muafen ithal olunmuştur. Bu ambulans/kurtarma aracının ithali yapan kuruluş tarafından kullanılması zorunlu olup bir başkasına kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Ambulansın ve kurtarma aracının Gümrük Müdürlüğünden izin alınmadan satış veya devri yapılamaz.