gümrük mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.05.2000 Cumartesi Sayı: 24048 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:
 
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MUAFİYETLER) SERİ NO: 6

            Madde 1- 18/2/2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler)'nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 7- Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 51 inci maddesinde yer alan eşya ve malzemeler, gümrük idarelerinin izni alınmadan ve gümrük vergileri ödenmeden aynı maddenin (1) inci bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilenlerden başka amaçlar için ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

            Söz konusu Kararnamenin eki Kararın 51 inci maddesinin (3) üncü bendinin (d) alt bendinde belirtilen ambulans ve diğer kurtarma araçları, tahsis edildikleri iş ve yerlerde 10 yıl kullanıldıktan sonra muafiyetten faydalanmayan yerlere ve kişilere satılmaları ya da devredilmeleri halinde gümrük vergileri aranmaz.

             Ancak devir ve satışı talep edilen ambulans ve kurtarma araçlarının tahsis edildikleri yerde 5 yıl kullanılmasını müteakip gümrük vergileri tahsil edilmek kaydıyla devir veya satış işlemi gerçekleştirilir.

            Gümrük vergilerinden muafen ithali yapılan eşya için muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyet tanınan amaçlar dışında kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur. Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde gümrük idaresi tarafından gerekli izin verilebilir.

            Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve ilgili gümrük müdürlüğünden izin alınmak kaydıyla muafiyet hakkı tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa gümrük vergileri aranmaz.

            İzin alınmadan ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddeleri hükümleri uyarınca tahsil edilmekle birlikte ayrıca, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre takibat yapılır.

            Devir veya satışı talep edilen ambulans ve kurtarma aracına ilişkin dilekçeye, trafik şahadetnamesi, ithal evrakı, motorlu araç tescil belgesi ile motorlu araç trafik belgesinin birer fotokopisi; diğer eşyaya ilişkin dilekçelere ise ithal evrakının bir fotokopisi eklenir."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.