Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.09.2000 Cuma  Sayı: 24144 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MUAFİYETLER) SERİ NO: 7


            Madde 1- 20/2/2000 tarih ve 23970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin (Muafiyetler) 1 No'lu ekinde yer alan taahhütname ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            Yürürlük
            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(EK: 1)

TAAHHÜTNAME

            Yurt dışından ithal edilen .......... sayılı .......... tarihli tek tip gümrük beyannamesi muhteviyatı eşya, malzeme, araç-gereçlerin amacına uygun olarak kullanılacağına, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve Afet Bölge Koordinatörlüğünün tahsisi dışında hiçbir şekilde afetzedelerin haricinde herhangi bir kişi ya da kuruluşun kullanımına bırakılmayacağını, amacı dışında kullanılmayacağını, rehin ve temlik edilmeyeceğini, beyan dışı eşya çıkması halinde durumun derhal gümrük idaresine bildirileceğini ve ayrıca beyan edileceğini, edilmediği takdirde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanunun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanunun ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağının bilindiğini,

            Beyan ve taahhüt ederim.

            İTHAL EDEN KURULUŞUN ADI VEYA ÜNVANI:

                                                                                                Tarih/İmza