Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.06.2001 Cuma Sayı: 24440 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 2'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MUAFİYETLER) SERİ NO: 9


            Madde 1- 18/2/2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Muafiyetler) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu hükme dayanılarak 05/2/2000 tarihli 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/1/2000 tarihli 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Eki, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın 116 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapan ve 01/6/2001 tarihli 24419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında; münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 8702.10 ve 8702.90 pozisyonlarında yer alan minibüslerin gümrük vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır."

            Geçici Madde 1- Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü'nce 01.06.2001 tarihinden önce düzenlenen İthal İzin Belgesi kapsamındaki araçlar hakkında önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.

            Yürürlük
            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

            Yürütme
            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.