gümrük mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.2000 Cuma Sayı: 23968 (Asıl)  DüsturTertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
Gümrük Müşteşarlığından:  
Gümrük Genel Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) 
Seri No: 1

            Kapsam
            Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına dair 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 20 nci maddesi uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 581 inci maddesinde belirtilen ve aynı yönetmeliğin 55 No'lu ekindeki örneğe uygun Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek ve ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye'ye getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür.

            Tanımlar
            Madde 2- Bu Tebliğin uygulanmasında;

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi deyimi, olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden özel kişi ya da bu bölgede kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi,

            b) Özel kullanım deyimi, kara taşıtının ilgili kişinin, kendi kişisel amaçlarına yönelik, ticari amaç dışında kullanımı,

            c) Taşıt Giriş-Çıkış Formu, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk veya yabancı uyruklu turistlere ait olup, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve 5/2/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 20 nci maddesinde belirtilen haller ve özel şartları taşıyan taşıtlar için gümrük idaresince düzenlenen aynı Yönetmeliğin 55 no'lu ekindeki örneğe uygun form,

            d) Sigorta poliçeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Tüzüğü gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kara taşıtlarının Türkiye'de geçerli sigortasının olmaması halinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süre kadar yaptırılması gereken zorunlu trafik sigortası,

            e) Mülkiyet belgesi, taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen, taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şasi ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belge,

            f) Özel kara taşıtı, motorlu taşıtlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve römorklar da dahil olmak üzere, her türlü kara taşıtı, anlamına gelir.

            Taahhütname Alınması
            Madde 3- Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle Türkiye'ye özel kullanıma mahsus kara taşıtı getirenlerden, yasal haklarının neler olduğu ve bunların ihlali halinde hangi yaptırımla karşı karşıya kalınacağına ilişkin koşulları belirten bu Tebliğe ekli örneğe uygun olarak düzenlenmiş taahhütname alınır. (Ek: 1)

            Süre
            Madde 4- Bu Tebliğ kapsamında Türkiye'ye özel kullanıma mahsus kara taşıtı getirilmesi halinde başvuru yapan kişinin geliş amacı ve ibraz edeceği belgeler dikkate alınarak taşıtın yurtta kalacağı süre, gümrük idarelerince tespit edilir. Ancak bu süre hiç bir halde formun düzenlenme tarihinden itibaren 24 ayı geçemez.

            a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin ikamet ettiği yer ile Türkiye'deki mevcut işyeri arasında yapacağı seyahat esnasında kullanacağı ve ikamet ettiği yerde trafiğe kayıtlı özel kullanıma mahsus kara taşıtı için sözkonusu kişinin beyanı ve ibraz ettiği belgeler esas alınarak süre verilir.

            b) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencinin ikamet yerinde üzerine kayıtlı bulunan özel kullanıma mahsus kara taşıtı için Türkiye'deki ikamet izin süresi dikkate alınarak süre verilir.

            c) Belirli bir görevi yerine getirmek için Türkiye'ye gelen kişinin olağan ikamet yerinde üzerine kayıtlı bulunan özel kullanıma mahsus kara taşıtı için Türkiye'deki ikamet izin süresi dikkate alınarak süre verilir. Bu kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden eşi ve çocukları ile özel bir hizmet akti çerçevesinde mahiyetinde çalışan taşıtın sürücüsü Taşıt Giriş-Çıkış Formu kapsamında geçici girişine izin verilmiş taşıtı, formda belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir.

            d) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişinin, ikamet ettiği ülkeye dönmek amacıyla yurt dışından kiralama veya ödünç almak suretiyle getireceği özel kullanıma mahsus kara taşıtı için en fazla 15 gün süre verilir.

            e) Türkiye Gümrük Bölgesindeki ikametgahını bölge dışına nakletmeye hazırlanan gerçek kişilerin, Türkiye gümrük bölgesi dışında adına kayıtlı özel kullanıma mahsus kara taşıtı için ikametgah nakline ilişkin durumu kanıtlayan belge esas alınarak, 3 ayı geçmeyecek şekilde süre verilir.

            f) Bu maddenin diğer fıkralarında belirtilmeyen herhangi bir amaçla Türkiye'ye gelen kişinin ve Türkiye Gümrük bölgesi dışında kayıtlı bulunan özel kullanıma mahsus kara taşıtı için herhangi bir 12 aylık dönem içinde aralıklı veya aralıksız 6 ay süre verilir.

            g) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan emekli olanlar ile bulundukları ülkede henüz emekli olmamakla birlikte emekliliğe hak kazananların taşıtları için, talepleri halinde, 1 yıl süre verilir.

            Süre Değişimi
            Madde 5- Taşıt Giriş-Çıkış Formunda kayıtlı süreler içerisinde olmak koşuluyla herhangi bir gümrük idaresine müracaatla süre uzatımı talebinde bulunabilir.

            Süre uzatımına ilişkin dilekçeler ile birlikte süre uzatımını gerekli kılan belgelerin de ibraz edilmesi zorunludur.

            Gümrük idarelerinin, ibraz edilen belgelerin uygunluğunu tespit etmesi halinde, aynı form üzerinde süre uzatımına ilişkin işlemi gerçekleştirerek, Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü bilgi işlem merkezine bilgi verir. Ancak, hiçbir zaman uzatılacak süre, formun düzenlenme tarihinden itibaren 24 ayı geçemez.

            Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin süresi içerisinde verilmemesi veya süre uzatımını gerekli kılan belgelerin sürenin bitiminden önce ibraz edilmemesi hallerinde, talep derhal gümrük idaresince reddedilerek adına belge düzenlenen kişi hakkında yasal işlem yapılır.

            Şartların İhlali
            Madde 6-1) Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yurda getirilen taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, yurtta kalma sürelerinin aşılmasına rağmen yurt dışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi ya da kullanım hakkını haiz olmayan bir başkasının kullanımına bırakılması, başka bir şahsa devredilmesi, satılması, parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi hallerinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca ceza uygulanır ve taşıt yurt dışı edilmek üzere gümrük idaresine teslim edilir.

            Cezanın tahsilini müteakip transit rejimi hükümleri uyarınca taşıtın yurt dışı edilmesine izin verilir. Şartların ihlalinden sonra kesin terk kaydıyla gümrüğe terkedilen taşıtlar için de aynı işlemler yapılmakla beraber, ayrıca tasfiye hükümleri uygulanır.

            2) Taşıt pulunun taşıtın camına yapıştırılmaması veya formun istenildiği zaman ibraz edilmemesi veya formun taşıtta bulundurulmaması hallerinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 nci fıkrası uyarınca cezai işlem yapılır.

            Çalınan Taşıtlar
            Madde 7- Taşıt Giriş-Çıkış Formu kapsamında, yurda giriş yapan taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde parçalarının veya tamamının çalınması halinde, çalınma olayını belgelendiren Cumhuriyet Savcılığı yazısı ile gümrük idaresine başvurulmak suretiyle taşıtın pasaport kayıtlarından düşümü istenilebilir.

            İlgili gümrük idaresi, ibraz edilen belgeleri uygun bulursa, pasaport kayıtlarından gerekli düşümü yapar ve belgelerin bir örneğini, bu Tebliğ'e ekli örneğe uygun "Taşıt Bilgi Formu" doldurulmak suretiyle Taşıt Takip Sisteminin merkezi konumunda bulunan Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğüne ve tüm gümrükler başmüdürlüklerine gönderir. (Ek: 2) İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilmek üzere "Taşıt Bilgi Formu"nun bir örneği de Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Süresi dışında çalınan taşıtlar için ise Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

            Taşıt Kayıtlarının Kapatılması
            MADDE 8- Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle yurda getirilen ve süresi içerisinde yurt dışına çıkarılmasına rağmen, pasaport kayıtlarında kaydı bulunan taşıtların sahiplerinin, pasaporttaki taşıt kaydının düşümü için herhangi bir gümrük idaresine başvurması halinde, ilgili gümrük idaresi, Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü bilgi işlem merkezi veya taşıtın çıkışının yapıldığı belirtilen gümrük muhafaza idaresi kayıtlarından durumu araştırır ve kayıtlardan çıkış yapıldığını tespit etmesi halinde, pasaport kayıtlarından gerekli düşümü yaparak, işlem sonucundan Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğüne bilgi verir.

            Devir
            Madde 9- Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yurda sokulan ve giriş esnasında alınan taahhütnameye uygun olarak gümrük denetimine bırakılan taşıtın, yabancı uyruklu aynı hakları haiz bir kişiye devir işlemi, ilgili konsolosluklarca tasdikli belgeye istinaden devir alan adına yeni bir Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilir.

            Devir işlemini yapmaya gümrük idareleri yetkilidir. İşlemin yapılmasını müteakip eski formun bilgisayar kayıtlarından kapatılması amacıyla durum, ilgili gümrük idaresi tarafından Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğüne bildirilir.

            Kazaya Uğrayan Taşıtlar
            Madde 10- Kaza sonucunda hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan veya yurt dışına çıkarılabilmesi için bakıma ihtiyaç gösteren taşıtlar, adına form düzenlenen kişinin başvurusu üzerine gerekli tedbirler alınmak  suretiyle tamir oluncaya kadar geçecek süre için gümrük idaresince kabul edilebilecek bir tamirhaneye tutanakla teslim edilir ve tamiri bittikten sonra yeniden ihraç edilmek üzere geçici depolama yerlerine veya antrepoya alınmasına izin verilir.

            Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının Arşivlenmesi
            Madde 11- Taşıt Giriş-Çıkış Formu kapsamında yurda giren taşıtlar için düzenlenen Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının beyaz nüshası yıl ve seri numarasına göre giriş gümrüğünce dosyalanır. Yeşil nüshası giriş, Kırmızı nüshası ise çıkış işlemini yapan gümrük idaresi tarafından işlemlerin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü bilgi işlem merkezine gönderilir. Bu merkez, yeşil ve kırmızı nüshaları birleştirerek seri numarası ve yıl itibarıyla muhafaza eder.

            Diğer Haller
            Madde 12- Bu Tebliğde yer almayan özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

            Yürürlük
            Madde 13- Bu Tebliğ 5/2/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 14- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK: 1
 

TAAHHÜTNAME

            .../.../2000 tarihli .......... sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) 4 üncü maddesinin .......... bendinde belirtilen amaç için .......... Seri .......... Sıra No'lu Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle Türkiye'ye getirdiğim özel kullanıma mahsus kara taşıtımı; form üzerinde belirtilen .../.../.... tarihine kadar yurtdışı edeceğimi veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edeceğimi bir başkasına kiralamıyacağımı, taşıtımı parçaları da dahil olmak üzere başka bir şahsın kullanımına ödünç vermeyeceğimi, (Tebliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi uyarınca yurda giriş yapanların Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikametgahı bulunan eş ve çocukları ile özel bir hizmet akti çerçevesinde yanında çalışan sürücüleri Taşıt Giriş-Çıkış Formu kapsamında geçici girişine izin verilmiş taşıtı, formda belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir.) devretmeyeceğimi, satmayacağımı, aksine harekette bulunmam halinde Gümrük İdaresi tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca, taşıt pulunun taşıtın ön camına yapıştırılmaması, formun istenildiği zaman ibraz edilememesi veya formun taşıtta bulundurulmaması hallerinde ise, Aynı Kanunun 241 inci maddesi uyarınca tahsil edilecek para cezasını ödeyeceğimi peşinen beyan ve taahhüt ederim.
 

                                                                                                        Adı ve Soyadı
                                                                                                        Damga Pulu, Tarih ve İmza
 

EK: 2
 

 
TAŞIT BİLGİ FORMU
TAŞIT GİRİŞ-ÇIKIŞ

FORMU DÜZENLENEN KİŞİYE

İLİŞKİN BİLGİLER

Adı ve Soyadı
 
Pasaport No
 
Doğum Tarihi, Yeri, Baba Adı Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
 
Açık Adresi (Yurtiçi)
 
Açık Adresi (Yurtdışı)
 
TAŞITA İLİŞKİN BİLGİLER
Taşıt Giriş-Çıkış Formu Numarası
 
Taşıt Giriş-Çıkış Formunun Düzenlenme Tarihi
 
Taşıt Giriş-Çıkış Formunu Düzenleyen Gümrük İdaresi
 
Taşıtın Türkiye'de Kalacağı Son Tarih
 
Taşıtın Cinsi
 
Taşıtın Marka-Modeli
 
Şase Numarası
 
Plakası
 
ÇALINMA OLAYINA İLİŞKİN BİLGİLER
Çalınma Olayına İlişkin İşlemi Yapan Gümrük İdaresi
 
Taşıtın Çalınma Tarihi
 
Çalıntı Olayını Belgelendiren Cumhuriyet Savcılığı
 
Bulunduğunda Bilgi Verilecek Gümrük İdaresi
 
DİĞER BİLGİLER
Bilgi Formunu Düzenleyen Memurun Adı Soyadı, Unvanı ve İmzası
 
Taşıt Bilgi Formu Düzenleme Tarihi
 
Bilgi Formunu Onaylayan Gümrük Amirinin Adı Soyadı, Unvan ve İmzası