Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No: 6

 

Resmi Gazete: 31.12.2003 Çarşamba Sayı: 25333 (2. Mük.)

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) 
(Seri No: 6)

 

Amaç

Madde 1.- Bu Tebliğin amacı, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun değişik 1 inci maddesi ile Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak düzenlenen ve 8/12/2003 tarihli ve 2003/6547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile Kombine Nomanklatürdeki değişikliklerin Türk Gümrük Tarife Cetveline aktarılması sonucunda oluşan cetvele istatistiki açılımlar eklenerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca hazırlanan ve idari ve kazai uygulamada esas tutulması gereken İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulamaya konulmasıdır.

 

Kapsam

Madde 2.- Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığınca hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini kapsar.

 

Uygulama

Madde 3 - Uygulamada, sadece listelerdeki "Pozisyon No", "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimi" sütunları esas alınacaktır.

 

Geçerliliğini Yitirme

Madde 4.- Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu Tebliğ ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte geçerliliğini yitirir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 5.- 31/12/2002 tarihli ve 24980 2 nci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, "Tarife Sıra No:5 " sayılı Gümrük Genel Tebliği, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 6.- Bu Tebliğ 01/01/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 7.- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

İLGİLİ TABLOLAR 31/12/2003 TARİH VE 25333 SAYILI (2. Mük) RESMİ GAZETEDEDİR.