gümrük mevzuatı          
Resmi Gazete: 20.01.1997 Cumartesi Sayı: 23206 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Gümrük Müşteşarlığından:
Gümrük Genel Tebliği
Seri No: 1
  
            KAPSAM
            Madde 1- Asıl ikametgahı yabancı memleketlerde bulunan Türk ve yabancı uyruklu turistler tarafından 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca turistik kolaylıklardan yararlanmak üzere Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlemek suretiyle yurda getirilen taşıtların, yurtta kalma sürelerinin hesaplanması, sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin incelenmesi ve sonuçlandırılması ile şartların ihlalinde yapılacak işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür. 

            TAAHHÜTNAME ALINMASI
            Madde 2- Asıl ikametgahı yabancı memleketlerde bulunan Türk ve yabancı uyruklu turistlerin (Naklihane hakkını kullanmak üzere gelenler ile görevi sona eren kamu görevlileri Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlemek suretiyle Türkiye'ye taşıt getiremezler.), 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca turistik kolaylıklardan yararlanmak üzere Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlemek suretiyle yurda taşıt getirmeleri halinde, Taşıt Giriş-Çıkış Formunun yanısıra ilgililerden EK:1 deki örneğine uygun 2 nüsha olarak düzenlenmiş Taahhütname alınır ve alınan taahhütnamenin her bir nüshası Taşıt Giriş-Çıkıº Formunun beyaz ve kırmızı renkli 2 inci ve 3 üncü nüshalarına zımbalanmak suretiyle Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile birlikte işlem görür. 

            SÜRE: 
            Madde 3- 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca Turistik kolaylıklardan yararlanmak üzere Türk veya yabancı turistlerin Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle teşvik getirmeleri halinde; taşıt ve sahibinin Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren bir yıl geriye doğru kayıt bilgileri ve belgeleri taranmak suretiyle, taşıt ve sahibinin Türkiye'de kaldığı süreler hesaplanır ve bulunan bu süre düşüldükten sonra kalan sürenin tamamı hiç bir kısıntıya tabi tutulmadan, taşıtın yurtta kalma süresi olarak verilir. Busüre her hal ve karda 6 ayı geçemez ve 6 ay ve 180 gün olarak hesap edilir.

            Örnek 
            13.06.1997 tarihinde taşıtı ile Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Bay (A)'nın süresini hesaplamak için giriş tarihnden bir yıl geriye doğru gidilerek, yani 13.06.1996 tarihine kadar kayıt bilgileri ve belgeleri taranmak suretiyle, taşıt ve Bay (A)'nın Türkiye'de kaldığı süreler toplanır ve bulunan süreler 180 günden düşülerek, taşıtın yurtta kalacağı süre belirlenir.

             Bay (A)13.06.1996 tarihi ile 13.06.1997 tarihleri arasında taşıtı ile birlikte 3 defa  Türkiye'ye gelmiş  ve ilk gelişinde 20 gün ikinci gelişinde 15 gün, son gelişinde ise 40 gün Türkiye'de kalmış ise yurtta kalma süreleri toplamı olan 75 gün, 180 günden düşülmek suretiyle bay (A)'nın taşıtına 105 gün süre verilir.

            Bay (A) 13.06.1996 tarihi ile 13.06.1997 tarihleri arasında Türkiye'ye taşıtsız olarak gelmiş ve 120 gün kalmış ise 120 gün 180 günden düşülmek suretiyle, bay (A)'nın taşıtına 60 gün süre verilir.

            Taşıt Mülkiyeti Sahibi Bay (A) 13.06.1996 tarihi ile 13.06.1997 tarihleri arasında Türkiye'ye hiç gelmemesine karşın, taşıtını Bay (B)'ye vekalet vermek suretiyle Türkiye'ye göndermiş ve taşıt Türkiye'de 120 gün kalmış ise, 120 günlük süre 180 günlük süreden düşülmek suretiyle 13.06.1997'de Türkiye'ye girmek isteyen Bay (A)'nın taşıtına, devri işlemi yapılarak 60 günlük süre verilir. Ancak yeni düzenlenecek formun "Özel Bilgiler " bölümüne; "Sürücü ..................................... tarafından ........................... No'lu Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile............................tarihine kadar süre verilerek getirilen taşıt, mülkiyet sahibi ..........................devredilmiştir " şerhi verilmek suretiyle devir işlemi sonuçlandırılır.

            Devir İşlemini yapmaya Başmüdürlükler yetkilidir. İşlemin yapılmasını müteakip işlem sonucu düzenlenen  yeni formun fotokopisi Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğüne bilgisayar kayıtlarından eski formun kapatılması amacıyla gönderilir.

            Türkiye'de 180 günlük kalma süresini doldurarak yurtdışına çıkarılan taşıtların yeniden girişine izin verilmez. Ancak trafik belgesi ve mülkiyet belgelerinde plakanın verildiği ülkenin yetkili makamlarınca mülkiyetlerinin yapıldığının veya yurt dışına çıkış tarihinden itibaren180 günlük sürenin dolduğunun anlaşılmasıyla kaydıyla bu taşıtların Türkiye'ye yeniden girişine izin verilir.

            Turistik Kolaylıklardan istifade ile Türkiye'ye getirilen taşıtların devir işlemi; belgede öngörülen  süre içinde yeni bir taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek ve kalan süre verilmek suretiyle yapılır. Devredilen kişinin mutlaka Turistik kolaylıklarla istifade hakkının bulunması gerekir .

            SÜRE DEĞİŞİMİ
            Madde 4- Turistik kolaylıklardan istifade ile Türkiye'ye getirilen Taşıtların sahibi veya sürücüleri tarafından; Taşıt Giriş-Çıkış Formunda kayıtlı süreleri içinde olmak koşuluyla, Gümrükler Genel Müdürlüğüne ya da herhangi bir gümrük idaresine müracaatla Gümrük Kanunu'nun 175 inci maddesine göre süre uzatımı talebinde bulunabilir. Süre uzatımına ilişkin taleplerde belirtilen mücbir nedenin belgelendirilmesi ile taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimi altına alındığına dair makbuz fotokopisinin eklenmesi zorunludur. Süre talepleri Gümrükler Genel Müdürlüğünce incelenerek sonuçlandırılır. 

            Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin süresi içinde verilmemesi veya mücbir durumun belgelendirilememesi halinde talep derhal reddedilerek taşıt ile ilgili olarak yasal işlem yapılır. 

            Taşıt kaza veya arıza nedeniyle çalışmaz durumda ise Gümrük Yönetmeliğinin 1332 nci maddesi uyarınca işlem yapılır. 

            ŞARTLARIN İHLALİ
            Madde 5- Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile girmiş bulunan taşıtların yurtta kalma süresinin aşılmasına rağmen yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi veya taşıtın bir başka şahsa devredilmesi, satılması, parçalarının eksilmesi veya değiştirilmesi halinde ya da sahte belge kullanıldığının belirlenmesi durumunda 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesi uyarınca çıkarılmış bulunan 32 sayılı Kararın 9 uncu maddesi delaletiyle, aynı Kanunun 3/a maddesinin birinci veya ikinci fıkrası hükmü ve/veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur ve taşıt Tasiş İşletme Müdürlüklerine teslim edilir. 

            Cumhuriyet Başsavcılıkları konuya ilişkin kararlarının infazını müteakip taşıtın iadesi, taşıta ilişkin yapılan tüm masrafların Tasiş İşletme Müdürlüğünce tahsili ve Adi Transit hükümlerinin uygulanması ile mümkündür. 

            Cumhuriyet Başsavcılıklarının konuya ilişkin verdiği kararların infazını müteakip taşıtın yurtdışı edilmek istenmesi dışındaki talepler, turistik kolaylıklardan yararlanma hakkının ortadan kalkması nedeniyle kabul olunmaz. Kararın idareye tebliğinden itibaren taşıtın Gümrük Kanunu'nun 128 inci maddesindeki 1 aylık sundurma bekleme süresi içerisinde yurtdışı edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde yurtdışı edilmeyen taşıtlar tasfiye işlemine tabi tutulur. 

            KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 6- Bu tebliğin yayımı tarihinden önce yayımlanmış bulunan Genelge ve dağıtımlı yazılarda, taşıtların yurtta kalma sürelerinin hesaplanması ve sürelerinin uzatılmasına ilişkin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

            YÜRÜRLÜK
            Madde 7- Bu Tebliğ 01.01.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Tebliğ olunur.

EK 1 - 1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNU'NUN 12 NCİ MADDESİ UYARINCA TAŞIT GİRİŞ-ÇIKIŞ FORMU DÜZENLENMEK SURETİYLE YURDA GEÇİCİ GİRİŞİNE İZİN VERİLEN TAŞIT İÇİN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 

            ............Seri .......Sıra No'lu Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca turistik kolaylıklardan yararlanmak üzere Türkiye'ye getirdiğim ......... Şasi No'lu taşıtımı form üzerinde belirtilen ........ tarihine kadar yurtdışı edeceğimi veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edeceğimi, Türkiye'de kaldığı müddetçe taşıtımı parçaları da dahil olmak üzere başka bir şahsın kullanımına vermeyeceğimi, devretmeyeceğimi, satmayacağımı, aksine harekette bulunmam ve bunun Emniyet, Jandarma Gümrük veya Gümrük Muhafaza mensupları tarafından yapılan kontrollerde tespit edilmesi halinde hakkımda 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesine göre çıkarılmış bulunan 32 sayılı Karar'ın 9 uncu maddesi delaletiyle aynı Kanunun 3/a maddesinin birinci veya ikinci fıkrası ve/veya 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulmasını ve tespiti yapan birim tarafından taşıtımın Tasiş İşletme Müdürlüğüne bırakılmak üzere en yakın gümrük idaresine teslim edilmesini ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının konuya ilişkin kararın idareye tebliği tarihinden itibaren çıkış sundurma süresi olan 1 (Bir) aylık sürenin başladığını, bu süre içinde yurtdışı etmek üzere gümrük idaresine başvurmamam halinde, tatıtımın devlete terk edilmiş sayılacağını bildiğimi ve taşıtın ilgili makamlara tesliminden-aracın yurtdışı edilmesine kadar ki yol gideri, memur tefriki v.b. nedenlerle ortaya çıkacak harcırah, yevmiye ve sigorta giderleri ile ardiye ücreti gibi kamuca yapılacak tüm masraflarla, gümrük idaresinde 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 156 ncı madde uyarınca tahsil edilecek para cezasını ödeyeceğimi peşinen beyan ve taahhüt ederim. 

                                                                                                            Adı ve Soyadı
                                                                                                            Damga Pulu, Tarih ve İmza

COMMITMENT
             I hereby declare and guarantee deporting or submitting my vehicle, I brought into Turkey by benefiting from touristic facilities in accordance with the 12 th article of 1615 numbered Customs Code, to any customs administration until the date indicated on the form; not allowing someone else to use it; not transferring or selling; and in the case that I behave contrary to these, accepting, the application of legal proceeding according to the Customs Legislation, the Law of Protecting the Value of Turkish Lira and the Law of Smuggling, and Within this framework paying all costs of my vehicle which will be seized by gendarme, police or customs authorities, incurred by entering under customs control. 

                                                                                                                        Name Surname
                                                                                                                        Signature/Date