gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 22.07.1994 Cuma Sayı: 21998 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)
Seri No: 1
   
            I- AMAÇ ve KAPSAM   
            Madde 1- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi Türkiye, Pakistan ve İran arasında 23 mayıs 1991 tarihinde Tahran'da imzalanan Tercihli Tarifeler Protokolü ile 17 Şubat 1991 tarihinde aynı yerde imzalanan Tercihli Tarifeler Hakkında Ek Protokol, 24 Aralık 1992 günlü 21445 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan 12/11/1992 günlü 92/3750 sayılı Kararla onaylanmış olup uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar iş bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.   

            II- KISALTMA ve TANIMLAR   
            Madde 2- Bu tebliğde geçen;  

            a) ECO; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Economic Cooperation Organization),   

            b) Üye ülke, taraf ülke veya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler ifadesi; Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti,   

            c) Anlaşma ve Protokol; 23 Mayıs 1991 tarihinde Tahran'da imzalanan Tercihli Tarifeler Protokolü ile 17 Şubat 1992 tarihinde Tahran'da imzalanan Tercihli Tarifeler Hakkında Ek Protokol,   

            d) Mal Listeleri ifadesi; ECO üyesi ülkelerin halihazır dış ticaret rejimleri çerçevesinde, üye ülkelerden ithal edilecek aynı ülkeler menşeli mallarda karşılıklı mutabakata dayalı olarak %10 gümrük tarifesi indirimleri uygulayacakları Ek I-III sayılı liste,   

            e) ECO Menşe Şehadetnamesi ifadesi; ECO ülkeleri menşeli ürünlerin Protokol hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere ihracatçı ülke gümrük idaresince yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip oanaylanan belge (Ek:IV);   

            f) ECO Menşe Şehadetnamesi için Başvuru formu ifadesi; İhracatçı veya ihracatçının sorumululuğu altında yetkili temsilcisi tarafından ECO Menşe Şehadetnamesi talep edilmek üzere doldurulması gereken Form (Ek: IV);  

            anlamına gelir.   

            III- MENŞE KURALLARI   
            Madde 3- ECO Ülkeleri Arasında Tercihli Tarife Uygulamasında gözetilecek menşe kuralları ve buna ilişkin gümrük işlemleri şu esaslar dahilinde gerçekleştirilir.   

            1) Bir üye ülke tarafından diğer üye ülkeler menşeli belirli ürünlere tercihli tarife uygulanması amacıyla; aşağıdaki; ürünler, bu maddenin 4 ncü bendi çerçevesinde ve diğer ülkeye doğrudan nakledilmiş olmak şartıyla tercihli tarife uygulanmasından yararlanan bir ülke menşeli sayılacaktır.   

            a) Tümüyle o ülkede üretilmiş ve/veya imal edilmiş ürünler;   

            b) Maliyeti FOB kıymetinin % 50' sinden fazla olmamak şartıyla, üretiminde (a) altbendinde belirtilenler dışında kalan ürünler kullanılmak suretiyle o ülkede üretilmiş ve/veya imal edilmiş ürünler.   

            2) 1'inci bendin (a) altbendi kapsamında; aşağıdaki ürünler tümüyle anlaşmadan yararlanan "bir ülkede üretilmiş ve/veya imal edilmiş sayılacaklardır;   

            a) O ülke topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler;   

            b) O ülkede toplanan sebze ve meyve ürünleri;   

            c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar;   

            d) O ülkede canlı hayvanlardan üretilen ve/veya imal edilen ürünler;   

            e) O ülkede avcılık ve balıkçılıktan üretilen ve/veya imal edilen ürünler;   

            f) Deniz balıkçılığı ürünleri ve o ülkeye ait araçlar tarafından denizden çıkartılan deniz ürünleri;  

            g) Doğrudan doğruya (a)'dan (f)'ye kadar olan altbentlerde sayılan ürünlerden o ülkede üretilen eşya.   

            3) 1 nci bendin (b) altbendinin uygulanmasında "maliyet" ifadesi, (a) altbendinde belirtilenler dışında kalan ürünlerin imalatçıya fabrika veya işyerinde kapları dahil maliyeti anlamındadır. Bu tür eşyanın fabrika veya işyerinde kapları dahil maliyeti anlamındadır. Bu tür eşyanın (yabancı manşeli madde ve parçalar) tavizden yararlanacak ülkeye ithali anında gümrük belgelerine göre saptanacak maliyeti yukarıda belirtilen FOB kıymetinin hesaplanmasında yeterli delil olarak kabul edilecektir.   

            4) Aşağıda sayılan işçilik ve işlemlerinden bir veya daha fazlası tek başlarına nihai imalat işlemi olarak kabul edilmeyecektir:  

            a) Paketleme  

            b) Karıştırma  

            c) Şişeleme  

            d) Etiketleme  

            e) Tasnif  

            g) Markalama   

            h) Setler Oluşturma   

            5) Denizden çıkartılmış deniz ürünleri veya bunlardan üretilmiş eşyanın üretim veya yükleme yerinin saptanmasında, bu tür ürünler eğer bir ihracatçı taraf ülkeye ait veya o ülkece işletilmekte olan bir araç tarafından denizden çıkartılmış veya üretilmiş ve doğrudan o ihracatçı ülkeye getirilmiş ise, o ülke topraklarında yüklenmiş olarak kabul edilecektir.   

            6) Bir yüklemede her bir eşya, ayrı olarak dikkate alınacaktır.   

            Bu nedenle;  

            a) Bir eşya ile birlikte ithal edilen ve fiyatı bu eşyanın fiyatına dahil edilmiş veya kendisi için ayrı bir fiyat belirlenmemiş olan aletler, parçalar ve aksesuarlar, bu tür eşyaların satışında alışılagelmiş şekilde standart ekipman oluşturmak koşuluyla, eşya bir bütün oluşturulur sayılacaktır;   

            b) (a) altbendine girmeyen eşya, taraf ülkelerde gümrük vergilerinin belirlenmesinde öyle gerekiyor ise, ayrı birim olarak işlem görecektir.   

            Nakliyat veya üretim şekli gerekçesiyle bir yükleme şeklinde ithal edilmeyerek birden fazla yükleme şeklinde ithal edilen monte edilmemiş veya demonte vaziyetteki eşya, ithalatçının talebi halinde, ithalatçı taraf ülkede gümrük vergilerinin belirlenmesinde öyle gerekiyor ise , tek bir eşya olarak işlem görecektir.   

            7) Aşağıda sayılan ürünler ihracatçı taraf ülkeden bir diğer ülkeye doğrudan sevkedilmiş sayılacaktır.   

            a) Bir başka ülke topraklarından geçmeksizin nakledilen ürünler,   

            b) Transit taşımanın coğrafi nedenlerle veya taşımanın özelliği itibariyle haklı bulunması ve eşyanın transit edildiği veya ambarlandığı ülke gümrük idaresinin kontrolü altında bulundurulması, bu ülkede ticaret veya tüketim konusu olmaması ve boşaltma, yükleme yahut iyi durumda muhafazası için gerekenler dışında bir veya daha fazla ülke topraklarında transit yükleme veya geçici ambarlama suretiyle transit şeklinde taşınan ürünler.   

            8) 7 inci bendin (a) altbendinde konulmuş koşullara uyulduğunun kanıtlanması aşağıdaki belgelerden birinin ilgili gümrük idarelerine ibrazı ile sağlanacaktır.   

            a) İhracatçı taraf ülkede düzenlenmiş olup himayesinde transit ülkeden geçişin gerçekleştiğini gösteren tek bir taşımaya ilişkin bir belge; veya,   

            b) Transit ülke gümrük idareleri tarafından düzenlenmiş olup eşyanın tam tanımını, boşaltma ve yükleme tarihlerini veya eşyanın sevkiyat veya varışını ve taşımaya ilişkin aracın kimliğini içeren bir belge (transit ülkede eşyanın hangi şartlar altında kaldığını belgelendirilmesi) ; veya,   

            c) Yukarıdakilerin bulunmaması halinde, kanıtlayıcı sair belge.  

            Madde 4-1) ECO Tercihli Tarifeler Hakkında Ek Protokol'ün (c) maddesi gereğince üye ülkeler gerek Protokol ekinde bulunan ve gerekse bu tebliğin I, II ve III sayılı eklerinde yer alan o üye ülke menşeli mallarda % 10 tarife indirimi yapacaklardır. Tavizler ençok kayrılan ülke esasına göre tanınacaktır.   

            2) Protokolde öngörülen ve bu tebliğde uygulama esasları belirlenen ECO Tercihli Tarifeler Düzenlemesi halen mevcut olan herhangi bir ticaret düzenlemesinin yerine geçmez.   

            3) Bu tebliğin Ek: III'ünde yer alan mallarda Türkiye'nin Protokol kapsamında yapacağı indirim (Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesine uyum işleminden sonra) 1993 yılında ithalatımızda kanunen geçerli olması gereken tavizli vergi hadleri esas alınarak yapılır.   

            4) Ek: III listesinde yer alan tarifelere ilişkin ikinci sütun, Pakistan ve İran menşeli mal ithalatında ECO Tercihli Tarifeler Protokolü kapsamında Türkiye tarafından uygulanacak %10 indirimli (tercihli) vergi oranlarını göstermektedir.   

            5) Ek : III'de yer alan İran ve Pakistan menşeli mal ithalatında tercihli tarife uygulaması yanında Toplu konut Fonu tahsil edileceği tabiidir.   

            Madde 5-1) İhracatçı ülke menşe statüsünü haiz ürünlerin tercihli tarife uygulanmasından yararlanabilmesi için, ihracatçı ülke gümrük idareleri veya diğer yetkili devlet kuruluşları tarafından onaylanmış Ek: IV'deki forma uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı şattır.   

            2) Eşyanın bu kurallar çerçevesinde menşe statüsü kazanması, posta gönderileri (küçük paketler dahil) şeklinde sevkedilen ürünleri veya kıymeti yüksek olmayan (yolcu beraberinde olan veya olmayan bagaj dahil) gönderileri kapsamaz.   

            IV- ECO MENŞE ŞAHADETNAMESİ İLE ECO MENŞE ŞAHADETNAMELERİ İÇİN BAŞVURU FORMUNUN BASIM VE DAĞITIMI  
            Madde 6- ECO Menşe Şahadetnameleri Ek IV'deki örneğe uygun olarak ve seri numaraları verilmek suretiyle Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre mahalli Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarına gönderilir.   

            Menşe Şahadetnameleri ihracatçı veya ihracatçının sorumluluğu altında yetkili temsilcisi tarafından doldurulmuş Başvuru Formu ile yapılan yazılı başvuru üzerine düzenlenir.   

            ECO Menşe Şahadetnamesi için Başvuru Formlarının basım ve dağıtım işleri de Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından yapılır.   

            V- ECO MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN DÜZENLENMESİ  
            Madde 7- a) ECO Menşe Şahadetnameleri İngilizce olarak doldurulur.   

            b) Şahadetnameler yazı makinası veya elle doldurulabilir. Elle doldurulması halinde mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanılmalıdır.   

            c) Şahadetnameler üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalı, düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır.   

            Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından onaylanması gerekir.   

            d) ECO Menşe Şahadetnamelerinde yer alan sütunların doldurulmasına ilişkin olarak;   

            (1) No'lu sütuna, "Eşyanın Göndericisinin (ihracatçının ünvanı, adresi, ülkesi)"   

            (2) No'lu sütuna, " Eşyanın Gönderilenin (Alıcının ünvanı, adresi, üllkesi)"   

            (3) No'lu sütuna, "Nakliyat şekli ve güzergahın (bilindiği kadarı ile)"   

            (4) No'lu "İdari Kullanım için" sütununa, Tebliğin 10 uncu maddesinde bahsi geçen ve sonradan verilmiş bir menşe şahadetnamesi sözkonusu olduğunda kırmızı mürekkeple "ISSUED RETROACTIVELY", "DUPLICATE" vb. ifadelerin,   

            (5) No'lu sütuna, ihracır yapılan her kalem eşya için ayrı bir sıra numarasının,   

            (6) No'lu sütuna, ihracı yapılan eşyanın ambalajlarının marka ve numaralarının,   

            (7) No'lu sütuna, Şahadetnameye konu edilen eşyanın tereddüte yer verilmeyecek şekilde cins, nevi, nitelik ve miktarı ile Tarife lisanına uygun tanımı ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun ,   

            (8) No'lu " Menşe Kriteri" sütununa, ECO Tercihli Tarifeler Hakkında Ek Protokolün Menşe Kurallarına İlişkin Bölümünde yer alıp eşyanın Menşei'ne ait 3 üncü maddede belirtilen ve bir üye ülke tarafından diğer üye ülkeler menşeli belirli ürünlere tercihli tarife uygulanması amacıyla, ürünün 3 üncü maddenin 1/a altbendi kapsamında veya 3 üncü maddenin 1/b altbendi kapsamında olarak o üye ülke menşeli sayıldığı hususunun,   

            (9) No'lu sütuna, Şahadetnameye konu eşyanın İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin üçüncü sütununda bahsi geçen "ölçü birimi"nin,  

            (10) No'lu sütuna, fatura sayı ve tarihinin,  

            yazılması gerekmektedir.   

            (11) No'lu Sütun, ihracatçı tarafından beyan edilen bilgilerin Odalarca tasdik edilmesi için ayrılmıştır. Bu bölümde yer ve tarih belirtilerek ilgili kuruluşun imza ve mühürü yer alacaktır.  

            (12) No'lu sütun ise, "İhracatçı Beyanına" ayrılmıştır. İhracatçı firma yetkilisi bu bölümde ihracatçı ülke ve ithalatçı ülke adlarını beyan ederek, yer ve tarih de belirtilmek suretiyle imzalar.   

            VI- ECO MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN GÜMRÜK İDARELERİNCE KONTROLU  
            Madde 8- Gümrük İdareleri, İthalatçılar, ihracatçılar veya bunların temsilcileri tarafından ibraz olunan ECO Menşe Şahadetnamelerinin doğruluğunun kontrolünü ve ECO Menşe Şahadetnamesinde kayıtlı eşyanın muayenesini yapmakla yükümlüdürler.   

            Gümrük İdareleri ayrıca;   

            ECO Menşe Şahadetnamelerinin bu tebliğin V. bölümündeki şartlara,   

            İthal veya ihraç konusu malın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle ECO Menşe Şahadetnamesindeki kayıtlara,   

            İthal veya ihraç konusu malın ECO üyesi ülke menşeli olduğunu veya ECO üyesi ülke menşeli sayıldığını mala ait diğer ithal veya ihraç belgeleri yanında nakliyeciler tarafından verilen (Kara, Demiryolu, Deniz ve Havayoluyla yapılan taşımalar dahil) konşimento, manifesto veya yük senetlerine,   

            Uygun olup olmadığını kontrol etmek ve ithal veya ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek zorundadır.   

            Bu şekilde kontrol yapılan ECO Menşe Şahadetnamelerine gümrük mühürü basılmak suretiyle işlem yapılır.   

            Menşe Şahadetnamesi, ihracat işlemlerinde fiili ihracat gerçekleştiği veya garanti altına alındığı anda ihracatçıya verilecektir.   

            VII- ECO MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN İBRAZ SÜRELERİ  
            Madde 9- ECO Menşe Şahadetnamelerinin ihracatçı üye ülke Gümrük İdaresinde işlem gördüğü tarihten itibaren 3 ay içinde ithalatçı üye ülke gümrük idaresine verilmesi gerekir.   

            ECO Menşe Şahadetnamelerinin ibraz sürelerinin bitiminden sonra ithalatçı üye ülke gümrüğe ibraz edilen ECO Menşe Şahadetnameleri kabul edilmez ve işleme konulmaz.   

            ECO Menşe Şahadetnamelerinin ithalat esnasında Gümrük İdarelerine ibraz edilememesi halinde Ek Protokolun 12 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliği'nin "Menşe Şahadetnamesi" ile ilgili hükümleri çerçevesinde;   

            1. Normal sevkiyatların bir bölümünü oluşturan eşyanın ithalatçısı bu bölüm için tercihli vergi uygulanması gerektiğini iddia eder, ancak ithal anında bu hususu gümrük idarelerini ikna edecek şekilde kanıtlayamaz ise; gümrük idareleri gümrük vergilerini kanuni oran üzerinden tahakkuk ve tahsil edecekler ve vergilerin ödendiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde bu hususta eşyanın ithalatçısından bir başvuru sözkonusu olduğu ve eşyanın tercihli vergi uygulamasından yararlanması gerektiği hususunda ikna oldukları takdirde, fazladan tahsil edilmiş vergiyi sahibine Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca iade edeceklerdir.   

            2. Antrepoya anılan eşyanın sahibi bu eşya için tercihli vergi uygulanması gerektiğini iddia eder, ancak ithal anında bu hususu gümrük idarelerini ikna edecek şekilde kanıtlayamaz ise; gümrük idareleri gümrük vergilerini kanuni oran üzerinden tahakkuk ve tahsil edeceklerdir.   

            3. Gümrük İdareleri eşya antrepodan çekilmeden önce bu eşyaya tercihli vergi uygulanması gerektiği hususunda ikna oldukları takdirde, eşyanın çekilmesi sırasında vergileri buna göre tahakkuk ettireceklerdir.   

            4. Eşya, gümrük idareleri yukarıda belirtildiği şekilde ikna olmaksızın antrepodan çekildiği takdirde, (1)'nci paragrafta belirtildiği gibi işlem yapılacaktır.   

            VIII- MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN SONRADAN VERİLMESİ  
            Madde 10-1.a) Eşya ihraç edildiği anda hata, ihmal veya başka özel durumlar sonucu menşe şehadetnamesi şahadetnemesi talep edilmediği takdirde, menşe şahadetnamesi ilgili olduğu eşyanın fiili ihracından sonra da düzenlenebilir.   

            b) Bu tebliğin 6 ıncı maddesinde belirtilen Odalar Menşe Şahadetnamesini ancak ihracatçı başvurusunda yeralan bilgilerin doğruluğunu saptadığı takdirde sonradan düzenleyebilir. sonradan düzenleyebilir. Sonradan verilmiş bir menşe şahadetnamesi kırmızı mürekkeple yazılmış "ISSUED RETROACTIVELY" ifadesi ile tasdik edilmek zorundadır.   

            2) Bir menşe şahadetnamesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasara uğraması durumunda ihracatçı bu tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Odaya ve bu Odanın elindeki mevcut bilgilere istinaden ikinci bir nüsha verilmesi için başvurabilir. Bu şekilde düzenlenmiş ikinci nüsha kımızı mürekkeple yazılmış "DUPLICATE" kelimesi ile tasdik edilmek zorundadır. İknci nüsha menşe şahadetnamesi orijinal şahadetnamenin onaylandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.   

            ECO MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN SONRADAN KONTROLÜ  
            Madde 11-1 Menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolü örnekleme olarak, ayrıca her halükarda gümrük idarelerinin şahadetnamenin gerçekliği veya ilgili eşyanın veya bazı parçalarının gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında haklı şüpheleri bulunması hallerinde yapılacaktır.   

            2. 1'nci bendin uygulanması amacıyla gümrük idareleri şekle veya esasa ilişkin araştırma gerekçelerini de belirtmek suretiyle menşe şahadetnamesinin ihracatçı taraf ülkenin ilgili devlet kuruluşuna veya yetki verilmiş özel kuruluşa gönderilmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir.   

            3. Kontrol sonuçlanıncaya kadar, gümrük idareleri gümrük vergilerini kanuni oran üzerinden tahakkuk ve tahsil edecekler, kontrol sonucunda eşyanın tercihli vergi uygulamasından yararlanması gerektiği hususunda ikna oldukları takdirde fazladan tahsil edilmiş vergiyi Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca iade edeceklerdir.   

            X- YÜRÜRLÜK  
            Madde 12- İşbu Tebliği 02.05.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

            Tebliğ olunur.   

Ekler:  
1- İRAN'IN TARİFE TERCİHİ TANIYACAĞI MALLARIN LİSTESİ   
2- PAKİSTAN'IN TARİFE TERCİHİ TANIYACAĞI MALLARIN LİSTESİ   
3- TÜRKİYE'NİN TARİFE TAVİZİ TANIYACAĞI MALLARIN LİSTESİ   
4- ECO Menşe Şahadetnamesi   
5- ECO Tercihli Tarifeler Protokolu, Menşe Kuralları Menşe Şahadetnamesi için Başvuru Formu  

 EK 1 - İRAN'IN TARİFE TERCİHİ TANIYACAĞI MALLARIN LİSTESİ 
 
Gümrük İşbirliği Konseyi Nomanklatürü (x)  Armonize Sistem Kodu  Tam Tanımı Bugünkü Tarife Oranı 
15.02  15.02  Ham Yağlar  %25 
15.10.A  1519.11,12,13,19  Sınai yağ asitleri  %10 
28.46  2840.11,19,20  Sodyum borat (boraks)  %15 
48.01 B  48.02  Matbaa ve yazı kağıtları  %10 
48.01 ECO-D  4804.21-59  Kraft kağıdı  %10 
48.16  4819.30,40  Kağıttan çimento torbası  %10 
51.01-56.05  54.02 55.09  Sentetik filament iplikleri Sentetik devamsız liflerden iplikler  % 15 
51.4 8  A 59.11  59.02  Taşıt aracı lastikleri için kord bezi  %30 %30 %15 
55.05 55.05 55.05 55.06  52.05 52.06 52.07  Pamuk ipliği  %15 %10 %20 
10  96.02  69.02  Ateşe dayanıklı tuğlalar  %10 
11  73.07 73.07 73.15 F  7207.11,12,19,20 7224.90 7218.90  Demir veya çelikten kütükler  %10 
12  73.10 73.10 B 73.10 C  72.13.10.31,41 7224.20,30,40,50 7215.10,20,30  Demir veya çelikten yuvarlak çubuklar  %10 
73.15 13  IA 73.14  72.17  Demir veya çelik teller  %10 
14  73.18 73.19  73.04  Demir veya çelikten kaplanmış veya kaplanmamış dikişsiz ince ve kalın borular  %8 
15  73.25  73.12  Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar  %10 
16  73.29  73.15.11,12,19,20,81,82,89  Demir veya çelikten zincirler  %10 

EK 2 - PAKİSTAN'IN TARİFE TERCİHİ TANIYACAĞI MALLARIN LİSTESİ 
 
Armonize Sistem Kodu  Tam Tanım  Bugünkü Tarife Oranı 
1.  15.09  Zeytinyağı  %60 
2.  25.08.10.00  Bentotit  %40 
3.  2601.11.00 2601.12.00  Demir cevherleri  %20 
4.  26.07  Kurşun cevherleri  %20 
5.  26.08  Çinko cevherleri  %20 
6.  2704.00.10  Kok toz ve kırıkları  %20 
7.  2840.11.00 2840.19.00 2840.20.00  Sodyum boratlar  %50 
8.  3924.10.00  Sofra ve mutfak eşyası (Plastik)  %90 
9.  40.10  Taşıyıcı kolanlar  %60 
10.  48.21  Kağıt veya kartondan her cins etiketler (baskılı olsun olmasın)  %50 
11.  59.02  Nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılan mensucat  %30 
12.  72.07 7224.90.00  Dövülerek kabaca şekil verilmiş demir veya çelik parçalar  %40 
13.  73.11  Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar  %80 
14.  7321.82.00  Sıvı gaz sobaları  %90 
15.  8414.40.00 8414.80.00  Her çeşit maden kompresörleri  %40 
16.  8477.10.90 8477.20.90 8477.30.90 8477.40.90 8477.51.00 8477.59.00 8477.80.00  Plastiğin işlenmesine veya plastikten eşyaların imaline mahsus makinalar  %20 

EK 3 - TÜRKİYE'NİN TARİFE TAVİZİ TANIYACAĞI MALLARIN LİSTESİ 
 
Armonize Sistem Kodu  Tam Tanım  1993 Yılı AT'ne Uyumu Yapılmış Tavizli Vergi Oranı (%)  %10 İndirim Uygulanmış Vergi Oranı 
1404.10.1.  Kına  20  18 
2508.10  Bentotit  12  10.8 
2515.11.11-13  
25.15.11.19 
-Mermer Ham veya kabaca yontulmuş  10 
25.15.12.11-13  
25.151.12.19 
Dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş  10 
6802.21.11  Basitçe kesilmiş veya yontulmuş yüzleri düz ve yassı olanlar  27.2  24.5 
6802.91.11,21  Diğer işlenmiş mermerler  27.1  24.4 
3002.10.11-19  
3003.40.19  
3003.90.19  
3003.90.49  
3003.40.29  
3003.90.29  
3003.90.59  
3003.40.39  
3003.90.30  
3003.90.69 
- Eczacılık ürünleri: Serumlar  
Antibiyotikleri, hormanları veya hormon olarak kullanılan streoitleri içermeyen, dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış, birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (Sağlık Bakanlığının izniyle ithal edilenler hariç) 
23.6  
27.6  
29.5  
27.6  
25.1  
27  
25.1  
22.6  
24.5  
22.6 
21.2  
24.8  
26.6  
24.8  
22.6  
24.3  
22.6  
20.3  
22.1  
20.3 
3004.90.19  
3004.90.41  
3004.90.72  
3004.90.82  
3004.90.29  
3004.90.59  
3004.90.74 3004.90.84  
3004.90.39  
3004.90.69  
3004.90.79  
3004.90.89 
Yukarıda 30.03 pozisyonunda tanımlanan ilaçlar, dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış  29.8  
13.2  
29.5  
27.6  
27.3  
25.7  
27  
25.1  
24.8  
23.2  
24.5  
22.6 
26.8  
11.9  
26.6  
24.8  
24.6  
23.1  
24.3  
22.6  
22.3  
20.9  
22.1  
20.3 
3402.20.12  Deterjanlar (sabun içermeyen yıkama ve temizleme müstahzarları):  
Perakende satılacak hale getirilmiş 
21  18.9 
3402.90.22  Diğerleri  21  18.9 
y. 3924.10.00  Melaminden sofra ve mutfak eşyası  54.2  48.8 
4201.00  -Deri eşya:  
Hertür hayvan için saraciya eşyası, eyer ve koşum takımlarıı 
77.9  70.1 
4203.10.11-13  
4203.21.11  
4203.29.11  
4203.29.21-29  
4203.30.11-12  
4203.40.11 
Tabii deriden güyüm eşyası  64.2  
66  
66  
66  
64.2  
64.2 
57.8  
59.4  
59.4  
59.4  
57.8  
57.8 
4204.00.11  Makina veya mekanik cihazlarda yahut diğer teknik işlerde kullanılan ECO Menşe Şahadetnameleri şya:  
Transmisyon kolanları 
11.1  10 
4204.00.12  Taşıyıcı kolanlar  32.3  29.1 
4204.00.12  Makinalarda kullanılan eşya ve dokuma sanayii için takeler  12  10.8 
4204.00.39  Diğerleri  33.2  29.9 
4802.30  - Kağıt ve karton:  
Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar (evsafı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenir) 
15.4  13.9 
4806.40  "Kristal" denilen kağıt ve diğer saydam ve yarı saydam kağıtlar  30  27 
4808.90  Krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış veya perfore edilmiş, rulo veya tabakalar halinde kağıtlar (kraft kağıtları hariç)  35  31.5 
4810.11-29  Kaolin veya diğer anorganik maddeler ile sıvanmış başka bir sıvama maddesi ile sıvanmamış, yazı baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan rulo veya tabakalar halinde kağıt ve kartonlar  34.5  31.1 
4811.10-40  
4811.9021-29  
4811.90.41-49 
Sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış yüzeyleri boyanmış yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış rulo veya tabaka halinde kağıt ve kartonlar (deri taklidi kartonlar hariç)  34.5  
34.5  
34.5 
31.1  
31.1  
31.1 
4814.90.11-90  Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş, koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar  28.5  25.7 
y-5901.90.10  -Tualler:  
Hazır resim tualleri 
6.5  5.9 
y- 5907.00.19  Tiyatro dekorları için boyanmış tualler  30  27 
6306.29.00  Vagon ve mevna örtüleri tenteler ve dış storlar  44.4  40 
6306.29.00  Çadırlar  44.4  40 
6306.39.00  Yelkenler  44.4  40 
7007.11.11-14  
7007.21.21-22 
Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde, sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya laamine edilmiş camlardan oluşan emniyet camları  17.9  
17.9 
16.1  
16.1 
70.19  
7019.10.  
7019.10.10  
7019.10.21  
7019.10.29  
7019.10.31  
7019.10.39  
7019.20-31  
7019.31-39 
Cam lifleri ve bunlardan eşya Fitiller ipplikler ve kıprılmış iplikler  25.7  
15.7  
25.7  
15.7  
25.7  
45.7  
43.9 
23.1  
14.1  
23.1  
14.1  
23.1  
41.1  
39.5 
7019.90  
7019.90.10  
7019.90.20  
7019.90.31  
7019.90.41  
7019.90.49 
Diğerleri  17.3  
45.7  
45.7  
19.8  
45.7 
15.6  
41.1  
41.1  
17.8  
41.1 
7217.11-29  
7217.31-39 
Demir veya alaşımsız çelikten teller  22.7  
15.2 
20.4  
13.7 
73.11  Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar  10 
73.12  Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, örme halatlar, bucurgat halatları  
ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmemiş)
   
7312.10.10  
7312.10.21-79  
7312.90.11  
7312.90.19  
7312.90.21  
7312.90.29 
25  
27.8  
20  
25  
23.4  
27.8 
  22.5  
25  
18  
22.5  
21.1  
25 
y.7321.82  Demir veya çelikten evlerde kullanılan sıvı gaz sobaları  40  36 
76.08  
7608.10.11  
7608.10.12  
7608.10.21  
7608.10.31  
7608.10.32  
7608.20.11  
7608.20.12  
7608.20.21  
7608.20.31  
7608.20.39 
Alüminyum borular  10  
10  
15  
15  
15  
10  
10  
15  
15  
15 
 
 
13.5  
13.5  
13.5  
 
 
13.5  
13.5  
13.5 
8213.00.11-19  Adi metallerden makaslar  11.5  10.4 
8413.70.21-22  - Sıvılar için santrifüj pompaları  
Dalgı pompaları 
14.5  13.1 
8413.70.31-82  Diğerleri (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar ile ısıtmada veya sıcak su temininde kullanılan saltmastrasız çarklı pompalar hariç)  14.5  13.1 
8414.20  
8414.20.10  
8414.20.21  
8414.20-21  
8414.20.29 
El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları  12.5  
14.7  
14.7 
11.3  
13.2  
13.2 
8414.40  - Kompresörler:  
Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri 
14.7  13.2 
8414.80.31-44  Pistolu kompresörler  14.7  13.2 
8414.80.51-64  Döner hareketli kompresörler  14.7  13.2 
8414.50.29,39  Vitrin ve benzeri tipteki elektrikli soğutucular  26.3  23.7 
8469.31-39  Elektrikli olmayan yazı makinaları  6.8  6.1 
85.35  Elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp kapatılması) veya korunmasına veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik techizatı  12.3  
10.8  
12.3 
11.1  
9.7  
11.1 
9018.31-39  Tıpta ve cerrahide kullanılan aletler  15.5  14 
95.06  
9506.40.11-13  
9506.99.21 
- Spora mahsus eşya ve malzeme:  
Masa tenisi için raketler toplar ve fileler Spor yapmada kullanılan bacak koruyucular, tozluklar dolaklar ve benzerleri 
77.5  
43.6 
69.8  
39.2 
9506.11-39  
9506.40.90  
9506.51.91  
9506.99.10  
9506.99.29 
Bütün diğer eşyalar  23  
22.8  
23  
20  
23 
20.7  
20.5  
20.7  
18  
20.7 

EK 4 - ECO Menşe Şahadetnamesi
 
1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)  
Eşyanın göndericisi (İhracatçının ünvanı, adresi, ülkesi)  
 
  

2. Goods consigned to (Consignee's business name, address, country)  
Eşyanın gönderileni (Alıcının ünvanı, adresi, ülkesi)  
 

Reference No:  
Referans No: ECO  
CERTIFICATE OF ORIGIN  
(Combined decleration and certificate)  
MENŞE ŞAHADETNAMESİ  
(Müşterek beyan ve şehadetnamesi)  
Issued in : ........................  
Düzenlendiği yer: Country (ülke adı) 
3. Means of transportation and route (as far as known)  
Nakliyat şekli ve güzergah (bilindiği kadarı ile): 
4. For official use:  
İdari kullanım için: 
  
 
5. Item No  
Sıra No 
6. Marks and kind of packages description of goods:  
Ambalaj sayı ve türleri, eşyanın tanımı: 
7. Number and kind of packages description of goods:  
Ambalaj sayı ve türleri, eşaynın tanımı: 
8. Origin Criterion  
Menşe Kriteri: 
9. Gross weight or other quantity:  
Brüt ağırlık veya sair miktar ölçüsü 
10. Number and Date of invice  
Fatura sayı ve tarihi: 

 
 
 
 

         
  
 
11. Certificatin/Onay:  
It is hereby certified on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.  
Yapılan kontrole istinaden ihracatçı beyanının doğru olduğu onaylanır. 
12. Decleration by the exporter /  
The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in:  
---------------------------  
Counrty (ülke adı) 
İhracatçı Beyanı:  
Aşağıda imzası bulunan şahıs yukarıdaki ayrıntı ve ifadelerin doğru olduğunu bütün eşyaların 
  and they comply with the origin requirements specified for those goods in the ECO countries for goods exported to  de üretildiğini ve aşağıda belirtilen ülkeye ihraç edilen eşyalar için ECO ülkelerinde saptanmış menşe kurallarına uygun olduğunu beyan eder. 
  ------------------------  
Importing country (ithalatçı ülke) 
 
Place and date, signature and stamp of consigning authority  
Yer ve tarih, gönderen ülke kurulu?unun imza ve mühürü 
place and date, signature of authorized signatory  Yer ve tarih, yetkili şahsın imzası 

EK 5 - ECO Tercihli Tarifeler Protokolu, Menşe Kuralları Menşe Şahadetnamesi için Başvuru Formu 

            Başvuru Yeri :  

            Aşağıda imzası bulunan ben/biz, ECO Tercihli Tarifeler Protokolü'nün IV. No'lu Eki'nin 16 ncı maddesi gereğince aşağıda tanımlanan eşyaların .....'ye ihracında kullanılmak üzere Menşe Şahadetnamesi için başvuruda bulunuyorum/ruz.  

            Eşyaların bahsi geçen protokol çerçevesinde Tercihli Tarifeye uygun olduğunu ve tüm belgelerin Protokolun hükümleri gereğince doldurulduğunu onaylarız.  

            Ben/biz belirtilen Menşe Şahadetnamesini de içermek üzere gerekli tüm belgelere ekte yer vermiş bulunuyoruz.  
tüm bilgilerin, ayrıntıların ve ifadelerin doğru olduğunu ve ihraç edilen eşyaların Protokolun menşe kurallarında belirtilen esaslara uygunluğunu beyan ederim/iz.  

Saygılarımla: 
İsim: 
Şirket/Firma: 
Adres: 
Eşyanın Tanımı: