gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 25.07.1997 Cuma Sayı: 23060 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)
Sıra No: 7
 
             Madde 1- 1/96 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı doğrultusunda hazırlanan "A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği" 1 Temmuz 1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 24 Ağustos 1996 gün ve 22737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. 

            Sözkonusu yönetmeliğin "Basitleştirilmiş İşlemler" başlıklı 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri ile ilgili olarak Türkiye'den AB' ne yapılacak ihracat İşlemlerinde esas alınacak kurallara ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:

            I- A.TR DOLAŞIM BELGELERİ VE BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEMLER 
            24 Ağustos 1996 gün ve 22737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri hükümleri çerçevesinde düzenlenecek A.TR.1 Dolaşım Belgelerinin: 

            A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği'ne uygun olarak doldurulmuş ve; 

            - Sözkonusu Yönetmeliğin eki A.TR Dolaşım Belgesinin "Gümrük Vizesi" sütunu gümrük idaresi tarafından idarenin damgası basılmak, imza ve kaşe konulmak suretiyle fiili ihracattan önce onaylanarak ihracatçıya verilmiş ve bu durumda, fiili ihracat tarihi ihracatçı tarafından dolaşım belgesinde belirtilmiş ve 8 Numaralı bölümüne "Basitleştirilmiş Prosedür" yazılmış, 

            - Veya Onaylanmış İhracatçı tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresince uygun görülmüş, Yönetmelik Eki örneğe uygun kendi damgası ile 12 Numaralı bölümün vize edilmiş, 

            - Ya da Onaylanmış olan ihracatçının özel damgasını taşıyan A.TR Dolaşım Belgelerinin önceden belirlenmiş matbaalarda bastırılmış, 

            Olması gerekir. 

            Topluluk tarafından yukarıda belirtilen her üç şekilde de düzenlenmiş A.TR Dolaşım Belgeleri Gümrük İdarelerimiz tarafından kabul edilecektir.

            II- ONAYLANMIŞ İHRACATÇI 
            Basitleştirilmiş İşlemler çerçevesinde yapılan uygulamanın temel amacı sık sık A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerektiren ihracat İşlemlerinde bürokrasiyi azaltmaktır. Bu kapsamda Türkiye'deki ihracatçılara verilecek Onaylanmış İzin Belgelerine İlişkin usül ve esaslar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: 

            1- Onaylanmış İhracatçı yetkisinin verileceği tarihte yürürlükte bulunan Dış Ticaret Müsteşarlığı' nca Resmi Gazete'de yayımlanmış Tebliğlerde ünvan ve adresleri gösterilen Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile Kamu Kuruluşlarına basitleştirilmiş İşlemler yönünden "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilecektir. 

            Ayrıca, ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 10 milyar TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında FOB 50 milyon ABD Doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit veya bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere de uygun bulunması halinde "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilebilecektir. 

            "Kamu Kuruluşu" tabirinden, resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait ve bunlara bağlı müesseseler anlaşılır. 

            2- "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilecek özel ve tüzel kişilerin yetki belgesi alabilmeleri için: 

            2.1- (i) Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya aynı derecede cezayı gerektiren bir suçtan veya 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 

            (ii) 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 344'ncü maddesinin 1-6'ncı bentlerinde belirtilen fiilleri işlememiş bulunmaları, 
şarttır. 

            2.2- (i) (2.1)'de belirtilen durumları tevsik edici belgeler ile,

            (ii) İlişikteki (Ek:1) müracaat formu ve ekinde;

            (iii) Ekte yer alan (Ek:2) örneğe uygun Taahhütname'nin Noter huzurunda düzenlenerek;

            (iv) Bir dilekçe ile, 

            Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

            2.3- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri bu ünvanlarının yayımlandığı Resmi Gazete tarih sayısı ile Tebliğ numarasını verecekleri dilekçelerde belirtecekler veya ilgili Resmi Gazete'nin bir fotokopisini ekleyeceklerdir. "Kamu kuruluşu" kapsamındaki kurumlar ise bu durumlarını tevsik edici bir belgeyi dilekçeleri ekinde ibraz edeceklerdir. 

            3- Anılan özel ve tüzel kişiler Onaylanmış İhracatçı ünvanı aldıklarına dair bilginin Gümrük Müsteşarlığı'nca Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile tüm gümrük idarelerine ulaştırılmasından sonra, verilen yetkiye istinaden işlem yapmaya başlayacaklardır. 

            4- A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine uyulmak koşuluyla A.TR Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesinde Türkiye açısından "Basitleştirilmiş Presodür" uygulaması aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülecektir. 

            4.1- Basitleştirilmiş Prosedüre göre düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve seri numaraları verilerek Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından bastırılarak ihtiyaca göre mahalli Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Ticaret veya Sanayi Odalarına gönderilir. 

            İhracatçılar Belgeleri bağlı bulundukları Odalardan alırlar. 

            4.2- Odalar bu şekilde bastırılmış A.TR Dolaşım Belgelerinin ihracatçılara verilmesi esnasında ihracatçının "Onaylanmış İhracatçı" yetkisine sahip olup olmadığını kayıtlarından kontrol ederler. 

            4.3- Basitleştirilmiş Prosedür çerçevesinde Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından bastırılan A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 Numaralı "Gümrük Vizesi" bölümünde, A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 3 sayılı Ekinde yer alan örneğe uygun Onaylanmış İhracatçı damgasının Form üzerinde önceden matbaada basılmış olması gerekmektedir.

            nn(1)nn aaaaaa 

            nnnn(2) 

            şeklindeki damganın; 

            (1) Numaralı bölümünde İhracatçı Ülke (Türkiye) adının arması olan "TR" ibaresi matbaada basılı olarak yer alacak ve,

            (2) Numaralı bölümüne onaylanmış İhracatçıya Müsteşarlıkça verilen yetki numarasını ihtiva eden ve ihracatçı tarafından yaptırılan kaşenin ihracatçı tarafından basılması, 
şartları aranılacaktır. 

            4.4- Basitleştirilmiş İşleme göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği'nin 5 inci maddesine uygun olarak doldurulması gerekmektedir. 

            4.5- Basitleştirilmiş İşlemler çerçevesinde kullanılacak A.TR Dolaşım Belgelerinin ilgili Oda tarafından tastik edilmesi gerekmektedir. 

            5- Basitleştirilmiş İşlemlerin sık sık A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talep eden ihracatçılara tanınmış özel izinlere dayanan istisnai işlemler olduğu, dikkate alınarak söz konusu Dolaşım Belgelerinin 12 Numaralı "Gümrük Vizesi" bölümünün İlgili Gümrük İdaresince vize edilmesi gerekmemektedir. Bu itibarla gerek şekil şartlarına ve gerekse içerdiği bilgi bakımından Belgelerin usulune uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan ilgili ihracatçılar sorumludur. 

            6.1- Onaylanmış İhracatçı yetkisi verilen özel ve tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Odalar, yetki verilmiş firma ve kuruluşlarca alınan bu işlemlere mahsus Dolaşım Belgelerinin firma bazında bir dökümünü, üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı Ekte (EK:3) yeralan örnekteki açıklayıcı belgeleri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek manyetik ortamda ve liste haalinde olmak üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir. 

            6.2- Ayrıca, yetkilendirilmiş özel ve tüzel kişiler de Basitleştirilmiş İşlemler çerçevesinde ihracat işlemlerinde kullandıkları Dolaşım Belgelerinin bir dökümünü, üçer aylık dönemler halinde ve her bir ay için ayrı ayrı Ekte (EK:4) yeralan örnekteki açıklayıcı bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyerek manyetik ortamda ve liste halinde olmak üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir. 

            7- "Onaylanmış İhracatçı" ünvanı verilen Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, bu ünvanlarını kaybetmeleri halinde "Onaylanmış İhracatçı" ünvanları da geri alınacaktır. 

            8- Onaylanmış İhracatçıların A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği ve Onaylanmış İhracatçı yetkisinde öngörülen hükümlere aykırı hareket etmeleri halinde, genel hükümler uygulanmakla birlikte ayrıca soruşturma süresince verilen yetki belgesi Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce alıkonur. Soruşturma neticesinde hakkın kötüye kullanımının sabit olması halinde Onaylanmış İhracatçı yetkisi süreli veya süresiz iptal edilebilir. 

            Madde 2- Basitleştirilmiş İşlemler bakımından bu Tebliğ'de yer almayan hususlar hakkında A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve genel hükümler uygulanır. 

            Madde 3- 27 Eylül 1995 tarihli, 22417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1995/4 Sıra Nolu Uluslararası Anlaşmalar Gümrük Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EKLER: 
1. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI MÜRACAAT FORMU 
2. ONAYLANMIŞ İHRACATÇILAR TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 
3. BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜRE DAİR A.TR DOLAŞIM BELGESİ........DÖNEM RAPORU
4. BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜRE DAİR A.TR DOLAŞIM BELGELERİ........DÖNEM RAPORU (1)
EK 1 - ONAYLANMIŞ İHRACATÇI MÜRACAAT FORMU 
1- FİRMANIN ÜNVANI:
2- FİRMANIN TÜRÜ
3- FİRMANIN;
A- ADRESİ
B- TELEFON NO:
C- TELEFAKS NO: 
4- FİRMANIN TEK VERGİ NO:
5- BİLGİ ALMAK ÜZERE FİRMA YETKİLİLERİ: 
ADI SOYADI ÜNVANI TEL NO 

            YUKARIDA VE EKLERDE YER ALAN BİLGİ VE BELGELERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDER, FİRMAMIZA ONAYLANMIŞ İHRACATÇI ÜNVANI VERİLMESİ HUSUSUNU MÜSAADELERİNE ARZEDERİM.

İMZALAR
FİRMA KAŞESİ
EK 2 ONAYLANMIŞ İHRACATÇILAR TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 

            TAAHHÜTNAME 
            Gümrük Müsteşarlığınca firmamız adına verilecek "Onaylanmış İhracatçı Belgesi"ni amacına uygun olarak ve A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre kullanacağımızı; "Onaylanmış İhracatçı Belgesi" kapsamında yapacağımız ihracat işlemlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuat dahilinde hareket edeceğimizi; aksine hareket ettiğimiz taktirde "Onaylanmış İhracatçı" ünvanımızın iptalinin yanısıra, 1615 sayılı Gümrük Kanunu, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre hakkımızda yapılacak her türlü Kanuni kovuşturmayı ve kovuşturma sonuçlarını kabul edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Firma Ünvanı
Yetkili İmzalar
EK 3 BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜRE DAİR A.TR DOLAŞIM BELGESİ........DÖNEM RAPORU 

İlgili Oda:
Onaylanmış İhracatçı Firma / Kurum
Adı/Ünvanı:
Onaylanmış İhracatçı Yetki No:
Firma / Kurum Adına Tasdik Edilen
Dolaşım Belgesi Adedi:

Sıra no Tasdik Edilen Dolaşım Belgesinin Seri No

EK 4 BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜRE DAİR A.TR DOLAŞIM BELGELERİ........DÖNEM RAPORU (1) 

Onaylanmış İhracatçı Firma/Kurum Adı/Ünvanı
Onaylanmış İhracatçı Yetki No
Bağlı bulunduğu Oda
Tasdik Ettirilen Dolaşım Belgesinin Adedi 
Bir Sonraki Döneme Devreden Dolaşım Belgesi Adedi  
 
Sıra No  Dolaşım Belgesi Seri No  İlgili Gümrük İdaresi  İlgili Çıkış Beyannamesi  Sonraki Döneme Devreden/ Kullanılmayan (3)  Devir/Kullanılmama Nedeni (3)  Gözlemler (4) 
             
             
             
             
(1) Üçer aylık dönemlere ait herbir ay için ayrı liste düzenlenecektir.
(2) Devreden/Kullanılmayan Belge için 5 No.lu sütuna (x) işareti koyunuz.
(3) Gerektiğinde ayrıca yazılı bilgi verilecektir.
(4) Gümrük İdaresince kullanılacaktır.