Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 20.05.1999 Perşembe Sayı: 23700 (Asıl) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: 
 
Gümrük Vergisi Askıya Alınması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat (99/20) 
 
  
            Madde 1- Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/1/2000 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması planlanan ürünlerin listesi ekte verilmektedir. 

            Madde 2- Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması cihetiyle gümrük vergisinin askıya alınmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Gümrük 
Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin İthalat 99/19 sayılı Tebliğ'in III nolu ekinde verilen başvuru formu ve belgelerle birlikte en geç 18/6/1999 tarihine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. 

            Sözkonusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir. 

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

     Ek:

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI PLANLANAN HÜKÜMLER
 
DOSYA NO G.T.İ.P. MADDE TANIMI KULLANIM ALANI 
579/1 2811.22.00 Toz halinde silisyum dioksit  Analitik kromatografi kartuşlarının üretiminde kullanılmaktadır.
459/1 2905.22.10 3302.90.90 Geraniol ve nerol içeren karışım  Esans üretiminde kullanılmaktadır. 
461/1  2909.49.19 1-tert-bütoksi-2-propanol (Cas No: 57018-52-7)  Evsel temizleme malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadır.
459/8  2912.29.00 3824.90.95 Aseton içerisinde 2,4,6-trimetilbenzaldehit çözeltisi (Cas No: 487-68-3) (Ampirik Formülü: C10H12O) Yabancı ot ilaçları üretiminde Kullanılmaktadır.
459/2  2916.19.80 Metil-3,3-dimetilpent-4-enoate (Cas No: 63721-05-1) (Ampirik Formülü: C8H14O2) Zararlı böcek ilaçları üretiminde kullanılmaktadır.
460/1 2916.39.00 2,6-diklorobenzoil klorür (Cas No: 4659-45-4) (Ampirik Formülü: C7H3Cl3O) Tarım ilacı üretiminde kullanılmaktadır.
459/3  2918.90.90 3,4-epoksi siklohekzilmetil 3,4- epoksisiklohekzankarboksilat (Cas No: 2386-87-0) (Ampirik Formülü: Cl4H20O4) PVC kaplamalarında stablizatör olarak kullanılmaktadır.
572/1 2921.42.10 Benzensülfonik asit 3-amino- (Cas No: 121-47-1) (Ampirik Formülü: C6H7NO3S) Tekstil, kağıt ve deri boyaları üretiminde kullanılmaktadır.
572/2  2921.44.00 3824.90.95 Benzensülfonik asit, 4-[(4-aminofenil) amino]-3-nitro- (Cas No: 135-11-5) (Ampirik Formülü: C12H11N3O5S) Tekstil, kağıt ve deri boyaları üretiminde
572/3  2921.45.00 1-naftilamin (Cas No: 134-32-7) (Ampirik Formülü: C10H9N) Tekstil, kağıt ve deri boyaları üretiminde kullanılmaktadır.
572/4  2922.19.90 2-amino-2-metil-1-propanol (Cas No: 124-68-5) Metal işlemede ve eczacılıkta amin nötralizasyonunda kullanılmaktadır.
459/4  2922.22.00 p-anisidin (Cas No: 104-94-9) (Ampirik Formülü: C7H5NO) Karbonsuz kopyalama uygulamalarında kullanılmaktadır.
572/5  2922.29.00 Fenol, 2-amino-5-nitro- (Cas No: 121-88-0) (Ampirik Formülü: C6H6N2O3) Deri, kağıt ve tekstil boyaları imalinde kullanılmaktadır.
   
577/1  2922.49.70 L-ornitin-L-aspartat (Cas No: 3230-94-0) (Ampirik Formülü: C9H19N3O6) Eczacılık ürünlerinin imalinde kullanılmaktadır.
461/2  2924.10.00 Diakrilamidometan (Cas No. 110-26-9) Süper emici dokunmamış mensucat, Laminasyon amaçlı polimerler, kaplamalar, iyon geçirgen reçineler, köpükler ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadır.
459/5  2926.90.99 Tetrakloro tereftalonitril (Cas No: 1897-41-2) Zararlı böcek ilaçlarının imalinde kullanılmaktadır.
572/6  2927.00.00 3824.90.95 Benzensülfonik asit, 4-[(4-aminofenil) azo] - (Cas No: 104-23-4) (Ampirik Formülü: C12H11N3O3S) Tekstil, kağıt ve deri boyaları üretiminde kullanılmaktadır.
459/6  2928.00.90 o-etilhidroksilamin içeren sulu çözelti (Cas No: 624-86-2) (Ampirik Formülü: C2H7NO) Yabancı ot ilaçları üretiminde kullanılmaktadır.
572/7  2928.00.90 N-izopropil hidroksilamin (Cas No: 5080-22-8) Stiren butadien polimerizasyonunda kullanılmaktadır.
572/8  2930.90.70 3808.20.80 Diidometil-p-tonilsülfon (Cas No: 20018-09-1) Kağıt, deri, tekstil ve yapıştırıcılarda antimikrobiyal madde olarak kullanılmaktadır.
461/3  2933.59.70 Mepanipirin (Cas No: 110235-47-7) (Ampirik Formülü: C14H13N3) Küf ilacı üretiminde kullanılmaktadır.
572/9  3403.99.90 Sentetik polipeptit bazlı sulu solüsyon  Soğutma sıvısı üretiminde kullanılmaktadır.
459/7  3702.31.99 Anında develope olabilen renkli negatif film Film kaseti imalinde kullanılmaktadır.
460/2  3824.90.95 3a,4,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (disiklopentadien) içeren müstahzar (Cas No: 77-73-6) Otomotiv kullanılmaktadır.
579/2  3824.90.95 Silikondioksit desteğe kovalent olarak bağlanmış toz  Analitik kromatografi halinde organik bileşikler üretiminde kullanılmaktadır.
572/10  3824.90.95 Benzenamin, 2-(fenilsülfonil)- (Cas No: 4273-98-7) (Ampirik Formülü: C12H11NO2S) Tekstil, kağıt ve deri boyalarının üretiminde kullanılmaktadır.
   
460/3  3901.10.10 Yoğunluğu 0,93'den az olan ve eriyik akış indeksi 0,95'ten az olan polietilen (Cas No: 026221-73-8) (Ampirik Formülü: (C2H4)x(C8H16)y Polietilen film üretiminde kullanılmaktadır.
579/3  3902.10.00 1 mg/kg aluminyum, 0,05 mg/kg demir, 1 mg/kg magnezyum ve 1 mg/kg klorür içeren polipropilen Kontakt lens ambalajlarının üretiminde kullanılmaktadır.
459/9  3902.30.00 Propilenin but-1-ene ile veya etilen ile kopolimeri (Cas No: 25608-26-8) Çeşitli ambalaj malzemesi üretiminde kullanılmaktadır.
460/4  3902.90.90 Hidrojene edilmiş poliizobutan (Cas No: 68937-10-0) Kozmetik ve eczacılık kullanılmaktadır.
577/2  3908.90.00 Hekzametilen diamin izoftalikasit ve tereftalik asitin kopolimeri (Cas No: 25750-23-6) Gıda sanayinde kullanılan ambalajların üretiminde kullanılmaktadır.
458  3911.90.99 Poliamid reçine, diazonaftokinon, prilidon, klor potasyum ve demir içeren çözelti Elektronik hafıza kullanılmaktadır.
579/4  3912.39.10 Setil alkol ve sodyum lauril sülfat içeren sulu ortamda dağılmış etil selüloz (Cas No: 9004-57-3; 36653-82-4; 151-01-3; 7732-18-5) (Ampirik formülü: (C10H18O5)x,C16H33OH,C12H25O4SNQ) Eczacılıkta kullanılmaktadır.
461/4  3919.10.38 3919.90.38 Aşağıdaki tabakalardan oluşan ve her iki yüzü ayrılabilen koruyucu tabaka ile kaplanmış yansıtıcı film - baskılı ve cam kürecikler gömülü olan poliüretan bir tabaka, - yapışkan bir tabaka, Özel bir cihazla okunabilen etiketlerinin imalinde kullanılmaktadır.
461/5  3919.10.38 3919.90.38 Aşağıdaki tabakalardan oluşan ve her iki yüzü ayrılabilen koruyucu tabaka ile kaplanmış yansıtıcı film- baskılı ve cam kürecikler gömülü olan bir poliüretan tabaka, - bir alkit polyester tabaka, - bir polivinilklorür tabaka Özel bir cihazla okunabilen etiketlerinin imalinde kullanılmaktadır.
459/10  3920.10.89 Etilenin metakrilik asit ile kopolimerinden levhalar  Yüksek dayanım ve güvenlik gerektiren mimari ve otomotiv sanayi uygulamalarında kullanılmaktadır.
461/6  3920.10.89 Aşağıdaki tabakalardan oluşan ve bir yüzü ayrılabilen koruyucu bir tabaka ile kaplanmış yansıtıcı film. - baskılı ve cam kürecikler gömülü olan polietilen tabaka, - bir yapışkan tabaka, Özel bir cihazla okunabilen etiketlerinin imalinde kullanılmaktadır.
579/5  3920.10.89 Kırılma gerilimi %200 ile %930 arasında olan, %1'den az metilen içeren ve kalınlığı 0,53 mm arasında olan polietilen tabaka Dolgu sahalarında artırıcı tabaka olarak kullanılmaktadır.
461/7  3920.20.29 Etilen ile vinil asetatın kopolimeri ve polipropilenden oluşan üç tabakalı monoaksiyel film Tazyikli şişelerin kullanılan etiketlerin üretiminde kullanılmaktadır.
460/5  3920.62.19 Bir yüzü aluminyum dioksitle kaplanmış polietilen tereftalat film Medikal tıbbi kullanılmaktadır.
460/6  3920.62.19 Polietilen tereftalat film  Oksitlenmeye karşı koruyucu ambalaj film üretiminde kullanılmaktadır.
461/8  3920.99.59 Aşağıdaki tabakalardan oluşan ve bir yüzü ayrılabilen koruyucu bir tabaka ile kaplanmış film - baskılı ve cam kürecikler gömülü olan poliüretan tabaka, - bir yapışkan tabaka, Özel bir cihazla okunabilen etiketlerinin imalinde kullanılmaktadır.
579/6  3926.90.99 Polidivinil benzen,N-vinilprolidon kopolimeri  Analitik kromatografi kartuşlarının üretiminde kullanılmaktadır.
579/7  3926.90.99 Divinilbenzenden çapı 60 mikron ila 80 mikron arasında olan mikrokürecikler Analitik kromatografi üretiminde kullanılmaktadır.
579/8  3926.90.99 Polidivinilbenzen ve N-vinilprolidon kopolimerinden çapı 20 mikron ila 60 mikron arasında olan mikrokürecikler Analitik kromatografi üretiminde kullanılmaktadır.
459/11  5603.12.10 5603.12.90 5603.13.10 5603.13.90 Polietilenden gözenekli, gaz geçirgen, kaplanmış veya kaplanmamış, dokunmamış mensucat Steril medikal cihazların ambalajlanmasında kullanılmaktadır.
576  7006.00.90 Preslenmiş veya çekilmiş float camdan imal edilmiş, merkezinde delik olan, kenarları taşlanmış ve yivlenmiş, toplam kalınlığı 1,2 mm'yi geçmeyen aluminyum silikat diskler Bilgisayarlarda kullanılan disklerin imalinde kullanılmaktadır.
572/11  7019.12.00 Cam liflerinden fitil  Otomotiv endüstrisinde kullanılan kuvvetlendirilmiş polipropilen komponetlerin üretiminde kullanılmaktadır.
573  8108.90.70 Yüksek performanslı titanyum tüpler  Kondansatör üretiminde kullanılmaktadır.
464  8504.40.94 Anahtarlama güç kaynağı (invertör), yalıtılmış girişli iki kutuplu transistörler (IGBT) içeren, 85.16 başlığındaki mikrodalga fırınların üretiminde kullanılmaya mahsus, muhafazasında Mikrodalga fırınların üretiminde kullanılmaktadır.
574/1-3 8506.50.90 Lityum iyot tek hücreli pil, dış yüzeyi paslanmaz çelik kaplı, "D" biçiminde hücresi olan, 27,3x22,73x5,93 mm boyutlarında, 1,05 AHr kapasitesinde ve ortalama zamanını çekme akımı 22 mikroamper olan Kalp ritm ayar cihazlarının üretiminde kullanılmaktadır.
574/2-3 8506.50.90 Lityum-gümüş vanadiyum oksit tek hücreli pil, dış yüzeyi paslanmaz çelik kaplı, boyutları en fazla 25x41x15 mm, kapasitesi en az 1,5 amper saat, tepe akımı en az 1,4 amper olan Kalp ritm ayar cihazlarının üretiminde kullanılmaktadır.
463  8507.80.91 Tekrar doldurulabilir bataryaların üretiminde kullanılmak üzere, nominal kapasitesi en az 900 mAh, dış çapı 10 mm (+-0,5 mm), uzunluğu 66,5 mm (+-1 mm) olan, silindirik Nikel-hidrür akümülatör Telefonlarda kullanılmaktadır. 
575/2-3 8529.10.70 890 MHz veya daha fazla fakat 1990 MHz'i geçmeyen frekanslar için radyo frekansı (RF) sinyan izalatörü, gömme kaybı 0,7 dB'i geçmeyen, bir muhafaza içinde Hücresel mobil telefon kullanılmaktadır.
575/3-3 8529.10.70 Bant geçiş filtresi, yüzey akustik dalga filtresi içermeyen, 485 MHz ve daha fazla fakat 1960 MHz'i geçmeyen merkez frekansları için, gömme kaybı 3,5 dB'yi geçmeyen bir muhafaza içinde Hücresel mobil telefon kullanılmaktadır.
575/1-3 8529.10.90 Tek veya çift kanallı anten anahtarı, aşağıdakileri içeren, bir muhafaza içinde- merkez frekansı 942,5 MHz ile 1990 MHz arasında olan bir verici filtresi ve/veya- merkez frekansı 847,5 MHz ile 1990 MHz arasında olan bir alıcı filtresi Hücresel mobil telefon kullanılmaktadır.
462  8540.91.00 Elektron tabancası, ekran köşegen uzunluğu 52 cm ile 80 cm arasında olan katot-ışın tüplerinin üretiminde kullanılan, 27,5 KV ile 33 KV arasında anot gerilimi içeren Televizyonların renkli komponentlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
574/3-3 8543.19.00 Elektron ışın demeti ivme sistemi, elleçleme teçhizatı içersin içermesin, çıktı enerjisi en fazla 1,5 MeV, çıktı akımı en fazla 50 mA olan ve pozitif ısı kat sayısı ve/veya ısı karşısında büzüşme özellikleri sağlayan çeşitli polimer bazlı ürünlere yüksek enerji elektron ışın demeti radyasyonu ile çapraz geçiş sağlayan Çeşitli polimer bazlı ürünlerde kimyasal değişiklikler sağlamak üzere kullanılmaktadır.
465  9612.10.10 Plastikten renkli şeritler  Plastik kartların imaline mahsus plastik kart basıcıların üretiminde kullanılmaktadır.