Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11/01/1998 Pazar Sayı: 23227 (Asıl) 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Gümrük Vergisi Askıya Alınması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat (98/19)
 


            Madde 1- Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı ürünlere paralel düzenlemeler İthalat Rejimi Kararı Eki VIII sayılı liste ile yapılmaktadır.

            Madde 2- İthalat Rejimi Kararı Eki VIII sayılı listeye ilave edilmek veya çıkartılmak istenen bu Tebliğin Ek I'indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin, Ek II ve Ek III'deki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

            Söz konusu başvurulardan Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülenler, Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilmelerini teminen, Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilir.

            Bu çerçevede, anılan listede 1.1.1999 tarihinde yapılması öngörülen düzenlemelerde göz önüne alınması talep edilen başvuruların 15.2.1998 tarihine kadar, 1.7.1999 tarihinde yapılması öngörülen düzenlemelerde göz önüne alınması talep edilen başvuruların ise 15.8.1998 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
                                                                                                        Ek I

Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlerde Aranan Genel Şartlar

            Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin,

            1. Sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullanılan hammadde, ara mamülü veya özel imalat niteliği taşıması ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinde aynı, benzer veya ikamesinin üretilmemesi,

            2. Gümrük vergisinin askıya alınması halinde, ithalatında tahsil edilmeyecek olan gümrük vergisi miktarının yıllık 20.000 ECU karşılığı TL.den az olmaması,

            3. Doğrudan tüketiciye satılabilecek nihai ürünler olmaması,

            4. Üçüncü ülkelerden ithalatının kısıtlayıcı düzenlemelere tabi bulunmaması,

            5. Gümrük vergisinin askıya alınması halinde, Kararın 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen önlemler ile tercihli ticaret uygulamaları ve diğer dış ticaret politikaları ile çelişki yaratmaması,

            6. Gümrük vergisinin askıya alınmasından sağlanan faydanın, sınai maliyetlere yansıması,

            7. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri arasındaki ticareti bozucu etki yaratmaması (bu ürünler kullanılarak üretilen nihai ürünler dahil), gerekmektedir.

            Ayrıca, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinde üretilen ürünler ile üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler arasındaki fiyat farkı, ilgili ürünün askıya alma sistemine dahil edilmesi için sebep teşkil etmez.

                                                                                                                    Ek II

Gümrük Vergisi Askıya Alınması Talep Edilen Maddeler İçin Başvuru Formu ve İstenen Diğer Belgeler

            A. Başvuru Formu Örneği

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU

BİRİNCİ KISIM
(TALEP SAHİBİ VE İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİLER)
1. TALEP SAHİBİNİN:
Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi:
2. İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜ ÜRETEN FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
3. GTİP:
4. ÜRÜNÜN TANIMI:
5. KULLANIM AMACI:
6. KİMYASAL ÜRÜNLER İÇİN:
Yapısal formülü:
CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):
CUS numarası (Reference Number in European Customs Inventory of Chemicals):
7. ÇALIŞMA ŞEKLİNE AİT BİLGİLER (ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN):
8. AMBALAJ BİLGİLERİ (Birim ağırlık, özel ambalaj, vs.):
9. BİRİM FİYATI (CIF) (ABD DOLARI OLARAK):
10. BİR ÖNCEKİ YILIN İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):
11. İÇİNDE BULUNULAN YILIN TAHMİNİ İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI
OLARAK):
12. MÜTEAKİP YILIN TAHMİNİ İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):
13. TİCARİ BİLGİLER (Ticari isim, pazar bilgileri, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları vs.):

                                                                                                            Ek II

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU

İKİNCİ KISIM
(İTHAL EDİLEN MADDE KULLANILARAK ÜRETİLEN NİHAİ ÜRÜNE AİT BİLGİLER)
1. ÜRETİCİ FİRMANIN (TALEP SAHİBİNDEN FARKLI İSE):
Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi:
2. GTİP:
3. ÜRÜNÜN TANIMI:
4. KULLANIM AMACI:
5. MALİYETİ:
6. TİCARİ BİLGİLER (Ticari isim, pazar bilgileri, satış fiyatı, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları,
ithalat ve ihracat bilgileri, vs.):
İMZA
KAŞE

            B. Diğer Bilgi ve Belgeler

            1) DİLEKÇE

            2) İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN AYNINI, BENZERİNİ VEYA İKAMESİNİ SATIN ALMAK AMACIYLA TEMAS KURULAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE YERLEŞİK FİRMALARIN İSİM VE ADRESLERİ (BAŞVURUDAN ÖNCE TEMAS KURULMASI GEREKLİDİR)

            3) SÖZ KONUSU TEMASLARA AİT BELGELER, TARİHLERİ VE SONUÇLARI

            4) BU FİRMALARCA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN GÖZETİLEN AMACA UYGUN OLMAMASININ NEDENLERİ

            5) İTHAL EDİLECEK ÜRÜNE İLİŞKİN TEKNİK DÖKÜMANLAR (VERİ FORMLARI, AÇIKLAYICI NOTLAR, BROŞÜRLER VS.)

            6) ÜRETİCİ FİRMANIN BAĞLI BULUNDUĞU SANAYİ ODASINCA TASDİKLİ KAPASİTE RAPORU

                                                                                                                Ek III

Askıya Alma Sisteminden Çıkartılması Talep Edilen Maddeler İçin Başvuru Formu ve İstenen Diğer Belgeler

            A. Başvuru Formu Örneği:

ASKIYA ALMA SİSTEMİNDEN ÇIKARTILMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU

1. AYNI, BENZER VEYA İKAME ÜRÜNÜ ÜRETEN FİRMANIN:
Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi:
2. VIII SAYILI LİSTEDE YER ALAN GTİP VE TANIMI:
3. ÜRETİLEN ÜRÜNÜN TANIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Vergisi askıya alınmış olan ürün ile aynı, eşdeğer veya ikame oluşuna ilişkin bilgiler dahil):
4. ÜRETİM HAKKINDA BİLGİLER:
Üretime başlama tarihi:
Üretim kapasitesi:
5. KİMYASAL ÜRÜNLER İÇİN:
Yapısal formülü:
CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):
CUS numarası (Reference Number in European Customs Inventory of Chemicals):
6. ÇALIŞMA ŞEKLİNE AİT BİLGİLER (ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN):
7. TİCARİ BİLGİLER (Ticari ismi, pazar bilgileri, satış fiyatı, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları, ithalat ve ihracat bilgileri, vs.):
İMZA
KAŞE