Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23/07/1996 Salı Sayı: 22705 (Asıl) 
Gümrük Müsteşarlığından :
Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)
Seri No: 1

            İlgili Mevzuat uyarınca düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgesi ve global liste kapsamındaki makina ve teçhizatın, çeki listesi tasdiki talep edilmeden doğrudan doğruya Gümrük İdarelerine müracaatla, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerinden faydalanarak ithal edilmek istenmesi halinde, 3065 sayılı Yasa ve bununla ilgili olarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Tebliğleri uyarınca yapılacak erteleme işlemlerinde izlenecek usul ve esaslar hakkında düzenlenen 28.2.1996 tarihli 1996/5 sayılı Genelge, Müsteşarlığımız Merkez ve Taşra kuruluşlarına yayımlanmıştı. 

            Ancak Müsteşarlığımıza ulaşan bazı sorunlar nedeniyle, anılan Genelge' de belirtilen hususların uygulanması yönünde bir takım tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Mevcut tereddütleri gidermek ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla; Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olupta, İthalat Rejimi Kararı' na istinaden ithal edilmek istenilen eşyadan dolayı tahakkuk edecek Katma Değer Vergisinin 3065 sayılı Yasa ve ilgili Tebliğler uyarınca ertelenmesinin talep edilmesi halinde aşağıdaki hususlara göre işlem yapılması gerekli görülmüştür. 

            1. Eşyanın, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararına göre ithalinde herhangi bir sakınca veya kısıtlama olmamalıdır. 

            2. Bu şekilde İthalat Rejimi hükümleri uyarınca ithal edilmek istenilen eşya için tahakkuk ettirilecek KDV' nin, ibraz edilecek teşvik belgesi ve eşyanın kayıtlı olduğu tasdikli global listeye istinaden ertelenmesinin talep edilmesi halinde, 3065 sayılı Yasanın 49/2 nci maddesi ve bu konuda yayımlanan KDV Genel Tebliğleri hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

            3. Ertelenen KDV teminatının çözümü konusu, yine 3065 sayılı Yasa ve ilgili Tebliğ hükümleri doğrultusunda incelenerek sonuçlandırılacaktır. 

            4. Onaylı çeki listesi düzenlenmeden ithalatı yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı eşyanın, ibraz edilecek global listede yer alan nitelikleri (model, tip, seri no.su gibi) ile adet ve miktara uygunluğu mutlaka aranacaktır. 

            5. Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili 95/2 sayılı Tebliğin 13/d maddesinde yer alan "Çeki Listesi" başlıklı hükümlerin 5. paragrafında; "Çeki listelerinde komple tesis, ünite, teferruat, aksam ve yedek parça gibi ifadelerin yer alması halinde bunlarla ilgili döküm verilmesi ve/veya proforma fatura tercümelerinin ibraz edilmesi gerekir" denildiğinden; global listede "set", "ünite", "takım", "komple" gibi ifadelerin olması nedeniyle gerek görülerek, Müsteşarlığımızca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) tasdik edilen çeki listesi üzerine, dökümlü liste veya proforma faturanın aranılacağına ilişkin not düşülmesi halinde, bu tür eşya için kesinlikle Hazine Müsteşarlığı ve Müsteşarlığımız Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünce onaylı dökümlü liste veya proforma fatura istenilecek ve buna göre ithalat gerçekleştirilecektir. 

            6. Yukarıdaki açıklamalar uyarınca yapılan ithalat işlemleri sonucunda; 88/12811 sayılı Kararnameden önceki mevzuatlara göre düzenlenen teşvik belgeleri hariç, Yatırım Teşvik Mevzuatına göre, herhangi bir not kesinlikle düşülmeyecektir.

            Tebliğ olunur.