Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16/06/1998 Salı Sayı: 23374 (Asıl) 
Gümrük Müsteşarlığından :
Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)
Seri No: 4

            23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar" 25/3/1998 tarihli ve 23297 sayılı Resmi Gazete'de, bu kararın uygulanmasına ilişkin 98/1 sayılı Tebliğ de, 6/5/1998 tarihli ve 23334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bu Kararname ve Tebliğ ile uygulamada yeni esaslar getirilmiş olup Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında teşvik belgesi ve buna bağlı liste kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemlerin gümrük mevzuatı çerçevesinde yerine getirileceği, uygulamaya ilişkin usullerin ise Hazine Müsteşarlığı ve Müsteşarlığımızca müştereken tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hüküm çerçevesinde uygulamaya yönelik olarak müştereken tespit edilen esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            Genel Hükümler

            Teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalar
            Madde 1- 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca; daha önceki Kararlar ve bu Kararlara İlişkin Tebliğler hükümlerine göre düzenlenmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalar, isnad ettiği mevzuat hükümlerine tabi olup, yatırımcıların talep etmeleri halinde, bu Tebliğle lehe gelen hükümler uygulanır.

            Gerek 13/1/1995 tarihli ve 22170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26/12/1994 tarihli ve 94/6411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, gerekse daha önceki Yatırım Teşvik Kararları hükümlerine göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı eşyanın, dayandığı Karar hükümleri çerçevesinde ithali mümkündür. Ancak bu durumda, ithal eşyası için kayıtlı bulunduğu ithal listede (Global Liste) fon öngörülmüş olması halinde bu fonun ödenmesi gerekir. Gümrük Vergisi ve Fona tabi eşya

            Madde 2- 98/10755 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; "Binek araçları, otobüs (çift katlı otobüs dahil), çekici (Euro I ve/veya Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat (motorbot dahil), kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santralı, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri ile porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir" hükmü yer aldığından yukarıda sayılan eşyanın;

            a) 94/6411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar uyarınca, muafen ithal edilmesi durumunda ithal listede kayıtlı olmak koşuluyla Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilmeyecektir. (Global Listede Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu öngörülmesi halinde bu fon ödenecektir.)

            b) 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar uyarınca ithal edilmek istenmesi durumunda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilecektir.

            c) Her iki durumda da ithali gerçekleştirilen eşya için tahakkuk eden Katma Değer Vergisinin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve buna ilişkin mevzuat uyarınca ertelemeye tabi tutulmasının mümkün olması halinde, geçerli bir teminat alınmak suretiyle erteleme işlemi yapılacaktır.

            Kullanılmış makine ve teçhizat ithalatı
            Madde 3- 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar uyarınca kullanılmış münferit makine ve teçhizatın ithal işlemi; yürürlükteki İthalat Rejimi kararına ilişkin olarak 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/9 sayılı Tebliğde yer almak ve azami 10 yaş sınırlamasına  uygun olmak kaydıyla, Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan muaf olarak gerçekleştirilecektir.

            Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithaline müsaade edilmiş olan komple tesis hüviyetindeki kullanılmış makine ve teçhizatın, ithalat 98/9 sayılı Tebliğde yer alıp almadığına ve yaş sınırına bakılmaksızın Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan muaf olarak ithalat işlemi yapılacaktır. Ancak 98/10755 sayılı Kararname eki Kararın 6 ncı maddesinde belirtilmiş olan makine, teçhizat ve eşya; Gümrük Vergisi, fonlar ve yaş sınırı bakımından ithalat rejimi hükümlerine tabi olacak ve bu eşya için varsa Gümrük Vergisi ile Toplu Konut Fonu tahsil edilecektir.

            Teminatlı işlemler
            Madde 4- Yatırım Teşvik belgesi almak üzere Hazine Müsteşarlığına müracaat eden ancak müracaatı inceleme aşamasında bulunan yatırımcı, Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca, Hazine Müsteşarlığınca onaylanan teminatlı ithal listeye dayanarak teminat göstermek koşuluyla eşyasını yatırım teşvik hükümlerine istinaden ithal edebilir. Bu nevi ithalat için Hazine Müsteşarlığının onayladığı teminatlı eşya listesinin yanında Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yazısı da aranılacaktır. Yatırımcıların fiili ithal tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli belgeleri ilgili gümrük idaresine ibraz etmemesi veya bu süre içinde Müsteşarlığımızdan (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) sürenin uzatıldığına ilişkin yazının gönderilmemesi halinde teminat doğrudan irada intikal ettirilecektir.

            Teminat; Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu ve 3065 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Katma Değer Vergisini kapsayacak şekilde alınacaktır. Teşvik belgesi ve ithal listenin süresi içerisinde ibraz edilmesi durumunda alınan teminat iade edilecek ancak, yeni matrah üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi için ayrıca teminat alınarak işleme konulacaktır.

            Mutemet eliyle ithalat
            Madde 5- 94/6411 sayılı Kararname eki Karar ve bu kararın yürütülmesine ilişkin 4/4/1995 tarihli ve 22248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/2 sayılı Tebliğe istinaden düzenlenen teşvik belgesi kapsamı eşya için, mutemet eliyle ithalat işlemlerine devam edilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilecek ithalatta, ithalata yönelik fatura, manifesto, konşimento A.TR gibi belgelerin mutemet adına düzenlenmiş olması halinde, ithalatın mutemet eliyle yapılacağına ilişkin bir kaydın ithal listede belirtilmiş olması gerekmektedir.

            Mezkur Karar ve Tebliğ hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek mutemet eliyle ithalatta, ithalat sırasında aranılacak diğer belgelerin yanı sıra mutemet ile yatırımcı arasında bu hususta yapılan sözleşme ve mutemet tarafından verilen taahhütnamenin noter tasdikli nüshaları beyannameye eklenecektir.

            İthalata ilişkin belgelerin yatırımcı adına düzenlenmesi durumunda, yine yukarıda belirtilen sözleşme ve taahhütname aranılarak ithalat mutemet adına yapılacaktır.

            Finansal kiralama
            Madde 6- Finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek ithalatta, Tebliğin 17 nci maddesindeki hükümlere göre işlem yapılacaktır.

            Kıymet, miktar, adet ve menşe ülke farklılıkları
            Madde 7- Mükelleflerce gümrüğe ibraz edilen ithal liste ile sevk faturası arasında kıymete veya menşe ülkeye yönelik değişiklik olduğu takdirde, Tebliğin 22 nci maddesi uyarınca;

            a) Kalem bazında +- %50'ye kadar kıymet farklılıklarının olması halinde, gümrük idarelerince, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesi hükümleri de göz önüne alınmak kaydıyla fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılacaktır. Bunun üzerindeki kıymet farklılıklarında ise Hazine Müsteşarlığınca ithal listede gerekli düzeltmenin yapılması sağlanacaktır.

            b) Menşe ülke ile ilgili olarak meydana gelebilecek değişikler için, ithal listede herhangi bir revize istenilmeden ithal işlemi gerçekleştirilecektir.

            c) Tüm bu hususların uygulanmasında; ithal edilecek eşya ile ithal listede kayıtlı eşyanın cins, nevi, nitelik ve adedinde hiçbir farklılık olmaması hususuna dikkat edilecektir. Ancak kısmi ithalatta, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın ithal listesine gerekli meşruhat (adet, miktar ve kıymetine ilişkin) verilerek eşyanın düşümü yapılacaktır. Bu tür kısmi ithalatta, ithal listedeki adet ve miktara bağlı kalınacak, ancak kalem bazında kıymette +- %50'ye kadar farklılık halinde (a) bendindeki hükümler çerçevesinde değişiklik istenilmeden işlem yapılacaktır.

            Teşvik belgesi süresi
            Madde 8- İthal işlemi sırasında, teşvik belgesinin geçerli olduğu hususuna dikkat edilecektir. Süresi bitmiş teşvik belgesine istinaden hiçbir şekilde beyanname tescil edilmeyecektir.
Devir, temlik, satış ve ihraç

            Madde 9- Tebliğin 21 inci maddesinin;

            (a) bendi; "Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi konusu yatırımın tümüyle devir, temlik veya satışına yürürlükteki mevzuat çerçevesinde teşvik edilip edilmediğine bakılmaksızın Müsteşarlıkça yeni teşvik belgesi düzenlenmek veya mevcut teşvik belgesinde gerekli tadilat yapılmak suretiyle izin verilebilir." hükmünü amir bulunmaktadır.

            Bu hüküm uyarınca yeni bir teşvik belgesi almış mükellefe diğer bir yatırımın tümüyle devir temlik ve satışının, Müsteşarlığın iznine tabi olması nedeniyle gümrük idaresince bu konuda işlem yapılırken kesinlikle Hazine Müsteşarlığının izni aranılacaktır. Devir edilen eşyanın giriş beyannamelerinin 2 nci nüshalarına bu işleme ilişkin gerekli meşruhat verilecektir. Devir alan mükelleften ise bu hususta taahhütname istenilecektir. Devredilen eşyanın ithalatı birkaç gümrükten yapılmış ise devir eden mükellefçe, bu izin yazısı örnekleri her gümrüğe ibraz edilerek bu yazının ilgili beyannamelerine eklenmesi sağlanacaktır.

            (b) bendi ile; teşvik belgesinin istinad ettiği Karar'da öngörülen asgari sabit yatırım tutarı muhafaza edilmek kaydıyla; teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın aynı yatırım konusuna ve teşvik belgesine sahip diğer yatırımcılara devir, temlik ve satışı serbest bırakılmış olup, işlemi müteakip devir alan ve devreden yatırımcıların durumu iki (2) ay içinde Hazine Müsteşarlığına bildirmesi zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

            Bu hükmün uygulanabilmesi için; Hazine Müsteşarlığı tarafından, belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediği incelendikten sonra gümrüğe ibraz edilmek üzere yatırımcıya verilecek belgeye istinaden gümrükçe gerekli devir işlemi yapılacaktır.

            (c) bendi gereğince; ithal edilen makine ve teçhizatın fiili ithal tarihinden itibaren beş (5) yılını doldurması ve yatırımın tamamlama vizesinin yapılması kaydıyla, yatırımın kısmen veya tamamen devir, temlik, satış ve ihracı serbest olup, beş (5) yılını doldurmadan tamamlama vizesi yapılmış olan yatırımların kısmen  veya tamamen teşvik belgesine sahip diğer yatırımcılara devir, temlik ve satışı ise Hazine Müsteşarlığının iznine tabi bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca, ithal edildikten 5 yıl sonra makine ve  teçhizatın üçüncü şahıslara  devir temlik ve satışında yatırımın tamamlama vizesinin yapılması şartı aranılacaktır. Belirtilen husus teşvik belgesine Hazine Müsteşarlığınca kaydedildiğinden bu işlemler yapılırken teşvik belgesinde bu yönde meşruhat aranılacaktır. Tesisin tamamının devir temlik ve satışı şart değildir. Mükelleflerin doğrudan gümrük idaresine müracaatları halinde herhangi bir izin yazısı aranılmadan işlem tesis edilecektir.

            Ancak, devir konusu olan makine ve teçhizatın devir edenin bünyesinde 5 yıl süre ile bulunması şartı aranılacaktır. Bu nedenle; 5 yıldan önce, makine ve teçhizatın teşvik belgesine sahip diğer yatırımcılara devir temlik ve satışının gümrük idaresinden talep edilmesi halinde Hazine Müsteşarlığının gerekli izni aranılacaktır.

            Ayrıca tamamlama vizesi yapılmış olsun veya olmasın 5 yılını doldurmayan makine ve teçhizatın veya komple tesisin teşvik belgesi sahibi olmayan üçüncü şahıslara devir, temlik ve satışı yapılamaz.

            (d) bendi uyarınca; tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ihracı Hazine Müsteşarlığının iznine tabi olup, tamamlama vizesi yapılmış yatırımlar konusu makine ve teçhizatın ise ihracı serbesttir.

            Bu hükme istinaden; yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bir eşyanın ihracının gümrük idaresinden istenmesi halinde, yatırımın tamamlandığını belirtir Hazine Müsteşarlığının yazısı ile bu yazı ekindeki tamamlama vizesi yapılmış Teşvik Belgesi aranılacaktır. Bu durumda gümrük ve kambiyo mevzuatı göz önüne alınarak eşyanın ihracı, Hazine Müsteşarlığından izin alınmaksızın gümrük idarelerince gerçekleştirilecektir. Tamamlama vizesi yoksa Hazine Müsteşarlığından temin edilecek izin yazısının ibrazı gerekecektir.

            Evsafına uygun çıkmayan eşya ve mahrece iade
            Madde 10- Tebliğin 8 inci maddesinin son fıkrası; "Tamamlama vizesi yapılmamış olan teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizattan; evsafa uygun çıkmaması nedeniyle yerine yenisi getirilmek kaydıyla fiili ithali müteakip altı (6) ay içinde yurtdışı edilen makine ve teçhizat ile herhangi bir şekilde tamir, bakım ve onarım ve benzeri nedenlerle yurtdışına gönderilecek makine ve teçhizatın çıkışı için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Yurtdışı edilmesinden itibaren bir (1) yıl içinde yerine yenisi getirilen veya geri getirilen makine ve teçhizatın yurda giriş işlemleri, Müsteşarlığın herhangi bir iznine tabi olmaksızın Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır." hükmünü amir bulunmaktadır.

            Evsafına uygun çıkmaması nedeniyle yerine yenisi getirilmek kaydıyla yurtdışı edilen veya tamir, bakım, onarım ve benzeri nedenlerle yurtdışı edilecek eşyanın çıkış ve giriş işlemleri gümrük idarelerince doğrudan yerine getirilecektir.

            Bu husus için öncelikle teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmadığı hususuna dikkat edilecektir. Yerine yenisi getirilmek kaydıyla kesin olarak ihraç edilen eşya için bu talebin, fiili ithal tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılması koşulu aranılacaktır. Diğer nedenlerle ve tekrar geri getirmek kaydıyla ihraç edilen eşya için ise, sadece teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmamış olması hususuna dikkat edilecektir.Bu tür eşyanın ihracında, ayrıca gümrük mevzuatı hükümleri dikkate alınacaktır.

            Yukarıdaki hükümlere istinaden yurtdışı edilmesinden itibaren 1 yıl içinde yenisi getirilen veya geri getirilen eşya ile ilgili işlemler. Hazine Müsteşarlığının iznine tabi olmaksızın  Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılacaktır.

            Tamamlama vizesi yapılmış yatırım teşvik belgesi kapsamı eşya için yukarıda belirtilen işlemler Gümrük Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yerine getirilecektir.

            Teşvik belgesinin iptali
            Madde 11- Hazine Müsteşarlığı tarafından herhangi bir nedenle teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, gümrük mevzuatı hükümlerine göre gereğinin yapılabilmesi için iptal nedeni ve herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını içeren bir yazı ile konu gümrük idarelerine iletilmek üzere Müsteşarlığımıza (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) iletilecektir.

            Bu husus vergi takibi ve diğer önlemlerin alınmasını teminen tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine Müsteşarlığımızca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilecektir. Amme alacağının tahsili hususu ve bu konunun yargı organları nezdinde takibi işlemleri ise gümrük idarelerince yerine getirilecektir.

            Münhasıran Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler

            Beyannamenin tescili
            Madde 12- a) Gümrük idareleri, 98/10755 sayılı Kararname eki karara veya bu karardan önce yayımlanan Yatırım Teşvik Kararlarına istinaden mükelleflerce yapılacak  taleplerde kesinlikle teşvik belgesi, ithal liste (Global Liste) aslını arayacaklardır. Bu belgeler olmadan beyanname tescil edilmeyecektir.

            Ancak herhangi bir nedenle teşvik belgesi ve ithal listesi asıllarını tescil sırasında ibraz edemeyen mükelleflerden bu belgelerin noter tasdikli örnekleri bir dilekçe ekinde kabul edilir. Yalnız tahakkukun tebliğine kadar gerekli meşruhat verilmek üzere bu belgelerin asıllarının  ibrazı zorunludur. İbraz edilmemesi durumunda ithal işlemi tamamlanmayacaktır.

            Beyanname tescili sırasında beyan edilen eşyanın, ithal listede kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde beyanname tescil edilmeyecektir.

            b) Beyannameye teşvik belgesinin ve ithal listenin birer örnekleri diğer ithal evrakları ile birlikte eklenecektir. Tescil memurunca, teşvik belgesinin geçerli olup olmadığı ve beyan edilen eşyanın ithal listede kayıtlı olup olmadığı kontrol edilerek uygunluğu halinde beyanname tescil edilecektir. Beyannamenin tescilinden sonra yapılacak işlemler

            Madde 13- Muayene ile görevli  memurca eşyanın tespiti ve tahakkuku yapıldıktan sonra uygunluğunun görülmesi durumunda ithal listenin aslına gerekli meşruhat düşülerek mükellefe iade edilir. Fatura ile ithal liste arasında kıymet ve miktarda farklılığın bulunduğunun anlaşılması halinde;

            a) Kıymete yönelik kalem bazında +- %50'ye kadar farklılık için, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesi de göz önüne alınmak kaydıyla ithal liste üzerinde herhangi bir revize yapılmadan ithal işlemi fatura kıymeti esas alınarak gerçekleştirilecektir. %50'yi aşan farklılık için ise, ithal listede Hazine Müsteşarlığınca düzeltme yoluna gidildikten sonra işlem sonuçlandırılacaktır.

            Ancak %50'yi aşan fazlalığa isabet eden Katma Değer Vergisi ve varsa Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonunun mükellef tarafından peşin ödenmesinin talep edilmesi durumunda ithal listede değişiklik yapmadan bu tutarlar tahsil edilerek, ithalata izin verilebilecektir.

            b) Menşe ülke farklılıkları için ithal liste üzerinde herhangi bir düzeltmeye gidilmeden işlem tamamlanacaktır. Ayrıca ithal listede menşe ülke döviz cinsi olarak belirtilen tutar ile faturada belirtilen diğer döviz cinsi tutarının farklı olması halinde, tescil tarihindeki parite üzerinden çevriminde kalem bazında +- %50 limiti içinde kalan fark için ithal listede herhangi bir düzeltmeye gerek duyulmadan  Gümrük Kanununun 65 inci maddesi hükümleri göz önüne alınmak kaydıyla fatura kıymeti esas alınarak ithal işlemi yapılacaktır.

            c) Eşyanın adet, miktar, cins ve nevinde, ithal liste ile beyan arasında farklılık olduğu takdirde Hazine Müsteşarlığınca ithal liste üzerinde gerekli düzeltme yapılmadan ithalat işlemi sonuçlandırılmayacaktır.

            d) Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan teminatlı ithal listesine istinaden yapılacak ithalat için,

            1) Beyanname tescili sırasında, Müsteşarlığımızın (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı ve eki liste aranılacaktır.

            2) Alınacak teminat; var ise Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu ve Katma Değer Vergisi'ni  kapsayacak şekilde olacaktır. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonunun olmaması halinde ise Katma Değer Vergisi'nin tahakkukunda bu husus dikkate alınacaktır.

            3) Beyannamede, teşvik belgesi ve ithal listenin en son ibraz süresi açıkça belirtilecektir.

            4) Bu süre bitiminden  önce Teşvik Belgesi ve İthal Liste ibraz edildiği takdirde alınan teminat mektubu mükellefe iade edilecektir. Hesaplanacak yeni matraha göre bulunacak Katma Değer vergisi için ayrı bir teminat alınıp, Katma Değer vergisi ertelemeye tabi tutulacaktır. Ancak 2 nci alt bentte belirtildiği şekilde sadece Katma Değer Vergisi tutarı için teminat alınmış ise, bu teminat iade edilmeyip 3065 sayılı Kanun'un 49 uncu maddesini ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır.

            5) Fiili ithal tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekli belgeyi ibraz etmeyen veya ek süre uzatım yazısını getirmeyen mükelleflerin verdikleri teminat derhal nakde çevrilecektir.

            e) Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithal işlemleri ile ilgili olarak, daha önceki Genelgelerde belirtilen bildirim formlarının düzenlenmesine devam edilecek ancak Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmeyecektir. İki nüsha olarak düzenlenecek bildirim formunun bir nüshası Hazine Müsteşarlığına ibraz edilmek üzere ithalatı müteakip ithalatçıya verilecektir. Diğer nüshası ise istatistiki bilgi için gümrük idaresinde alıkonacaktır.

            f) Kullanılmış makine ithalatı ile ilgili olarak, gümrük idaresince 3 üncü maddede belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.

            g) Devir, temlik ve satış ile ilgili esasların uygulanmasında 9 uncu maddede açıklanan esaslara aynen uyulacaktır.

            h) Çeşitli nedenlerle yurtdışına gönderilecek eşya hakkında, 10 uncu maddede belirtilen hükümlere göre işlem yapılacaktır.

            i) Finansal Kiralama ile ilgili hükümler, 98/1 sayılı Tebliğin 17 nci maddesinde belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

            j) Mutemet eliyle yapılacak ithalatta yine 5 inci maddede belirtilen esaslara aynen uyulacaktır.

            k) 11 inci maddede belirtilen hükümler uyarınca yapılacak işlemler, 6183 sayılı Kanun'un amir hükümleri çerçevesinde yerine getirilecektir.

            Daha önceki karar, tebliğ ve talimatlar
            Madde 14- 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve bu kararın yürütülmesine ilişkin olarak yayımlanan 98/1 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğimizde çeki listesi işlemi tamamen kaldırıldığından uygulamada birliği sağlamak üzere bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş bulunan teşvik belgeleri de dahil olmak üzere yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde yapılacak ithal işlemleri için (teminatlı ithal işlemleri hariç) doğrudan gümrük idaresine müracaat edilecektir.

            29/7/1997 tarihli ve 23064 sayılı ve 19/9/1997 tarihli ve 23115 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 2 ve 3 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri (Yatırım Teşvik) ile yatırım teşvik mevzuatına yönelik olarak düzenlenmiş olan Genelge ve Tasarruflu yazılarımızdan bu Tebliğin hükümlerine ilişkin olanları yürürlükten kaldırılmıştır.

            Uygulama
            Madde 15- Bu Tebliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütlerin gümrük mevzuatına ilişkin olanları Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) diğer hususlar ise Hazine Müsteşarlığına iletilecektir.

            Yürürlük
            Madde 16- Bu Tebliğ Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.