Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.06.2001 Çarşamba Sayı: 24438 (Asıl) 
Gümrük Müsteşarlığından :
Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)
Seri No: 6

            21.12.2000 tarihli ve 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar" 18.01.2001 tarihli ve 24291 sayılı Resmi Gazete'de, bu Kararın uygulanmasına ilişkin 2001/1 sayılı Tebliğ ise, 18.02.2001 tarihli ve 24322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bu Kararname ve Tebliğ ile uygulamada yeni esaslar getirilmiş olup, Tebliğin 17 nci maddesinde; teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemlerin gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idarelerince yerine getirileceği, uygulamaya ilişkin usullerin ise Hazine Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığınca müştereken tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hüküm çerçevesinde uygulamaya yönelik olarak müştereken tespit edilen esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            GENEL HÜKÜMLER
            Teşvik Belgeleri ile İlgili Uygulamalar
            Madde 1- 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve Tebliğin 55 inci maddesinde; daha önceki yıl Kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği Karar ile diğer ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunacağı, ancak, 2000/1821 sayılı Karar ile 2001/1 sayılı Tebliğ ve bu Karara istinaden Hazine Müsteşarlığınca çıkarılacak tebliğ ve genelgelerle belirlenecek ihracat taahhüdü, ithalatta alınan fonlar, özkaynak oranları ve bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarla ilgili hükümlerin, bu Kararın yürürlükte olduğu süre içerisinde talep edilmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerine de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu durumda, gerek 25.03.1998 tarihli ve 23297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23.02.1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, gerekse daha önceki Yatırım Teşvik Kararları hükümlerine göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı eşyanın, dayandığı Karar hükümleri çerçevesinde ithali mümkündür. Ancak bu durumda, ithal eşyası için kayıtlı bulunduğu yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde (Global Liste) gümrük vergisi ve fon öngörülmüş olması halinde bu vergi ve fonun ödenmesi gerekir.

            Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası
            Madde 2- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin 2001/1 sayılı Tebliğin 15 inci maddesi uyarınca, teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatından, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu aranmayacaktır.

            Ancak, binek araçları, otobüs, çekici (Euro I, Euro II veya Euro III normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), teşvik belgesi kapsamında üretilecek otomobil ve hafif ticari araçlarda kullanılacak CKD aksam ve parçaları, yedek parça (ilgili makine ve teçhizat bedelinin %5'ini geçemez), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santralı, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilecektir.

            2000/1821 sayılı Kararın 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası son paragrafı çerçevesinde teşvik belgesi kapsamında hammadde, ara malı ve işletme malzemesi ithaline kesinlikle izin verilmeyecektir.

            Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthalatı
            Madde 3- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu hakkında 2000/1821 sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin 2001/1 sayılı Tebliğin 15 inci maddesinin 3 ncü fıkrası, "Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek kullanılmış makine-teçhizattan İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranda Toplu Konut Fonu tahsil edilir", yine aynı Tebliğin "Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali" başlıklı 27 nci maddesinde "Kullanılmış makine ve teçhizatın ithaline; söz konusu makine ve teçhizatın İthalat Rejimi Kararına ilişkin tebliğ eki listelerde yer alması ve belirtilen yaş sınırlamalarına uyulması kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen ilgili merci tarafından izin verilebilir. Ayrıca, İthalat Rejimi Kararına uygun olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen özel izin belgelerine istinaden de kullanılmış makine ve teçhizatın ithaline izin verilebilir. Ancak, sektörel kısıtlamalar ve ilgili kurumlarca getirilen yaş sınırlamaları da dikkate alınır.

            Kullanılmış karayolu nakil vasıtalarının ithaline izin verilmez."

            Hükmüne amir bulunduğundan
            a) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithalinin yapılabilmesi için öncelikle belge ve belge eki yurtdışından temin edilecek makine-teçhizat listesinde eşyanın "kullanılmış" olduğuna ilişkin meşruhat bulunmasına,

            b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış olarak ithali öngörülen eşyanın, İthalat Rejimi Kararı eki Kullanılmış olarak ithal edilebilecek eşyaya ilişkin Tebliğ eki listelerde yer alması ve belirtilen yaş sınırlamalarına uygun olmasına,

            dikkat edilecektir.

            Bu konuda Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından özel izin belgesi verilmiş olması halinde söz konusu eşyanın Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde kayıtlı olmasına dikkat edilecek ancak İthalat Rejimi Kararına istinaden yayımlanan tebliğ eki listelerde yer alması şartı aranmayacaktır.

            Bu şartları taşıyan eşyadan ayrıca 2001/1 sayılı Tebliğin 15 inci maddesi gereğince İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranda Toplu Konut Fonu tahsil edilerek ithalat işlemi sonuçlandırılacaktır.

            Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamına 18.01.2001 tarihinden önce dahil edilen kullanılmış komple tesis veya kullanılmış münferit makine ve teçhizat, teşvik belgesinin istinat ettiği kararlarda belirtilenler hariç olmak üzere İthalat Rejimi Kararında öngörülen Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan İstisna edildiğinden, kullanılmış tesis veya kullanılmış münferit makine ve teçhizatlara ait Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu işlemleri, makine ve teçhizat listelerine Hazine Müsteşarlığı tarafından kaydedilen şerhler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

            Madde 4- Yatırım Teşvik belgesi almak üzere Hazine Müsteşarlığına müracaat eden ancak müracaatı inceleme aşamasında bulunan yatırımcı, 2001/1 sayılı Tebliğin 18 inci maddesi uyarınca, Hazine Müsteşarlığınca onaylanan teminatlı ithal listeye dayanarak ve teminat göstermek koşuluyla eşyasını yatırım teşvik hükümlerine istinaden ithal edebilir. Bu tür ithalat için Hazine Müsteşarlığının onayladığı teminatlı eşya listesinin yanında Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yazısı da aranılacaktır. Yatırımcıların fiili ithal tarihinden itibaren 6 ay içinde yatırım teşvik belgesi ile yurt dışından temin edilecek makine teçhizat listesinin ilgili gümrük idaresine ibraz etmemesi veya bu süre içinde Gümrük Müsteşarlığından (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) sürenin uzatıldığına ilişkin yazının gönderilmemesi halinde teminat doğrudan irada intikal ettirilecektir.

            Teminat; Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu ve Katma Değer Vergisini kapsayacak şekilde alınacaktır. Teşvik Belgesi ve ithal listenin süresi içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda alınan teminat iade edilecek ve keyfiyet gümrük idaresi tarafından Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilecektir. Teminatın başlangıç tarihi, fiili ithal tarihidir.

            Finansal Kiralama
            Madde 5- Finansal Kiralama yoluyla gerçekleştirilecek ithalatta, 2001/1 sayılı Tebliğin 33 üncü maddesindeki hükümlere göre işlem yapılacaktır.

            Kıymet, Miktar, Adet ve Menşe Ülke Farklılıkları
            Madde 6- Mükelleflerce gümrüğe ibraz edilen yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi ile sevk faturası arasında kıymete veya menşe ülkeye yönelik değişiklik olduğu takdirde, 2001/1 sayılı Tebliğin 26 ncı maddesi uyarınca;

            a) Kalem bazında +- %50'ye kadar kıymet farklılıklarının olması halinde gümrük idarelerince, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun İkinci Kısım, Üçüncü Bölümünde yer alan 23 ila 31 inci maddeleri göz önünde bulundurularak ve fatura kıymeti esas alınarak işlem yapılacaktır. +- % 50 oranının üzerindeki kıymet farklılıklarında ise Hazine Müsteşarlığınca ithal listede gerekli düzeltmenin yapılması sağlanacaktır.

            b) Menşe ülke ile ilgili olarak meydana gelebilecek değişikler için, ithal listede herhangi bir değişiklik istenilmeden ithal işlemi gerçekleştirilecektir.

            c) Tüm bu hususların uygulanmasında; ithal edilecek eşya ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı eşyanın cins, nevi, nitelik ve adedinde hiçbir farklılık olmaması hususuna dikkat edilecektir. Ancak kısmi ithalatta, ithalatı gerçekleştirilen eşyanın kayıtlı bulunduğu yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesine gerekli meşruhat (adet, miktar ve kıymetine ilişkin) verilerek eşyanın düşümü yapılacaktır. Bu tür kısmi ithalatta, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde belirtilen adet ve miktara bağlı kalınacak, ancak kalem bazında kıymette +- %50'ye kadar farklılık halinde (a) bendindeki hükümler çerçevesinde değişiklik istenilmeden işlem yapılacaktır.

            d) Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde; set, ünite, komple, tesis ve bunun gibi ifadelerle tanımlanan ancak bir defada ithal edilemeyen ve ayrıntılı dökümü yapılamayan makine ve teçhizatın, adet ve miktarı aynı kalmak kaydıyla ithalatına izin verilebilir. Bu durumda kısmi ithalatı yapılacak eşyanın faturalarının, yatırımcı firmalar tarafından tasdik edilmesi ve gümrük idarelerine bu faturalarla birlikte kısmi ithalatı yapılacak eşyanın Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde hangi kaleme (set, ünite veya komple tesis) ait olduğuna ilişkin taahhütname verilmesi suretiyle söz konusu eşyanın kıymeti üzerinden düşüm yapılarak ithalat işlemi gerçekleştirilecektir. Bu tür işlemler sonucunda gerçekleştirilen kısmi ithalatların kalem bazındaki toplam kıymetinin, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine Ve Teçhizat Listesinde kayıtlı o kaleme ait toplam kıymet üzerinden +- %50 oran içerisinde kalmasına dikkat edilecektir.

            Teşvik Belgesi Süresi
            Madde 7- İthal işlemi sırasında, teşvik belgesinin geçerli olduğu hususuna dikkat edilecektir. Süresi sona ermiş teşvik belgesine istinaden, hiçbir şekilde beyanname tescil edilmeyecektir.

            Devir, Temlik, Satış ve İhraç
            Madde 8- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin 2001/1 sayılı Tebliğin 34 üncü maddesinde; teşvik belgesi konusu yatırımın devri ile teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, temlik, satış ve ihracına ilişkin hususlar belirtilmiş olup buna göre;

            Yatırım tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın teşvik belgesi sahibi diğer yatırımcılara devir, temlik ve satışına; yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla, Fon Kaynaklı Kredi kullanılıp kullanılmadığı, ihracat taahhüdünün yerine getirilip getirilmediği ve buna bağlı olarak vergi, resim ve harç istisnasından faydalanıp faydalanılmadığı hususları göz önüne alınarak Hazine Müsteşarlığınca izin verilebilir.

            Yatırım tamamlama vizesi yapılmış ve varsa ihracat taahhüdü yerine getirilmiş teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın fiili ithal tarihinden itibaren 5 yıl (Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılan yatırımlarda, 3226 sayılı Kanunda belirtilen süreler esastır), yurt içinden sağlanan makine ve teçhizatın ise 2 yılını doldurması ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmemesi halinde tüm sabit yatırım ile birlikte devir, temlik ve yurt içi satışı serbesttir. Teşvik belgelerinin Fondan kredi tahsisi ihtiva etmesi halinde Hazine Müsteşarlığının izni aranacaktır.

            Keza yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamı yatırımların tüm hak ve yükümlülükleri ile devir, temlik ve satışına, belge üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle Hazine Müsteşarlığınca izin verilebilir.

            Tamamlama vizesi yapılmamış yatırımın devri, belge kapsamı makine ve teçhizatın devir temlik ve satışı veya ihracı ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığından ithalat işlemini gerçekleştiren Gümrük idarelerine, bu yönde gönderilen yazıya istinaden, 2001/1 Sayılı Tebliğin yukarıda belirtilen maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yaparak, yapılan işleme ilişkin gerekli meşruhat, ithalat evrakına yazılacaktır.

            Ancak, tamamlama vizesi yapılmış, Fon Kaynaklı Kredi ve İhracat Taahhüdü bulunmayan veya bu konulardaki yükümlülüklerin yerine getirilmiş olduğu yatırım teşvik belgesi Kapsamındaki makine ve teçhizatın ihracı serbest olup, bu konuda Hazine Müsteşarlığı'ndan ayrıca bir yazıya gerek kalmadan ihraç işlemini takip eden 2 ay içinde ilgili gümrük idaresince, Hazine Müsteşarlığına ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilecektir.

            Gümrük idareleri; devir, temlik, satış ve ihraç gibi talepleri değerlendirirken, belge konusu yatırımın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığı, varsa kredi borcu veya ihracat taahhüdünün kapatılıp kapatılmadığı hususlarına; yatırım teşvik belgesinin "ÖZEL ŞARTLAR" başlıklı VI. Bölümünde Hazine Müsteşarlığının mührünü havi, imzalı ve kaşeli açıklama notlarını inceleyerek karar verecektir.

            Yatırım teşvik belgesinin "ÖZEL ŞARTLAR" başlıklı VI. Bölümünde Belgenin tamamlama vizesinin yapıldığı, varsa ihracaat taahhüdünün yerine getirildiği, kredi borcunun ödendiğine ilişkin bir açıklama notu bulunmaması veya bunlardan birinin dahi yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde; yatırımın devri, belge kapsamı makine ve teçhizatın devir temlik ve satışı veya ihracı ile ilgili taleplerde kesinlikle Hazine Müsteşarlığından izin yazısı getirilmesi veya anılan Müsteşarlıkça teşvik belgesinin ilgili bölümüne bu yönde gerekli not bilginin konulması sağlanacaktır.

            Sonuç olarak belge kapsamı eşyanın, devir, temlik ve satışın yapılabilmesi için, fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılı (Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılan yatırımlarda 3226 sayılı kanunda belirtilen süreler esas alınacaktır.) doldurmuş, tamamlama vizesinin yapılmış, varsa ihracat taahhüdü ve kredi borcunun kapatılmış olması gerekir. Aksi takdirde bu işlemlerin yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığının izin yazısı aranacaktır. İhracat işlemlerinde 5 yıl şartı aranmayacaktır.

            Hazine Müsteşarlığından devir, temlik ve satış işlemlerine ilişkin gönderilen yazılarda, bu işlemlerin yerine getirilmesi için herhangi bir müeyyide ön görülüp görülmediği hususuna dikkat edilecek, müeyyide ön görülmüş olması halinde Gümrük Kanunu ve Yatırım Teşvik Mevzuatı gereğince gerekli işlemler başlatılacaktır.

            Evsafına Uygun Çıkmayan Eşya ve Mahrece İade
            Madde 9- 2001/1 sayılı Tebliğin 19 maddesi uyarınca; tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın mahrece iade işlemleri;

            a) Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle, yerine yenisi getirilmek kaydıyla, fiili ithali müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizat ile

            b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizat için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilerek ilgili gümrük idaresince, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde, sonuçlandırılacaktır. Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla ilgili olarak yatırım süresi içerisinde mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurda getirilmesi kaydıyla, yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde yerine yenisi getirilen veya geri getirilen makine ve teçhizatın yurda giriş işlemleri, Hazine Müsteşarlığının herhangi bir iznine tabi olmaksızın Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılacaktır.

            Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış ve ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmiş olması halinde, garanti süresi içerisinde garanti kapsamında değiştirilmesi veya yurt dışındaki satıcı tarafından yerine yenisinin verileceği veya tamir ve bakımının yapılacağına ilişkin taahhütte bulunulması halinde mahrece iade işlemleri, Gümrük mevzuatı çerçevesinde doğrudan Gümrük İdareleri tarafından sonuçlandırılır.

            Teşvik Belgesinin İptali
            Madde 10- Hazine Müsteşarlığı tarafından herhangi bir nedenle teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, gümrük mevzuatı hükümlerine göre gereğinin yapılabilmesi için, iptal nedeni ve herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını içeren bir yazı ile konu gümrük idarelerine iletilmek üzere Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) iletilecektir.

            Bu husus vergi takibi ve diğer önlemlerin alınmasını teminen tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilecektir. Amme alacağının tahsili hususu ve bu konunun yargı organları nezdinde takibi işlemleri ise gümrük idarelerince yerine getirilecektir.

            MÜNHASIRAN GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
            Beyannamenin Tescili
            Madde 11- a) Gümrük idareleri, 2000/1821 sayılı Kararname eki karara veya bu karardan önce yayımlanan Yatırım Teşvik Kararlarına istinaden mükelleflerce yapılacak taleplerde kesinlikle Teşvik Belgesi, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin (Global Liste) aslını arayacaklardır. Bu belgeler olmadan beyanname tescil edilmeyecektir.

            Ancak herhangi bir nedenle Teşvik Belgesi ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin asıllarını tescil sırasında ibraz edemeyen mükelleflerden, bu belgelerin noter tasdikli örnekleri bir dilekçe ekinde kabul edilir. Ancak tahakkukun tebliğine kadar gerekli meşruhat verilmek üzere bu belgelerin asıllarının ibrazı zorunludur. İbraz edilmemesi durumunda ithal işlemi tamamlanmayacaktır.

            Beyanname tescili sırasında beyan edilen eşyanın, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde beyanname tescil edilmeyecektir.

            b) Yatırım teşvik belgesinin sayı ve tarihi ile bu belgeye dayanak teşkil eden Bakanlar Kurulu Karar sayısı ve ithali gerçekleştirilen eşyanın, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde, kayıtlı olduğu sıra numarası beyannameye yazılarak, Yatırım Teşvik Belgesinin ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin birer örneği diğer ithal evrakları ile birlikte beyannameye eklenecektir. Tescil memurunca, teşvik belgesinin geçerli olup olmadığı ve beyan edilen eşyanın Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilerek uygunluğu halinde beyanname tescil edilecektir.

            Beyannamenin Tescilinden Sonra Yapılacak İşlemler
            Madde 12- a) Muayene ile görevli memurca eşyanın tespiti ve tahakkuku yapıldıktan sonra uygunluğunun görülmesi durumunda, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin aslına gerekli meşruhat düşülerek mükellefe iade edilir. Fatura ile Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi arasında kıymet ve miktar yönünden farklılık bulunması halinde;

            Kıymete yönelik kalem bazında +- %50'ye kadar farklılık için, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 23 ila 31 inci maddeleri de göz önüne alınmak kaydıyla Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek kalmadan ithal işlemi, fatura kıymeti esas alınarak gerçekleştirilecektir. +- %50'yi aşan farklılık için ise, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde Hazine Müsteşarlığınca gerekli düzeltme yoluna gidildikten sonra işlem sonuçlandırılacaktır.

            Ancak, %50'yi aşan fazlalığa isabet eden Katma Değer Vergisi ve varsa Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonunun mükellef tarafından peşin ödenmesinin talep edilmesi durumunda Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listede değişiklik yaptırılmadan bu tutarlar tahsil edilerek, ithalata izin verilebilecektir.

            b) Menşe ülke farklılıkları halinde, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin üzerinde herhangi bir düzeltmeye gidilmeden işlem tamamlanacaktır. Ayrıca söz konusu listede menşe ülke döviz cinsi ile faturada belirtilen döviz cinsinin farklı olması halinde, tescil tarihindeki çapraz kur paritesi dikkate alınarak işlem yapılacaktır. Kalem bazında +- %50 limiti içinde kalan fark bulunması halinde bu maddenin (a) fıkrası hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

            c) Eşyanın adet, miktar, cins ve nevinde, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi ile beyan arasında farklılık olduğu takdirde, Hazine Müsteşarlığınca söz konusu liste üzerinde gerekli düzeltme yapılmadan ithalat işlemi sonuçlandırılmayacaktır.

            d) Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan teminatlı ithal listesine istinaden yapılacak ithalat için;

            1) Beyanname tescili sırasında, Müsteşarlığımızın (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı ve eki liste aranılacaktır.

            2) Alınacak teminat; yürürlükteki ithalat rejiminde ön görülmesi halinde Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisini kapsayacak şekilde olacaktır. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonunun ön görülmemesi halinde ise Katma Değer Vergisinin tahakkukunda bu husus dikkate alınacaktır.

            3) Beyannamede, teşvik belgesi ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin en son ibraz süresi açıkça belirtilecektir.

            4) Altı aylık süre içerisinde, yatırım teşvik belgesi ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin gümrük idaresine ibrazında; ithal edilen eşya için teşvik belgesi ve eki listede Katma Değer Vergisi istisnası ön görülmüş olması halinde alınan teminat mektubu mükellefe iade edilecektir. Ancak Katma Değer Vergisi istisnası tanınmamış olması halinde ise; Katma Değer Vergisi peşin olarak tahsil edilecektir.

            5) Fiili ithal tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekli belgeyi ibraz etmeyen veya ek süre uzatım yazısını getirmeyen mükelleflerin verdikleri teminat derhal nakde çevrilecektir.

            6) Teminatın mükellefe iadesinde veya nakde çevrilmesinde keyfiyet gümrük idaresince, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilecektir.

            e) Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithal işlemleri ile ilgili olarak, daha önceki Genelgelerde belirtilen bildirim formlarının düzenlenmesine devam edilecek ancak Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmeyecektir. İki nüsha olarak düzenlenecek bildirim formunun bir nüshası Hazine Müsteşarlığına ibraz edilmek üzere ithalatı müteakip ithalatçıya verilecektir. Diğer nüshası ise istatistik bilgi için gümrük idaresinde alıkonulacaktır.

            f) Kullanılmış makine ithalatı ile ilgili olarak, Bu tebliğ'in 3 üncü,

            g) Devir, temlik ve satış ile ilgili esasların uygulanmasında 8 inci,

            h) Çeşitli nedenlerle yurtdışına gönderilecek eşya hakkında, 9 uncu,

            Maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

            i) 10 uncu maddede belirtilen hükümler uyarınca yapılacak işlemler, 6183 sayılı Kanunun amir hükümleri çerçevesinde yerine getirilecektir.

            j) Finansal Kiralama ile ilgili hükümler, 2001/1 sayılı Tebliğin 33 üncü maddesinde belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

            Daha Önceki Karar, Tebliğ ve Talimatlar
            Madde 13- 16.06.1998 tarihli ve 23374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) ile 09.02.2000 tarihli ve 23959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde (Yatırım Teşvik) yatırım teşvik mevzuatına yönelik olarak düzenlenmiş olan Genelge ve Tasarruflu yazılarımızdan bu Tebliğin hükümlerine ilişkin olanları yürürlükten kaldırılmıştır.

            Uygulama
            Madde 14- Bu Tebliğ'in uygulanmasından doğabilecek tereddütlerin gümrük mevzuatına ilişkin olanları Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) diğer hususlar ise Hazine Müsteşarlığı'na iletilecektir.

            Yürürlük
            Madde 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.