Gümrük Mevzuatı

                     

Resmi Gazete: 28.08.2005 Pazar Sayı: 25920 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:   

 

Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) (Seri No: 1)

  Amaç

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, vadesinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri tahsilinin güvence altına alınması ve tahsilatının hızlandırılmasına yönelik olarak yükümlülerin yurt dışına çıkışlarının engellenmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Tebliğin kapsamı, yürürlükteki mevzuat uyarınca ithalat ve ihracatta öngörülen gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat veya ihracat vergileridir.

Dayanak

Madde 3 - Bu tebliğin dayanağı, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22 nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleridir.

Vergi Borçlusu

Madde 4 - Vergi borçlusu, gümrük mevzuatı gereğince vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklığıdır.

Sorumlu kişilerden tahsil edilemeyen alacaklar için, muhatabın ve kanuni temsilcilerin doğru tespit edilerek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi gerekmektedir. Bu sebeple adına ödeme emri düzenlenemeyen muhatap hakkında tahdit uygulanmamalıdır.

Vergi Alacağı

Madde 5 - Vergi alacağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 3 üncü maddesi gereğince, yürürlükteki hükümler uyarınca eşyanın ithalinde veya ihracında öngörülen gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat ve ihracat vergilerinin tamamıdır.

Vergi alacağının tespitinde sadece gümrük vergileri ile gümrük vergilerine ait faiz, gecikme zammı oranında faiz dikkate alınacaktır.

İstisnalar

Madde 6 - Aşağıda sayılan haller veya ilgili Gümrük Müdürlüğü ve Başmüdürlükçe bu kapsamda olduğu belirlenen alacaklar için tahdit talebinde bulunulmayacaktır.

a) Vergi mahiyeti taşımayan ceza veya sair alacaklar,

b) Kesinleşmemiş olup, tahsil edilebilir duruma gelmemiş tahakkuklar,

c) Herhangi bir nedenle teminat altına alınmış alacaklar,

d) Cebri takip sonucunda tedbir konulan veya haczedilen değer kadar olan alacaklar,

e) Gümrük mevzuatı gereğince, gerekli bilgi ve belgelere dayalı olmak şartıyla geri vermeye veya mahsuba konu miktar kadar alacaklar,

f) 6183 sayılı Kanun gereğince aciz halinde olduğu tespit edilen alacaklar,

g) 15.000.- Yeni Türk Lirası altındaki miktarlar.

Alt sınır miktarı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır  ve küsuratları atılır.

Muafiyetler

Madde 7 - Tahsil dairesinin gümrük müdürlüğü olması halinde; Gümrük Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, Şef veya Muayene Memurundan teşekkül bir komisyon, tahsil dairesinin Başmüdürlük olması halinde Başmüdürün belirleyeceği en az üç kişiden oluşan bir komisyon marifetiyle borçlunun iyi niyeti ve olayın özelliği de dikkate alınarak yurt dışına çıkışın, amme alacağının takip ve tahsilini olumsuz etkilememesi şartıyla;

a) Yurt dışına çıkış yasağının, borçlunun faaliyetlerine devam edememesi, mevcut ve yeni iş imkanlarını kaybetme riski doğurması,

b) Yurt dışı çıkış yasağının, alacağın tahsil kabiliyetini olumsuz etkilemesi,

c) Borçlunun, yurt dışında tedavi zorunluluğu bulunması,

hallerinde, konulmuş olan yurt dışına çıkış yasağının geçici olarak kaldırılmasına ilişkin olarak alınacak kararlar Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. Sözkonusu kararlar Müsteşarlıkça değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Tahdit Bildirim İşlemleri

Madde 8 - Vergi borcundan dolayı yurt dışına çıkış tahdidi konulmak üzere İçişleri Bakanlığına isimleri bildirilen yükümlülerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve istismara yol açılmaması bakımından aşağıda yer alan;

a) Aynı yükümlüden aranılan gelir eksikliğine ilişkin birden fazla alacak dosyası bulunması ve toplamının veya birkaçının asgari miktara ulaşması halinde bir kez tahdit konulması suretiyle mükerrer uygulamaya meydan verilmemesi,

b) Bildirim yazılarında; borçlunun adı, soyadı, T.C. kimlik numarası (varsa firma ismi ve unvanı parantez içinde belirtilerek), doğum yeri  ve tarihi, ana-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, iş ve ikametgah adresleri, vergi numarası, borcun mahiyeti ve miktarı, yılı, nev’i ve vadesinin belirtilmesi,

c) Bildirim yazılarının ilgili Gümrük idaresinin (tahsil dairesi) Müdürünün imzasıyla bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne, buradan da Başmüdür imzasıyla, tam ve eksiksiz olarak gereği için Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmesi,

d) Bildirim yazılarının ilgili dosyalarından yapılmasına ve bir örneklerinin ayrı bir klasörde toplanarak mükerrer bildirimlerin önlenmesine ve istatistik amaçlı veri oluşturulması,

e) Bildirim yazılarında yer alan bilgileri içerir bir yazı ile borçluya eş zamanlı bilgi verilmesi,

f) Bildirime konu kamu alacağının izlenmesi ve tahdit nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip durumun derhal emniyet makamlarına iletilmek üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilmesi,

hususlarına mutlak surette uyulacaktır.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.