İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnasu Uygulaması Hakkında  
Resmi Gazete: 22.09.2000 Cuma Sayı: 24178 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2000/14)


            Madde 1- 14/1/2000 tarihli ve 23933 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2000/1 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin "Belgesiz İşlemler" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "i) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj maddeleri ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde dahilde işleme iznine sağlanmak kaydıyla, değeri 10.000 ABD Dolarını aşmayan yardımcı maddeler ile tamir edilmek, yenilenmek, monte edilmek ve benzeri bir işlem görmek üzere getirilen eşyanın ithalatı için açılacak akreditif ve verilecek teminat mektuplarıdır."

            Madde 2- Aynı Tebliğin "Belgeli İşlemler" başlıklı 6 ncı maddesinin (B) bendinin (h) ve (t) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (t) alt bendinden sonra gelmek üzere (u) bendi ilave edilmiştir.

            "h) İmalatçıların yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan, ihracatçıların ise aynı cins malda yıllık 500.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında yapılan satış ve teslimler ile gıda maddeleri hariç),"

            "t) Yerli firmalarca, yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle bilgi bankası oluşturulması ile bu bilgilerin yurt içinde ve dışında pazarlanması amacıyla bilgi iletişim ağı kurulması ve işletilmesi,"

            "u) Yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleridir."

            Madde 3- Aynı Tebliğin "İhracat Taahhüdünün Kapatılması" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

            "Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından kullanılan kredilerin taahhütleri ise şirket ortağı olan imalatçı ihracatçılar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir."

            Madde 4- Bu Tebliğin;

            a) 1 inci maddesi 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

            b) 2 nci maddesi 9/8/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

            c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.