Gümrük Mevzuatı

                     

Resmi Gazete: 18.03.2004 Çarşamba Sayı: 25406 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:  

 

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 2004/2)

 

Madde 1.- 2/1/2002 tarihli ve 24628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2001/8 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5- İhracat sayılan satış ve teslimler şunlardır:

a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

1- Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri,

2- Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

3- Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4- Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,

b) 1- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

2- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3- Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

c) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

d) 1-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

2- İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (EK-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimler,

3- İmalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

f) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

g) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

h) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/01/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),

i) İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),

j) İmalatçı firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.

Madde 2.- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60, (c), (d), (e), (i) ve (j) bentleri çerçevesinde azami %50, (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı’nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80, (f), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi tahsil edilir. "

Madde 3.- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhraç kaydıyla gümrük muafiyetli ithalata yönelik olarak düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi, satış ve teslimin bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olması kaydıyla ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamında düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesine dönüştürülebilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmamış olması kaydıyla ithalat yapılmışsa, belge kapsamında yapılan ithalatlar esnasında teminata bağlanan Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi (bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (d/1), (f) ve (j) bentleri hariç), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmış olması halinde ise, ayrıca bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir."

Madde 4.- Aynı Tebliğin eki ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5.- Aynı Tebliğin eki ek-4 ün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"8. İhraç edilen ve/veya teslimatı yapılan mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli), araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği),"

Madde 6.- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7.- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış),

 

2- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Proje Formu (EK-2),

 

3- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (EK-3),

 

4- Satış ve teslimi taahhüt edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli),*

 

5- Yan sanayici kullanılması halinde,

 

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli),*

b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli),

c) Yan sanayici ile yapılan Protokol (Taraflarca imzalanmış),

 

6- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli sureti (Kuruluş ve varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri),**

 

7- İmza Sirküleri (Noter tasdikli),

 

8- İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (EK-8),

 

9- Taahhüt edilen işleri tevsik eden bilgi ve belgeler,

 

10- Belge müracaat tarihinden önceki üç ay içerisinde kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ithalat miktarları listeleri.

 

 

(*): Araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği).

(**): Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Ticaret Sicil Gazetesi.

 

 

NOT :

1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir.