Gümrük Mevzuatı

                     

Resmi Gazete: 17.06.2005 Cuma Sayı: 25848 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:  

 

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı  Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına  Dair Tebliğ (İhracat: 2005/8)

Madde 1 - 14/1/2000 tarihli ve 23933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/1 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in 21 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"Müsteşarlık, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine yönelik olarak tesis edilen iptal işlemlerini (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri almaya yetkilidir."   

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.