Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2000 Cumartesi Sayı: 23955 (Asıl) 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Elma Ürününde İhracat İadesi Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2000/4)


            Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 1/12/1999 tarihli ve 99/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

            Madde 1- Aşağıda belirtilen tarım ürününün ihracatında, ihracatı müteakip, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan, hizalarında gösterilen ABD Doları karşılığı Türk Lirası ihracat iadesi olarak ödenir.

    MADDE ADI      G.T.İ.P       İHRACAT           UYGULAMA         AZAMİ
                                 İADE MİKTARI      DÖNEMİ           ÖDEME ORANI
    ELMA           0808.10        40 $/Ton        1 ARALIK 1999 -  %15
                                                  31 MAYIS 2000

            Madde 2- 1 inci maddede öngörülen ödemelerden yararlanılabilmesi için; fiili ihraç tarihinden (gümrük beyannamesindeki (GB) yüklemenin bitim tarihi) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte bağlı bulunulan ya da firmanın merkezinin veya şubesinin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliklerine müracaat edilmesi şarttır. İhracatçı birliklerince yapılacak inceleme neticesinde, beyanname bazında ihracatçı için ABD Doları olarak belirlenecek hakediş tutarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilir.

            Madde 3- Ödemelerde, ABD Dolarının Türk Lirasına çevrilmesinde ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. ABD Doları dışındaki paralar, gümrük beyannamesinin tescili tarihindeki çapraz kurlara göre ABD Dolarına çevrilir.

            Madde 4- İhracat iadesi, ürünün FOB ihraç bedeli üzerinden, ürünün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır.

            Madde 5- 1 inci madde'de yer alan ürünün;

            a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı menşeli malların ihracatında,

            b) Transit ticaretinde,

            c) Sınır ve kıyı ticaretinde,

            d) Bedelsiz ihracatında,

            e) Bağlı muamele ve takasında,

            f) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimlerinde,

            g) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatında,

            Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ihracat iadesi ödemesi yapılmaz.

            1 inci maddede belirtilen ürünün Türkiye'deki serbest bölgelere yapılan ihracatında, sözkonusu malın, Tebliğ'in uygulama dönemi içinde, serbest bölgeden yurtdışına ihraç edildiğinin tevsik edilmesi durumunda, ihraç edilen ürünün Türkiye'ye geri getirilmesi halinde iade edilmek kaydıyla, ihracat iadesi yapılır.

            Madde 6- Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracatta, kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının GB'de belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50'sinin altında olması halinde ödeme yapılmaz. 

            Madde 7- Bu Tebliğ'in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

            Madde 8- Bu Tebliğ, 1/12/1999 (dahil)-31/5/2000 (dahil) tarihleri arasında uygulanır.