Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 18.10.1999 Pazartesi Sayı: 23850 (Asıl) 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Patates ve Kuru Soğan İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği
(Tebliğ No: 99/3)

 
            GATT Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları" Kararı'na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 30/9/1999 tarihli ve 99/6 sayılı Kararına istinaden;

           Madde 1- Aşağıda belirtilen tarım ürünlerinin ihracatında, ihracatı müteakip, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan, hizalarında gösterilen ABD Doları karşılığı Türk Lirası ihracat iadesi olarak ödenir.

                                                                  İHRACAT                 UYGULAMA               AZAMİ
MADDE ADI      G.T.İ.P.                   İADE MİKTARI               DÖNEMİ              ÖDEME ORANI

PATATES           0701.90                       20 $/Ton                 1 EKİM 1999-                 %15
                                                                                                    31 MART 2000
KURU                  0703.10.19.00.11      17 $/Ton                  1 EKİM 1999-                 %15
SOĞAN                                                                                     31 MART 2000

           Madde 2- 1 inci maddede öngörülen ödemelerden yararlanılabilmesi için; fiili ihraç tarihinden (Gümrük Beyannamesindeki (GB) yüklemenin bitim tarihi) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte bağlı bulunulan ya da firmanın merkezinin veya şubesinin bulunduğu yerdeki ihracatçı Birliklerine müracaat edilmesi şarttır. İhracatçı Birliklerince yapılacak inceleme neticesinde, beyanname bazında ihracatçı için ABD doları olarak belirlenecek hakediş tutarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilir.

           Madde 3- Ödemelerde, ABD Dolarının Türk Lirasına çevrilmesinde ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. ABD Doları dışındaki paralar, Gümrük Beyannamesinin tescili tarihindeki çapraz kurlara göre ABD Dolarına çevrilir.

           Madde 4- İhracat iadesi, ürünün FOB ihraç bedeli üzerinden, ürünün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır.

           Madde 5- 1 inci madde'de yer alan ürünlerin;

            a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı menşeli malların ihracatında,

            b) Transit ticaretinde,

            c) Sınır ve kıyı ticaretinde,

            d) Bedelsiz ihracatında,

            e) Bağlı muamele ve takasında,

            f) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimlerinde,

            g) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatında,

            Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ihracat iadesi ödemesi yapılmaz.

            1 inci maddede belirtilen ürünlerin Türkiye'deki Serbest Bölgelere yapılan ihracatında, sözkonusu malın, Karar'ın uygulama dönemi içinde, Serbest Bölgeden yurtdışına ihraç edildiğinin tevsik edilmesi durumunda, ihraç edilen ürünün Türkiye'ye geri getirilmesi halinde iade edilmek kaydıyla, ihracat iadesi yapılır.

           Madde 6- Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsiye ihracatta, kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının GB'de belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50'sinin altında olması halinde ödeme yapılmaz.

           Madde 7- Bu Tebliğ'in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tesbitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

           Madde 8- Bu Tebliğ, 1/10/1999 (dahil)-31/3/2000 (dahil) tarihleri arasında uygulanır.