İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnasu Uygulaması Hakkında

 

Resmi Gazete: 02.01.2002 Çarşamba Sayı: 24628 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: İhracat - 2001/8)
 


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

           Amaç

           Madde 1- Bu Tebliğin amacı, ihracat sayılan satış ve teslimlerin tespiti ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

 

           Kapsam

           Madde 2- Bu Tebliğ, ihracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ve ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.

 

           Hukuki dayanak

           Madde 3- Bu Tebliğ, 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23/12/1999 tarihli ve 99/13819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Dahilde İşleme Rejimi Kararı"nın 25 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

           Tanımlar

           Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

           Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

           İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,

           Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,

           İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belge süresi içerisinde mal bedelinin tahsil edilmesini,

           Vergi : Eşyanın girişi veya çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

           Dahilde İşleme İzin Belgesi : İhracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat imkanı sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,

           Belge Süresi : Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat, ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

           Belge Süresi Sonu : Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

           Döviz Kullanım Oranı : Dahilde İşleme İzin Belgesinde öngörülen CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

           ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

           İhracat sayılan satış ve teslimler

           Madde 5- İhracat sayılan satış ve teslimler şunlardır:

           a) Yatırım Programında yer alan kamu yatırımlarından, uluslararası ihaleye (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların;

           1- Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapılacak hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere, bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimler,

           2- Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları satış ve teslimler,

           3- Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (a) bendinin (2)

numaralı alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların, üreterek

yapacakları satış ve teslimler,

 

           b) 1- Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların (yerli imalatçı firmaların bu işin yapımını yüklenen firmaya yapacakları satış ve teslimler hariç), üreterek yapacakları satış ve teslimler,

           2- Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma sanayii açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üreterek yapacakları satış ve teslimler,

 

           c) İmalatçılar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

 

           d) 1- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların satış ve teslimleri,

           2- İmalatçıların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (EK 5) belirtilen malları üreterek yurt içindeki satış ve teslimleri,

           3- Yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri söz konusu maddeleri yerli imalatçı firmaların yurt içinde üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

 

           e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerin ihalesini kazanan yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

 

           f) Ambalaj malzemesi imalatçılarının, belge süresi içerisinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç etmesi şartıyla, yapılan ambalaj malı ve malzeme satış ve teslimleri,

 

           g) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre, yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile 25/01/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı "T.C. ile ABD Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği"nin kapsamı dışında kalan tesislerin yapımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

 

           h) İmalatçıların yabancı uyruklara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000,- ABD Dolarını aşan, ihracatçıların ise aynı cinsten olmak üzere yıllık 500.000,- ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satış ve teslimler ile gıda maddeleri hariç),

 

           ı) İmalatçıların, Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.

 

           Belge alma zorunluluğu

           Madde 6- İhracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen imalatçı firmaların (müteahhit firmalar dahil), EK 1'de belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa müracaat ederek, Dahilde İşleme İzin Belgesi almaları zorunludur. Müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere muafiyet veya istisna uygulanmaz.

 

           Belge süresi

           Madde 7- İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, proje süresi 12 (oniki) ayı aşan hallerde, belgelerin süresi proje süresi kadar tespit edilebilir.

           Belge süresinin başlangıcı, Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

 

           Ek Süre

           Madde 8- Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların ek süre almak için, belgenin aslı ile birlikte, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

           Ayrıca, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerine proje sürecine göre ek süre verilebilir. Bu durumda firmaların ek süre almak için Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

           Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi halinde, Dahilde İşleme İzin Belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek üzere, haklı sebebe istinaden belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

 

           Gümrük muafiyeti

           Madde 9- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60; (c), (d), (e), (h) ve (ı) bentleri çerçevesinde azami %50; (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı'nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80; (f) ve (g) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d), (e), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında KDV tahsil edilir.

           İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmaz. Ayrıca, bu kapsamda yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.

 

           İhracat taahhüdünün kapatılması

           Madde 10- Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin taahhütlerin kapatılması için belge sahibi firmaların, belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, EK 4'te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (f) bendi çerçevesinde düzenlenen belgelerde bu süre, belge süresi +6 (altı) ay +3 (üç) aydır. Yapılan kapatma müracaatı geri alınmaz.

           Yukarıda belirtilen süreler içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara, 10 (on) iş günü içerisinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 1 (bir) ay içerisinde, ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

           İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri ihracat taahhütleri; belge şartlarına göre ithal edilen hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin, belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılır. Belge ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, ihracat sayılan satış ve teslim yerine belge kapsamında yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri de kullanılabilir. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimlerde (aynı holding bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.

           İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri ihracat taahhütlerinin kapatılmasında KDV hariç satış fiyatı esas alınır.

 

           Belge ihracat taahhütleri kapatılırken;

           a) Döviz karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde, satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesi veya varsa Hazine Müsteşarlığınca imzalanmış borç senedinin ibrazı aranır.

           b) Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır ve Dahilde İşleme İzin Belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

           İhraç kaydıyla gümrük muafiyetli ithalata yönelik olarak düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi, satış ve teslimin bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olması kaydıyla, ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamında düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesine dönüştürülebilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmamış olması kaydıyla, ithalat yapılmışsa, belge kapsamında yapılan ithalatlar esnasında teminata bağlanan KDV (bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (f) ve (ı) bentleri hariç), 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre tahsil edilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmış olması halinde ise, ayrıca bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan verginin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili gerekir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

           Uygulama

           Madde 11- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri uygulanır.

 

           Yetki

           Madde 12- Müsteşarlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. Dahilde İşleme İzin Belgelerinin revize edilmesi ve ihracat taahhütlerinin kapatılması ile ilgili görev ve yetkiler Müsteşarlıkça İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine kısmen veya tamamen devredilebilir.

 

           Yürürlükten kaldırılan mevzuat

           Madde 13- 08/03/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat 2000/5)" ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

           Yürürlük

           Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

           Yürütme

           Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.           EK 1

           İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ
           DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

           1. Dilekçe (İmza Sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış),

           2. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Proje Formu (EK 2),

           3. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (EK 3),

           4. Satış ve teslimi taahhüt edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli),

           5. Yan sanayici kullanılması halinde,

           a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli),

           b) Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli),

           c) Yan sanayici ile yapılan Protokol (taraflarca imzalanmış),

           6. Ticaret Sicil Gazetesi aslı, Noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli sureti (kuruluş ve varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri),

           7. İmza Sirküleri (Noter tasdikli),

           8. İhracat Taahhütnamesi (İmza Sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (EK 8),

           9. Taahhüt edilen işleri tevsik eden bilgi ve belgeler,

           10. Belge müracaat tarihinden önceki üç ay içerisinde kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ithalat miktarları listeleri.

 

           NOT:

           1. Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

           2. Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenebilir.