Gümrük Mevzuatı

                     

Resmi Gazete: 29.12.1998 Salı Sayı: 23568 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
95/7 Sayılı İhracatı Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(İhracat: 98/28)
  
            Madde 1- 17/7/1995 tarihli ve 22346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7 sayılı İhracatı Teşvik Tebliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            "Yukarıda sayılan istisnalar, ihracatın ve döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankaların Türk Eximbank'a kullandırdıkları kredilere de uygulanır."

            Madde 2- Bu Tebliğ 1/12/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.