Gümrük Mevzuatı    
Resmi Gazete Tarihi: 19.09.1996 Perşembe Sayı: 22762 (Asıl) 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:  
  
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 
(İhracat 96/31) 
   

           Madde 1- 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı 'nın 4 üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının  
ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ 'in Ek 'inde yer alan listede sıralanmıştır.  

            Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten  
kaldırılmıştır.  

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
  

                                                                      EK: 1 
İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ: 
MADDE  YASAL DAYANAK
1- Kültür ve tabiat varlıkları  
(Eski eserler)
 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2- Hint keneviri 24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu  
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
3- Tütün tohumu ve fidesi 9.5.1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
4- Tiftik keçisi 7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu 
|5- İhracı izne bağlı mallar listesinde yer  |alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon) 13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı RG. 'de yayımlanan 8.3.1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
6- Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, |dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç |türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve |taslak olarak ihracı  11.5.1974 tarih ve 14883 sayılı RG 'de yayımlanan 24.4.1974 tarih ve 7/8186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
7- Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait  protokoller ve değişiklikler kapsamındaki ihracat 6.6.1990 tarih ve 3655 ve 3656 sayılı Kanunlarla uygun bulunan ve 8.9.1990 tarih ve 20629 sayılı RG 'de yayımlanan 1.8.1990 tarih ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27.9.1994 tarih ve 4042 sayılı kanunla uygun bulunan ve 28.12.1994 tarih ve 22155 sayılı RG 'de yayımlanan 8.11.1994 tarih ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliği (Londra Değişikliği) 
8- İhracatı yasak olan doğal çiçek  soğanları  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı
9- Odun ve odun kömürü  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı
10- Sığla (liquidambar orientalis) 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı
11- Yalankoz (pterocarya capinifolia) 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı 
12- Datça hurması (phoenix the ophrasti  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı
13- Asma, incir, fındık, antep fıstığı |fidanları  22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı 
    
EK: 2 
İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ: 
MADDE İZİN VEREN KURUM YASAL DAYANAK
1- Harp, silah ve mühimmatı (Spor ve av tüfekleri hariç)  Milli Savunma Bakanlığı 3.1.1940 tarih ve 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silahı ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında kanun
Afyon Haşhaş Kellesi Sağlık Bakanlığı 12.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında kanun
3- Uyuşturucu maddeler ve 1972 1961 tarihli Uyuşturucu tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi,1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Mad-delerin Yasadışı Trafiğinin Önlenme-sine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleş-mesi kapsamındaki mallar  Sağlık Bakanlığı 24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı |Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
4- Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki    mallar Çevre Bakanlığı  15.5.1994 tarih ve 21935 sayılı RG 'de yayınlanan 87.3.1994 tarih ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış Tehlikeli Atıkların sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
5- Yaban domuzu,kurt,çakal, tilki,sansar,porsuk ile yılanlar kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanı-nabilir parçalar ile bunlardan mamul konfeksiyon Orman Bakanlığı 13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı RG 'de yayınlanan 8.3.1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar kurulu Kararı
6- Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  13.1.1965 tarih ve 11905 sayılı RG 'de yayımlanan 19.12,1964 tarih ve 6/4090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27.12.1924 tarih ve 2/1771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
7- Tohumlar (Orman ağacı tohumları hariç) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  21.8.1963 tarih e 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun
8- Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması yasak olan cins ve niteliktesi su ürünleri (sülükler dahil) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
9- Yarış atları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu
10- Yem kanunu kapsamına giren yemler  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 29.5.1973 tarih ve 1734 sayılı Yem Kanunu 
11- Zirai mücadele ilaç ve aletleri  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu
12- Veteriner ilaçları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1262 sayılı İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair 3940 sayılı Kanun
13- İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı
14- Damızlık büyük ve küçük baş hayvan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı hracat Rejim Kararı
15-Şeker  T.Şeker Fab. Gen. Müd. 22.6.1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanunu