Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (2. Mük.) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ 
İthalat: (2000/12)


            Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

    G.T.İ.P.              Madde ismi                                
    2707.10               Benzol
    2707.20               Toluol
    2707.50.90.00.11      Solvent nafta (çözücü nafta)
    2707.99.99.00.00      Diğerleri
    2710.00.11.00.00      Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
    2710.00.15.00.00      2710.00.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
                          bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
    2710.00.21.00.00      White spirit
    2710.00.25.00.00      Diğerleri
    2710.00.39.00.11      Diğer solventler (çözücüler)
    2710.00.39.00.19      Diğerleri
    2710.00.41.00.00      Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
    2710.00.45.00.00      2710.00.41.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
                          bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
    2710.00.55.00.00      Diğerleri
    2710.00.59.00.00      Diğerleri
    2710.00.61.00.00      Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
    2710.00.65.00.00      2710.00.61.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
                          bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
    2710.00.66.00.12      Marine diesel
    2710.00.66.00.19      Diğerleri
    2710.00.67.00.12      Marine diesel
    2710.00.67.00.19      Diğerleri
    2710.00.68.00.12      Marine diesel
    2710.00.68.00.19      Diğerleri
    2710.00.71.00.00      Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
    2710.00.72.00.00      2710.00.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
                          bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
    2710.00.81.00.00      Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
    2710.00.83.00.00      2710.00.81.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
                          bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
    2710.00.87.00.11      Benzinli motor yağları
    2710.00.87.00.12      Deniz diesel motor yağları
    2710.00.87.00.15      Kompresör yağlama yağları

    G.T.İ.P.              Madde ismi                                
    2710.00.87.00.17      Türbin yağlama yağları
    2710.00.87.00.19      Diğer yağlar
    2710.00.88.00.00      Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
    2710.00.89.00.11      Beyaz yağlar
    2710.00.89.00.12      Sıvı parafin (pirinç yağı)
    2710.00.97.00.12      Soğutma yağları
    2710.00.97.00.19      Diğerleri
    2711.12               Propan
    2711.13               Bütan
    2901.10.90.00.11      Hekzan
    2901.10.90.00.12      Heptan
    2901.10.90.00.13      Pentan
    2902.20               Benzen (benzol)
    2902.30               Toluen (toluol)
    2902.41.00.00.00      o-Ksilen
    2902.42.00.00.00      m-Ksilen
    2902.44               Ksilen izomerleri karışımları
    2909.19.00.00.13      Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
    34.03                 Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus,
                          esası yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun
                          gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici
                          müstahzarlar ve döküm kalıplarına mahsus yağlama
                          müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri
                          ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı
                          ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas
                          madde olarak içinde ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla
                          petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ
                          içeren müstahzarlar hariç)
    3811.90.00.10.12      Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar
    3814.00               Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
                          organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik
                          çıkarmada kullanılan müstahzarlar
    3824.90.40.00.00      Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler
                          ve incelticiler

            Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.