Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (2. Mük.) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ 
İthalat: (2000/18)


            Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

            Madde 2- İthalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili Gümrük İdaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na verilir.
        
            Madde 3- Aşağıda yer alan maddelerden gübre olarak kullanılmayacak olanlar için, bu Tebliğ'de belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.

    G.T.İ.P.      Madde İsmi                                                   
    31.01         Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya
                  kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal
                  menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya
                  karıştırılmasından elde edilen gübreler
    31.02         Azotlu mineral veya kimyasal gübreler (yalnız narkoz gazı imaline
                  mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden
                  İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan
                  teknik amonyum nitrat hariç)
    31.03         Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
    31.04         Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
    31.05         Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya
                  üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu
                  fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt
                  ağırlığı 10 Kg.'ı geçmeyen ambalajlarda olanları

            Madde 4- Bu Tebliğ 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.