Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.02.2000 Cumartesi Sayı: 23962 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ 
P.İ.G.M. 2000/1


            31/12/1999 tarih ve 23923 sayılı 2 nci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın İthalat: 2000/12 sayılı Tebliği ile bazı petrol yan ürünlerinin ithalinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi alınması hükmü getirilmiştir. Söz konusu Tebliğ gereğince, 2710.00.87, 2710.00.88, 2710.00.89, 34.03 G.T.İ.P.'larından yapılacak ithalatlara ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

            Madde 1- 2710.00.87, 2710.00.88, 2710.00.89, 34.03 G.T.İ.P.'dan ambalajlı olarak (kutu, şişe, koli, fıçı, varil ve 1 m3'den küçük konteyner) ürün ithal etmek isteyen firmalar Ek-1'de yer alan forma göre başvuru yapacaktır.

            Madde 2- Ek-1'de yer alan başvuru formunda istenecek bilgi ve belgeler:

            a. Firma adı ve adresi tam olarak yazılacaktır,

            b. G.T.İ.P. no su 12 haneli bazda belirtilecek, farklı G.T.İ.P.'ları için ayrı başvuru formu hazırlanacaktır,

            c. Gümrük adına, malın geleceği ilgili gümrük müdürlüğünün tam ismi yazılarak, birden fazla gümrük adı belirtilmeyecektir. Eğer gelen ürünler birden fazla gümrüğe gelecek ise, ilgili gümrüklere gelen miktarlara göre ayrı ayrı başvurulacaktır,

            d. Ürün adı, ilgili G.T.İ.P. da belirtilen açılımların dışında faturada yer alan ticari isimleri de belirtilecektir,

            e. Ürünün miktarı Kg veya Lt. cinsinden belirtilecek, (örneğin; 20 adet x 210 Lt. = 4200 Lt.) adet, tane şeklinde yazılan miktarlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ekte gönderilecek faturada da ürünün miktarı ambalaj şeklini gösterir vaziyette hazırlanacaktır,

            f. Ürünün birim fiyatı, geliş ülkesinin para birimi cinsinden 1 Kg.'nın veya 1 Lt.'sinin tutarı olarak yazılacaktır.

            g. Malın menşei ile geliş ülkesi farklı ise ayrıca belirtilecektir. Proforma ile yapılan başvurularda belirtilen ülke dışında farklı bir ülkeden ithalat yapılmak istenirse Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne malın ithalat işlemi tamamlandıktan sonra orijinal faturayı da ibraz etmek suretiyle bildirilecektir,

            h. Başvuru formları 3 adet olarak hazırlanacak, firma kaşesi, firma yetkilisinin isim ve imzası yer alacaktır. Başvuru formları daktilo ile yazılacak, fax ve fotokopiler kabul edilmeyecektir.

            i. Uygunluk belgelerinin teslimi ilgili firmanın yetki belgesi vermek sureti ile görevlendirdiği kişiye kimliğini ibraz etmek kaydıyla elden teslim edilecek veya belirtilen adrese posta yolu ile gönderilecektir,

            j. Şayet bir G.T.İ.P.'dan birden fazla ürün ithal edilecekse ürün adı, miktarı ve birim fiyatı ekli bir liste hazırlanarak bildirilecektir,

            k. İthal edilecek ürüne ait fatura ya da proforma faturanın aslı veya orjinal sureti ile birlikte tercümesi gönderilecektir,

            l. İthal edilecek ürüne ait spesifikasyon ve tercümesi gönderilmesi halinde belgeleri tam olan firmaların talepleri "AMBALAJLI olarak ithali uygundur" ibaresinin yer alacağı tasdik ya da belge düzenlemek şeklinde yapılacak, aksi takdirde eksikliği olan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

            Madde 3- 1 inci maddede belirtilen G.T.İ.P.'dan dökme olarak ithal edilecek ürünlerden, kapasite raporuna sahip sanayicilerin üretimlerinde hammadde girdisi olarak kullanılacak ürünlere ait talepleri incelemeye tabii tutulacaktır.

            Madde 4- Yine aynı G.T.İ.P.'dan yapılacak başvurularda gerektiğinde denetim elemanlarınca firmanın faaliyetinin olup olmadığına dair yerinde inceleme yapılacak ve inceleme sonuçlarına göre izin verilip verilmeyeceğine karar verilecektir.

            Madde 5- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün iznine tabii ürünlerin uygunluk belgesi, Gümrük Müsteşarlığı'nın yürürlükte olan 08/09/1995 tarih ve 22398 sayılı 3 no.lu Tebliği ile 19/09/1995 tarih ve 22409 sayılı 4 no.lu Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

            Madde 6- Yurda ithal edilmek istenen ürünlerin G.T.İ.P.'nu belirlemek ilgili gümrük müdürlüklerinin yetkisindedir. Belirtilen G.T.İ.P.'dan farklı bir ürün ithal edilmek istendiğinde PAL'de (Petrol Araştırma Laboratuarı) gerekli analiz yapılarak, ürünün özelliğine göre yeniden G.T.İ.P. belirlenmesi için konu ilgili gümrüğe bildirilecektir.

            Madde 7- Firmalar 3'er aylık dönemler sonunda aldıkları uygunluk belgelerine istinaden yaptıkları ithalatları Gümrük Giriş Beyannamelerinin bir suretini, G.T.İ.P. bazında listelemek suretiyle Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne ibraz edeceklerdir.

            Madde 8- 31/12/2000 tarihi itibariyle süresi dolan uygunluk belgelerine süre uzatımı verilmediği takdirde, 1 yıllık toplam fiili ithalatlarını da bildirmek sureti ile uygunluk belgeleri Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne iade edilecektir.

            Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 

                                                                                                    Ek-1

ÖZEL MAKSATLI (AMBALAJLI) İTHALATLAR İÇİN BAŞVURU YAZISI ÖRNEĞİ

                                                                                                                        .../.../2000

            PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Ziya Gökalp Cad. No: 41
            Yenişehir/ANKARA
            Tel: 435 51 45
            Fax: 435 13 64

            FİRMA ADI VE ADRESİ :
            TEL VE FAX NO :
            BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ ADI VE NUMARASI  :
            İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN G.T.İ.P. (12 haneli) :
            İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN ADI :
            İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN MİKTARI (Kg. veya Lt.) :
            İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN BİRİM FİYATI :
            İTHALATIN YAPILACAĞI GÜMRÜĞÜN ADI :

            Yukarıda belirtilen ithal talebimizle ilgili olarak 31.12.2000 tarihine kadar geçerli olmak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Tebliği uyarınca gerekli iznin verilmesini müsaadelerinize arz ederim.

                                                                                                            YETKİLİ İMZA
                                                                                                            FİRMA KAŞESİ