Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (2. Mük.) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2000/3)


            Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

    G.T.İ.P.               Madde İsmi
    2612.10.10.00.00       İçinde ağırlık itibariyle %5'ten fazla uranyum bulunan
                           uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların
                           zenginleştirilmiş olanları
    2612.20.10.00.00       Monozit; içinde ağırlık itibariyle %20'den fazla toryum
                           bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve
                           zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri
    28.44                  Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar
                           (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar
                           dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım
                           ve artıklar
    28.45                  28.44 pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli
                           bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik
                           bileşikleri
    7806.00.10.00.00       Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında
                           radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar
    84.01                  Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış
                           yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina
                           ve cihazlar
    8606.91.10.00.00       Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak
                           yapılmış olanlar
    8609.00.10.00.00       Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan
                           korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler
    8704.21.10.00.00)      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
    8704.22.10.00.00)      olanlar
    8704.23.10.00.00)
    8704.31.10.00.00)
    8704.32.10.00.00)
    8709.11.10.00.00)      Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
    8709.19.10.00.00)      olanlar
    8716.39.10.00.00       Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak
                           yapılmış olanlar
    90.22                  X-Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi,
                           cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
                           olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları
                           dahil), X-ışınlı tüpler ve diğer X-ışınlı jeneratörler,
                           yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları,
                           ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve
                           benzerleri

            Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.