Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (2. Mük.) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ 
İthalat: (2000/7)


            Madde 1- 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğe" veya 7/5/1997 tarihli ve 22982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği'ne" uygunluk bakımından; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen araçların gümrük beyannamelerinin tescilinde, (31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Yönetmeliğindeki hükümler saklı kalmak şartıyla) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiş proforma fatura gümrük idarelerince aranır.

            Madde 2- 1 inci madde kapsamında vize edilmiş faturalara istinaden gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen maddelerin, anılan Bakanlık yetkililerince muayene ve kontrol edilerek uygun bulunması halinde, bu Bakanlık tarafından "İthal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi" düzenlenir.

    G.T.İ.P.      Madde İsmi                      
    8701.20       Yarı römorklar için çekiciler
    8701.90       Diğerleri (8701.90.90.00.11, 19 hariç)
    87.02         10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu
                  taşıtlar
    87.03         Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal
                  edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)
                  (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
    87.04         Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
    87.05         Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel
                  olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları, vinçli
                  taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez
                  taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve
                  benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları
                  ile donatılmış arabalar)
    87.16         Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket
                  ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve
                  parçaları (8716.20.00.00.00; 8716.80,90 hariç)

            Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.