İthalat Tebliğleri

                   

Resmi Gazete: 12.09.2003 Cuma Sayı: 25227 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:   

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2003/11)

     

Kapsam

Madde 1- Du Tebliğ, İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından alınan Karar'a istinaden 2. Madde'de belirtilen ürünün ithalatındaki gelişmelerin izlenmesi amacıyla söz konusu ürünün ithalatının ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabi tutulmasına ilişkin hususlar düzenlemektedir.

 

Gözetim Konusu Madde

Madde 2- Gözetim uygulaması kapsamına alınan madde, 8481.80.19.00.11 Gümrük Tarife istatistik Pozisyonlu (G.T.I.P.) sıhhi tesisat musluklar’ nın Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli olanlarıdır.

 

Gözetim uygulaması

Madde 3- Gözetim Belgesi Gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında gümrük idarelerince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

Başvuru

Madde 4- Ç.H.C. menşeli söz konusu maddeyi ithal etmek isteyen ithalatçıların Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK 1'de yer alan Başvuru Formunun ve EK II'de yer alan Taahhütnamenin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurularak imzalanması ve Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvurulması gerekmektedir.

 

Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

 

Gözetime tabi maddeye ilişkin incelemeleri yapmaya/yaptırmaya, bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğunu araştırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli görülen her türlü tedbiri almaya Genel Müdürlük yetkilidir.

 

Gözetim Belgesine ve Gözetim Belgesinin Kullanımına Ait Bilgiler

Madde 5- Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi 2 (iki) aydır.

Gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında, malın miktarının veya değerinin Gözetim Belgesinde kayıtlı miktarı ve değeri %5'ten daha az bir oranda aşması, ithalatın yapılmasını engellemez,

 

Bilgilerin toplanması

Madde 6- Gözetime tabi anılan maddelerin ithalatıyla ilgili verilerin;

a)  İlgili gümrük idaresi tarafından ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde,

b)  Belge sahibi kişi ve firmalarca belgenin alınış tarihinden itibaren her 2 (iki) ayda bir ve her halükarda belgenin kullanım süresinin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içinde,

Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.

 

Yürürlük

Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.