ith1

                   

Resmi Gazete: 04.12.2003 Perşembe Sayı: 25306 (Asıl) 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2003/9)

     

Madde 1.- 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İlhalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2004 yılına ait kotaların (miktar kısıtlamaları) EK 1'de gösterilen %50'sine tekabül eden birinci bölümünün dağıtımı, ithalatçılar tarafından talep edilen miktarlar dikkate alınmak suretiyle, tek taraflı kontrol sistemi kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

 

Madde 2.- 1 inci maddede öngörülen kotaların dağıtımından yararlanmak ve ithal lisansı almak isteyen ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK II'de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 26 Aralık 2003 günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak kayıl tarihi ve numarası esas alınır. Postadaki gecikmeler ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.

 

Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK. III'de yer alan taahhütname eklenir.

 

Ayrıca, başvuruda bulunacak firmalar şayet EK I'de belirtilen ülkelerden biri menşeli bir ürün kategorisinden 2002 yılında ithalat yapmış ise, başvurularına ilgili ülke ve kategoriden anılan yılda gerçekleştirdikleri ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından onaylı birer suretini ekleyeceklerdir.

 

Madde 3.- Birden fazla ülke ve/veya kategori için başvuruda bulunulması halinde, her bir ilgili ülke ve kategori için ayrı başvuru yapılması şarttır.

 

EK I'de belirtilen herhangi bir kategoriye ait kotaya, aynı ithalatçı tarafından birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Madde 4.- Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Ancak, ilgili ithalatçının talep etmesi halinde, bu süre Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genci Müdürlüğü) 2 (iki) aya kadar uzatılabilir.

 

Madde 5.- İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin islatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir. İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ithalatçılar tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

 

İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

 

Madde 6.- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 7.- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

İLGİLİ EKLER 04/12/2003 SAYILI R.G. ‘de YER ALMAKTADIR.