GÜMRÜK MEVZUATI                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
Solvent ve Bazı Pertol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ 
(İthalat: (99/12)
  
            Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.  
 
G.T.İ.P.          Madde ismi  
___________________________________________________________________________ 
2707.10           Benzol  
2707.20           Toluol  
2707.50.90.00.11  Solvent nafta (çözücü nafta)  
2707.99.99.00.00  Diğerleri  
2710.00.11.00.00  Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar  
2710.00.15.00.00  2710.00.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka  
                  bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  
2710.00.21.00.00  White spirit  
2710.00.25.00.00  Diğerleri  
2710.00.39.00.11  Diğer solventler (çözücüler)  
2710.00.39.00.19  Diğerleri  
2710.00.41.00.00  Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar  
2710.00.45.00.00  2710.00.41.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka  
                  bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  
2710.00.55.00.00  Diğerleri  
2710.00.59.00.00  Diğerleri  
2710.00.61.00.00  Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar  
2710.00.65.00.00  2710.00.61.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka  
                  bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  
 2710.00.66.00.12  Marine diesel  
2710.00.66.00.19  Diğerleri  
2710.00.67.00.12  Marine diesel  
2710.00.67.00.19  Diğerleri  
2710.00.68.00.12  Marine diesel  
2710.00.68.00.19  Diğerleri  
2710.00.71.00.00  Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar  
2710.00.72.00.00  2710.00.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka  
                  bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  
2710.00.97.00.12  Soğutma yağları  
2710.00.97.00.19  Diğerleri  
2711.12           Propan  
2711.13           Bütan  
2901.10.90.00.11  Hekzan  
2901.10.90.00.12  Heptan  
2901.10.90.00.13  Pentan  
2902.20           Benzen (benzol)  
2902.30           Toluen (toluol)  
2902.41.00.00.00  o-Ksilen  
2902.42.00.00.00  m-Ksilen  
2902.44           Ksilen izomerleri karışımları  
2909.19.00.00.13  Metil tersiyer bütil eter (MTBE)  
3811.90.00.10.12  Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar  
3814.00           Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan  
                  organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik  
                  çıkarmada kullanılan müstahzarlar  
3824.90.40.00.00  Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler  
                  ve incelticiler 
            Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3- Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.