Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ 
(İthalat: (99/13)
  
            Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi) tarafından düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.  
G.T.İ.P.            Madde İsmi  
_______________     ________________________________________  
2524.00             Amyant  
2707.10             Benzol  
2707.20             Toluol  
2901.10.90.00.11    Hekzan  
2901.10.90.00.12    Heptan  
2902.20             Benzen (benzol)  
2902.30             Toluen (toluol)  
32.08               Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde  
                    bulunanlar  
3506.10.00.90.11    Solvent içerenler  
3506.91.00.90.13    Solvent içerenler  
3506.99.00.90.11    Diğerleri  
39.01;39.02;39.03;  Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde  
                    bulunanlar  
39.04;39.05;39.06;  
39.07;39.08;39.09;  
39.10;39.11;39.12;  
ve 39.13  
40.05               Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde  
                    bulunanlar 
            Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3- Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.