Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ
 (İthalat: (99/14)
  
            Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevresi Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı çerçevesinde yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri onaylanmış ve yürürlüğe girmiş olup, bu çerçevede Ek I, II, III ve IV'de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde düzenlenmiştir.  

            Madde 1-a) Montreal Protokolü uyarınca, bu Protokol'e taraf olmayan (Ek A'da yer almayan) ülkelerden, Ek I'de GTİP'ları ile isimleri belirtilen maddelerin,  

            b) Montreal Protokolü'nün Londra değişiklikleri uyarınca, Londra Değişikliklerine taraf olmayan (Ek B'de yer almayan) ülkelerden, Ek II'de GTİP'ları ile isimleri belirtilen maddelerin,  

            c) Montreal Protokolü'nün Kopenhag Değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (Ek C'de yer almayan) ülkelerden, Ek III'de GTİP'ları ile isimleri belirtilen maddelerin, ithalatı yapılamaz.  

            Madde 2- Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerin sözkonusu Protokol ve Değişikliklerine taraf olan ülkelerden yapılacak ithalatı, laboratuvarlarda kullanım amaçlı (ekstra saf kalitede) ithalat hariç olmak üzere, 1/1/2000 tarihine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Müsteşarlıkça verilecek toplam izin miktarı, söz konusu tabloda yer alan GTİP ve madde isimlerinin karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Müsteşarlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Ek D'de belirtilen zorunlu kullanım alanları ile mevcut ekipmanın servis ve bakım ihtiyacı için gerek duyulan ithalat hariç olmak üzere, 1/1/2000 tarihinden itibaren anılan maddelerin ithalatı yasaktır.  
 

  
  
GTİP
  
MADDE İSMİ
İZİN VERİLECEK 
İTHALAT 
MİKTARI (Ton)
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
60
2903.19.10.00.00 1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)
450
2903.41.00.00.00 Triklorflormetan (freon 11)
1250
2903.42.00.00.00 Diklordiflormetan (freon 12)
700
2903.43.00.00.00 Triklortrifloretanlar
5
2903.44.10.00.00 Diklortetrafloretanlar
0
2903.44.90.00.00 Klorpentafloretan
8
            Madde 3- 2 nci maddede (tabloda) belirtilen maddelerle ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 25 gün içerisinde Ek E'de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Müsteşarlığa başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas  
alınır.  

            Madde 4- 2 nci madde kapsamında verilecek ithal izinleri için Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince sözkonusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin gümrük idarelerince onaylı bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.  

            Madde 5- Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/1999 tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Müsteşarlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.  

            Madde 6- Fiili ithalatın gerçekleşmesini müteakip 15 gün içerisinde ithal lisansının firmaya verilen nüshasının ilgili gümrük idaresince onaylanmış halinin bir sureti ile gümrük beyannamesinin bir sureti ve her halükarda geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 10 gün içerisinde ithal lisansının firmaya verilen nüshasının aslı Müsteşarlığa iade edilir.  

            Madde 7- İthal lisansında belirtilen miktarın en az %50'sinin fiilen ithal edilmemesi durumunda, mücbir sebepler hariç, ilgili firmanın müteakip ithal lisansı talepleri dikkate alınmayabilir. Ancak, söz konusu ithalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 31/5/1999 günü mesai bitimine kadar Müsteşarlığa iade edilmesi halinde bu şart uygulanmaz.  

            Madde 8- 1/1/2000 tarihinden itibaren Ek D'de belirtilen zorunlu kullanım alanları ile mevcut ekipmanın servis ve bakım ihtiyacı için 2 nci maddede yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar yeni bir Tebliğ ile düzenlenir. Ancak, 1/1/2010 tarihinden itibaren sözkonusu maddelerin ithalatı tamamen yasaktır.  

            Madde 9- 2 nci maddede (tabloda) belirtilen maddelerden herhangi birini içeren Ek IV'de GTİP ve isimleri belirtilen ürünlerin ithalatı yasaktır.  

            Madde 10- Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya, listelerde gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.  

            Madde 11- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

            Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olan bu Tebliğ kapsamı malların ithalat işlemlerine ilgili bulundukları mevzuat hükümleri çerçevesinde devam olunur.  

            Ancak, bu Tebliğin 2 nci maddesinde 1/1/2000 tarihinden itibaren yasaklanacağı belirtilen maddeler ile 9 uncu maddesinde yasaklandığı belirtilen maddelerin, bu yasaklamaların yürürlüğe girdiği tarihe kadar gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olması durumunda dahi bu malların ithaline izin verilmez.  

            Madde 12- İthalat: (98/20) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.  

            Madde 13- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 14- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

      EK I
G.T.İ.P.          Madde İsmi
________________  ___________________________
2903.41.00.00.00  Triklorflormetan (freon 11)
2903.42.00.00.00  Diklordiflormetan (freon 12)
2903.43.00.00.00  Triklortrifloretanlar
2903.44.10.00.00  Diklortetrafloretanlar
2903.44.90.00.00  Klorpentafloretan
2903.46.10.00.00  Bromoklorodiflorometan
2903.46.20.00.00  Bromotriflorometan
2903.46.90.00.00  Dibromotetrafloroetanlar
          EK II
G.T.İ.P.          Madde İsmi
________________  __________________________________
2903.14.00.00.00  Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00  1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)
2903.45.10.00.00  Klortriflorometan
2903.45.15.00.00  Pentaklorofloroetan
2903.45.20.00.00  Tetraklorodifloroetanlar
2903.45.25.00.00  Heptaklorofloropropanlar
2903.45.30.00.00  Hekzaklorodifloropropanlar
2903.45.35.00.00  Pentaklorotrifloropropanlar
2903.45.40.00.00  Tetraklorotetrafloropropanlar
2903.45.45.00.00  Trikloropentafloropropanlar
2903.45.50.00.00  Diklorohekzafloropropanlar
2903.45.55.00.00  Kloroheptafloropropanlar
    EK III
G.T.İ.P.          Madde İsmi
________________  ___________________________
2903.49.30.00.00  Dibromflor metan
                  Bromdiflor metan
                  Bromflor metan
                  Tetrabromflor etan
                  Tribromdiflor etan (tüm izomerleri)
                  Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
                  Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
                  Tribromflor etan (tüm izomerleri)
                  Dibromdiflor etan (tüm izomerleri)
                  Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
                  Dibromflor etan (tüm izomerleri)
                  Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
                  Bromflor etan (tüm izomerleri)
                  Hekzabromflor propan (tüm izomerleri)
                  Pentabromdiflor propan (tüm izomerleri)
                  Tetrabromtriflor propan (tüm izomerleri)
                  Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
                  Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
                  Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
                  Pentabromflor propan (tüm izomerleri)
                  Tetrabromdiflor propan (tüm izomerleri)
                  Tribromtriflor propan (tüm izomerleri)
                  Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
                  Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
                  Tetrabromflor propan (tüm izomerleri)
                  Tribromdiflor propan (tüm izomerleri)
                  Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
                  Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
                  Tribromflor propan (tüm izomerleri)
                  Dibromdiflor propan (tüm izomerleri)
                  Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
                  Dibromflor propan (tüm izomerleri)
                  Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
                  Bromflor propan (tüm izomerleri)

    EK IV
G.T.İ.P.          Madde İsmi
________________  _______________________________________________________
3305.30.00.00.00  Saç spreyleri
3307.10.00.90.19  Yalnız traş köpükleri ve jelleri
3307.20.00.00.00  Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici
                  deodorantlar
3307.49.00.00.00  Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05             Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08             Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3910.00           Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8414.30           Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15             Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve
                  ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin
                  ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01-
                  87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte
                  edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18             Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve
                  dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı
                  pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları
                  hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)
8424.10           Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun
                  olmasın) (8424.10.10.00.00 hariç)

    EK A
    OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

ABD                        HİNDİSTAN                         NEPAL
ALMANYA                    İNGİLTERE                         NORVEÇ
ANTİGUA VE BARBUDA         İRAN İSLAM CUMHURİYETİ            NİJER
ARJANTİN                   İRLANDA                           NİJERYA
AVRUPA TOPLULUĞU           İSPANYA                           NİKARAGUA
AVUSTURALYA                İSRAİL                            ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
AVUSTURYA                  İSVEÇ                             ÖZBEKİSTAN
AZARBEYCAN                 İSVİÇRE                           PAKİSTAN
BAHAMA ADALARI             İTALYA                            PANAMA
BAHREYN                    İZLANDA                           PAPUA YENİ GİNE
BANGLADEŞ                  JAMAİKA                           PARAGUAY
BARBADOS                   JAPONYA                           PERU
BELÇİKA                    KAMERUN                           POLONYA
BELİZE                     KANADA                            PORTEKİZ
BENİN                      KATAR                             ROMANYA
BEYAZ RUSYA                KAZAKİSTAN                        RUSYA FEDERASYONU
BOLİVYA                    KENYA                             SAMOA
BOSNA-HERSEK               KOLOMBİYA                         SENEGAL
BOTSVANA                   KOMOR ADALARI                     SEYCHELLS
BREZİLYA                   KONGO                             SLOVAKYA
BRUNİ SULTANLIĞI           KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ      SLOVENYA
BULGARİSTAN                KORE CUMHURİYETİ                  SOLOMON ADALARI
BURKİNA FASO               KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ  SRİ LANKA
BURUNDİ                    KOSTA RİKA                        ST. KİTTS VE NEVİS
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  KÜBA                              ST. LUCIA
ÇAT                        KUVEYT                            ST. VİCENT VE THE GRENADINES
ÇEK CUMHURİYETİ            KİRİBATİ                          SUDAN
CEZAYİR                    LAO DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ   SURİNAM
ÇİN                        LESOTO                            SURİYE ARAP CUMHURİYETİ
DANİMARKA                  LETONYA                           SUUDİ ARABİSTAN
DOMİNİK                    LÜBNAN                            SWAZİLAND
DOMİNİK CUMHURİYETİ        LÜKSEMBURG                        SİNGAPUR
EKVATOR                    LİBERYA                           ŞİLİ
EL SALVADOR                LİBYA                             TACİKİSTAN
ENDONEZYA                  LİHTENŞTAYN                       TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
ESTONYA                    LİTUANYA                          TAYLAND
ETİYOPYA                   MACARİSTAN                        TOGO
FAS                        MADAGASKAR                        TONGA
FRANSA                     MAKEDONYA                         TRİNİDAD VE TOBAGO
FİJİ                       MALAWİ                            TUNUS
FİLDİŞİ SAHİLİ             MALDİV ADALARI                    TÜRKMENİSTAN
FİLİPİNLER                 MALEZYA                           TUVALU
FİNLANDİYA                 MALTA                             UGANDA
GABON                      MALİ                              UKRAYNA
GAMBİYA                    MARSHALL ADALARI                  ÜRDÜN
GANA                       MAURİTİUS                         URUGUAY
GRENADA                    MEKSİKA                           VANUATU
GUATEMALA                  MISIR                             VENEZUELLA
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ   MOĞOLİSTAN                        VİETNAM
GÜNEY KIBRIS               MOLDOVA                           YEMEN
GÜRCİSTAN                  MONAKO                            YENİ ZELLANDA
GUYAN                      MORİTANYA                         YUGOSLAVYA
GİNE                       MOZAMBİK                          YUNANİSTAN
HIRVATİSTAN                MYANMAR                           ZAMBİYA
HOLLANDA                   MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ      ZIMBABVE
HONDURAS                   NAMİBYA

    EK B
    OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLU LONDRA DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

ABD                        İNGİLTERE                         NEPAL
ALMANYA                    İRAN İSLAM CUMHURİYETİ            NORVEÇ
ANTİGUA VE BARBUDA         İRLANDA                           NİJER
ARJANTİN                   İSPANYA                           ÖZBEKİSTAN
AVRUPA TOPLULUĞU           İSRAİL                            PAKİSTAN
AVUSTURALYA                İSVEÇ                             PANAMA
AVUSTURYA                  İSVİÇRE                           PAPUA YENİ GİNE
AZARBEYCAN                 İTALYA                            PARAGUAY
BAHAMA ADALARI             İZLANDA                           PERU
BAHREYN                    JAMAİKA                           POLONYA
BANGLADEŞ                  JAPONYA                           PORTEKİZ
BARBADOS                   KAMERUN                           ROMANYA
BELÇİKA                    KANADA                            RUSYA FEDERASYONU
BELİZE                     KATAR                             SENEGAL
BEYAZ RUSYA                KENYA                             SEYCHELLS
BOLİVYA                    KOLOMBİYA                         SLOVAKYA
BOTSVANA                   KOMOR ADALARI                     SLOVENYA
BREZİLYA                   KONGO                             SRİ LANKA
BURKİNA FASO               KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ      ST. KİTTS VE NEVİS
ÇEK CUMHURİYETİ            KORE CUMHURİYETİ                  ST. VİCENT VE THE GRENADINES
CEZAYİR                    KUVEYT                            SUUDİ ARABİSTAN
ÇİN                        LÜBNAN                            SİNGAPUR
DANİMARKA                  LÜKSEMBURG                        ŞİLİ
DOMİNİK                    LİBERYA                           TACİKİSTAN
EKVATOR                    LİHTENŞTAYN                       TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
ENDONEZYA                  LİTUANYA                          TAYLAND
FAS                        MACARİSTAN                        TOGO
FRANSA                     MALAWİ                            TUNUS
FİJİ                       MALDİV ADALARI                    TÜRKMENİSTAN
FİLDİŞİ SAHİLİ             MALEZYA                           UGANDA
FİLİPİNLER                 MALTA                             UKRAYNA
FİNLANDİYA                 MALİ                              ÜRDÜN
GAMBİYA                    MARSHALL ADALARI                  URUGUAY
GANA                       MAURİTİUS                         VANUATU
GRENADA                    MEKSİKA                           VENEZUELLA
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ   MISIR                             VİETNAM
GÜNEY KIBRIS               MOĞOLİSTAN                        YENİ ZELLANDA
GİNE                       MONAKO                            YUNANİSTAN
HIRVATİSTAN                MOZAMBİK                          ZAMBİYA
HİNDİSTAN                  MYANMAR                           ZIMBABVE
HOLLANDA                   NAMİBYA

    EK C
    OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

ABD                        İSPANYA                           MOĞOLİSTAN
ALMANYA                    İSRAİL                            MOZAMBİK
ANTİGUA VE BARBUDA         İSVEÇ                             NORVEÇ
ARJANTİN                   İSVİÇRE                           ÖZBEKİSTAN
AVRUPA TOPLULUĞU           İTALYA                            PAKİSTAN
AVUSTURALYA                İZLANDA                           PANAMA
AVUSTURYA                  JAMAİKA                           POLONYA
AZARBEYCAN                 JAPONYA                           PORTEKİZ
BAHAMA ADALARI             KAMERUN                           SEYCHELLS
BARBADOS                   KANADA                            SLOVAKYA
BELÇİKA                    KATAR                             SRİ LANKA
BELİZE                     KENYA                             ST. VİCENT VE THE GRENADINES
BOLİVYA                    KOLOMBİYA                         SUUDİ ARABİSTAN
BOTSVANA                   KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ      ŞİLİ
BREZİLYA                   KORE CUMHURİYETİ                  TAYLAND
BURKİNA FASO               KUVEYT                            TOGO
ÇEK CUMHURİYETİ            LÜKSEMBURG                        TUNUS
DANİMARKA                  LİBERYA                           ÜRDÜN
EKVATOR                    LİHTENŞTAYN                       URUGUAY
FAS                        LİTUANYA                          VANUATU
FRANSA                     MACARİSTAN                        VENEZUELLA
FİNLANDİYA                 MALAWİ                            VİETNAM
HIRVATİSTAN                MALEZYA                           YENİ ZELLANDA
HOLLANDA                   MARSHALL ADALARI                  YUNANİSTAN
İNGİLTERE                  MAURİTİUS                         ZIMBABVE
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ     MEKSİKA
İRLANDA                    MISIR

    EK D

            TIBBİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN AEROSOLLER

            Inhalerler

            YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
            1- Hava taşıtlarında kullanılanlar
            2- Zırhlı araçlarda kullanılanlar
            3- Savunma amaçlı deniz taşıtları ve savunma amaçlı haberleşme sistemlerinde kullanılanlar.

    LABORATUVARLAR

    EK E

MÜRACAAT FORMU
                 . G.T.İ.P                                                      :
   . Madde ismi                                                :
    . Kimyasalın adı, açık formülü                    :
    . İthalatçı firmanın ünvanı, adresi,
      telefonu, faks numarası, Ankara irtibat
      telefonu (varsa)                                           :
    . İhracatçı firmanın ünvanı, adresi               :
    . 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca
      verilen vergi numarası                                 :
    . Malın kullanılacağı yer                                :
    . Malın miktarı                                               :
    . Malın menşe ülkesi                                    :
    . Malın sevk ülkesi                                        :
    . Malın giriş gümrüğü                                    :
                                                                                          Firma Ünvanı
                                                                                          Yetkili İmza
ARANACAK DİĞER BELGELER

           A- Dilekçe
           B- İlgili mevzuat uyarınca gerekli damga pulları yapıştırılmış proforma fatura ve bir sureti
           C- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
           D- İthal edilecek malın firmadaki stok durumunu gösterir belge
           E- Talep konusu maddeyi 1996, 1997 ve 1998 yıllarında ithal eden firmaların bu ithalatlarına ait gümrük beyannamelerinin gümrüklerce veya noter tarafından tastikli birer sureti
            F- Bağlı bulunan Sanayi Odasınca veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunca tastikli kapasite raporu veya Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler.