Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 05.08.1999 Perşembe Sayı: 23777 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
  
             Madde 1- 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin İthalat: (99/16) sayılı Tebliğ'in 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            "Madde 1- Ülke menfaatlerine aykırı olabilecek coğrafi isimler ve ülke sınırlarının kontrolü maksadıyla; aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin (kadastral haritalar hariç) ithalinde: 

            - deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), 

            - diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı'nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 
 

G.T.P. MADDE İSMİ
49.05 Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar,duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil)
85.24 Yalnız manyetik, optik gibi her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.