Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ 
(İthalat: (99/18)
     
            Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.  

            Madde 2- Fiili ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili Gümrük İdaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na verilir.  

            Madde 3- Aşağıda yer alan maddelerden gübre olarak kullanılmayacak olanlar için, bu Tebliğ'de belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.  

G.T.İ.P.  Madde İsmi  
_____   ____________________________________________________ 
31.01     Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya  
          kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal  
          menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya  
          karıştırılmasından elde edilen gübreler  
31.02     Azotlu mineral veya kimyasal gübreler (yalnız narkoz gazı imaline  
          mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden  
          İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan  
          teknik amonyum nitrat hariç)  
31.03     Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler  
31.04     Potaslı mineral veya kimyasal gübreler  
31.05     Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya  
          üçüncü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu  
          fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt  
          ağırlığı 10 Kg.'ı geçmeyen ambalajlarda olanları 
            Madde 4- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 5- Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.