Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin Tebliğ
(İthalat: (99/19)
     
            Madde 1- Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı ürünlere paralel düzenlemeler İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile yapılmaktadır. 

            Madde 2- İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmek veya çıkartılmak istenen bu Tebliğin Ek I'indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin, Ek II ve Ek III'deki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir. 

            Söz konusu başvurulardan Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülenler, Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilmelerini teminen, Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilir. 

            Bu çerçevede, anılan listede 1/1/2000 tarihinde yapılması öngörülen düzenlemelerde göz önüne alınması talep edilen başvuruların 15/2/1999 tarihine kadar, 1/7/2000 tarihinde yapılması öngörülen düzenlemelerde göz önüne alınması talep edilen başvuruların ise 15/8/1999 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

            Madde 3- İthalat: (98/19) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 4- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

    Ek I 

Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlerde Aranan Genel Şartlar 
            Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin, 

            1. Sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullanılan hammadde, ara mamülü veya özel imalat niteliği taşıması ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinde aynı, benzer veya ikamesinin üretilmemesi, 

            2. Gümrük vergisinin askıya alınması halinde, ithalatında tahsil edilmeyecek olan gümrük vergisinin yıllık 20.000 Euro karşılığı TL.den az olmaması, 

            3. Doğrudan tüketiciye satılabilecek nihai ürünler olmaması, 

            4. Üçüncü ülkelerden ithalatının kısıtlayıcı düzenlemelere tabi bulunmaması, 

            5. Gümrük vergisinin askıya alınması halinde, Kararın 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen önlemler ile tercihli ticaret uygulamaları ve diğer dış ticaret politikaları ile çelişki yaratmaması, 

            6. Gümrük vergisinin askıya alınmasından sağlanan faydanın, sınai maliyetlere yansıması, 

            7. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri arasındaki ticareti bozucu etki yaratmaması (bu ürünler kullanılarak üretilen nihai ürünler dahil), 

           gerekmektedir. 

            Ayrıca, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinde üretilen ürünler ile üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler arasındaki fiyat farkı, ilgili ürünün askıya alma sistemine dahil edilmesi için sebep teşkil etmez. 

            Ek II 

Gümrük Vergisi Askıya Alınması Talep Edilen Maddeler İçin Başvuru Formu ve İstenen Diğer Belgeler 
            A. Başvuru Formu Örneği 
GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU 
BİRİNCİ KISIM 
(TALEP SAHİBİ VE İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİLER)
 
1. TALEP SAHİBİNİN:

Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi:

2. İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜ ÜRETEN FİRMANIN 

Ünvanı:
Adresi:

3. GTİP:
 
4. ÜRÜN TANITIMI
 
5. KULLANIM AMACI:
 
6. KİMYASAL ÜRÜNLER İÇİN:

Yapısal formülü: 
CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):
CUS numarası (Reference Number in European Customs Inventory of Chemicals):

7. ÇALIŞMA ŞEKLİNE AİT BİLGİLER (ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN):
 
8. AMBALAJ BİLGİLERİ (Birim ağırlık, özel ambalaj, vs.):
 
9. BİRİM FİYATI (CIF) (ABD DOLARI OLARAK):
 
10. BİR ÖNCEKİ YILIN İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):
 
11. İÇİNDE BULUNULAN YILIN TAHMİNİ İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI  OLARAK):
 
12. MÜTEAKİP YILIN TAHMİNİ İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):
 
13. TİCARİ BİLGİLER (Ticari isim, pazar bilgileri, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları vs.):
 

            Ek II 

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU 
 
İKİNCİ KISIM
(İTHAL EDİLEN MADDE KULLANILARAK ÜRETİLEN NİHAİ ÜRÜNE AİT BİLGİLER)
 
1. ÜRETİCİ FİRMANIN (TALEP SAHİBİNDEN FARKLI İSE):

Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi:

2. GTİP:
 
3. ÜRÜNÜN TANIMI:
 
4. KULLANIM AMACI:
 
5. MALİYETİ:
 
6. TİCARİ BİLGİLER (Ticari isim, pazar bilgileri, satış fiyatı, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları, ithalat ve ihracat bilgileri, vs.):
 
İMZA  
KAŞE 
 
 
 

    B. Diğer Bilgi ve Belgeler 

            1) DİLEKÇE 

            2) İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN AYNINI, BENZERİNİ VEYA İKAMESİNİ SATIN ALMAK AMACIYLA TEMAS KURULAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE YERLEŞİK FİRMALARIN İSİM VE ADRESLERİ (BAŞVURUDAN ÖNCE TEMAS KURULMASI GEREKLİDİR.) 

            3) SÖZ KONUSU TEMASLARA AİT BELGELER, TARİHLERİ VE SONUÇLARI 

            4) BU FİRMALARCA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN GÖZETİLEN AMACA UYGUN OLMAMASININ NEDENLERİ 

            5) İTHAL EDİLECEK ÜRÜNE İLİŞKİN TEKNİK DÖKÜMANLAR (VERİ FORMLARI, AÇIKLAYICI NOTLAR, BROŞÜRLER VS.) 

            6) ÜRETİCİ FİRMANIN BAĞLI BULUNDUĞU SANAYİ ODASINCA TASDİKLİ KAPASİTE RAPORU 

          Ek III 

 Askıya Alma Sisteminden Çıkartılması Talep Edilen Maddeler İçin Başvuru Formu ve İstenen Diğer Belgeler 

    A. Başvuru Formu Örneği: 

ASKIYA ALMA SİSTEMİNDEN ÇIKARTILMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU
1. AYNI, BENZER VEYA İKAME ÜRÜNÜ ÜRETEN FİRMANIN:
 
Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi:
2. V SAYILI LİSTEDE YER ALAN GTİP, KAYIT NO ve TANIMI:
 
3. ÜRETİLEN ÜRÜNÜNÜN TANIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Vergisi askıya alınmış olan ürün ile aynı, eşdeğer veya ikame oluşuna ilişkin bilgiler dahil):
 
4. ÜRETİM HAKKINDA BİLGİLER:
 
Üretime başlama tarihi:
Üretim kapasitesi:
5. KİMYASAL ÜRÜNLER İÇİN:
 
Yapısal formülü:
CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):
CUS numarası (Reference Number in European Customs Inventory of Chemicals):
6. ÇALIŞMA ŞEKLİNE AİT BİLGİLER (ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN):
 
7. TİCARİ BİLGİLER (Ticari ismi, pazar bilgileri, satış fiyatı, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları,
ithalat ve ihracat bilgileri, vs.):
 
İMZA 
KAŞE 
 
 

            B. Diğer Bilgi ve Belgeler 
            1) DİLEKÇE 

            2) ÜRETİLEN ÜRÜNE İLİŞKİN TEKNİK DÖKÜMANLAR (VERİ FORMLARI, AÇIKLAYICI NOTLAR, BROŞÜRLER VS.) 

            3) ÜRETİM PROSESİNE İLİŞKİN DÖKÜMANLAR (AKIM ŞEMASI VS.) 

            4) ÜRÜNÜ KULLANAN FİRMALARIN İSİM VE ADRESLERİ, SATIŞLARA İLİŞKİN BELGELER 

            5) PROJE AŞAMASINDAKİ TESİSLER İÇİN PROJE DÖKÜMANLARI 

            6) BAĞLI BULUNULAN SANAYİ ODASINCA TASDİKLİ KAPASİTE RAPORU