Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
İthalinde Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ 
(İthalat: (99/6)
 
            Madde 1- Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri 3 üncü maddede kayıtlı maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, usul ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca önceden belirlenmiş, bakım ve onarım gibi satış sonrası hizmetlerinin bölgeler itibariyle garanti edilmiş olduğuna, bakım servisi ve yedek parça depolarının belirli kriterlere uygunluğuna ve bakım 
servisinde yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stokunun bulunduğuna dair bu Bakanlıkça verilmiş belge gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 

            Madde 2- Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca takip olunur. 

            Madde 3- Yedek parça ile bakım ve onarım hizmeti garanti edilecek maddeler şunlardır; 
 

G.T.İ.P.              Madde ismi 
_________________________________________________________________________ 
73.21                 Yalnız borusuz gazyağı sobaları ve doğalgaz sobaları 
8403.10               Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları) 
8414.51.90.10.11,12)  Evlerde kullanılanlar 
8414.59.30.10.11,12) 
8414.59.50.10.11,12) 
8414.59.90.10.11,12) 
8414.60.00.10.00      Evlerde kullanılanlar 
8414.80.90.10.00      Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli 
                      davlumbazlar 
84.15                 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı 
                      değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı 
                      olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.90 hariç) 
8418.21         )     Yalnız elektrikle çalışan ev tipi buzdolapları 
8418.22.00.00.00) 
8418.29         ) 
8419.11.00.00.00      Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 
8421.12               Çamaşır kurutma makinaları 
8422.11.00.00.00      Evlerde kullanılanlar 
84.29                 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, 
                      greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, 
                      skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, 
                      küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak 
                      suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri 
8433.51.00.00.00      Biçer döverler 
8450.11         )     Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları 
8450.12.00.00.00) 
8450.19         ) 
8452.10               Ev tipi dikiş makinaları 
84.58                 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama 
                      merkezleri dahil) 
84.59                 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye,raybalamaya, 
                      frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya 
                      mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) 
                      (84.58 pozisyonundaki torna tezgahları hariç) 
                      (tornalama merkezleri dahil) 
84.60                 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar 
                      veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, 
                      bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka 
                      şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 
                      pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli 
                      tamamlama tezgahları hariç) 
8470.50.00.00.00      Yazar kasalar 
84.71                 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer 
                      almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait 
                      birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt 
                      ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu 
                      verileri işleyen makinalar (8471.80; 8471.90.00.00.00 
                      hariç) 
85.02                 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve 
                      rotatif elektrik konvertörleri 
8504.40.99.00.11      Kesintisiz güç kaynakları 
8509.10               Elektrik süpürgeleri 
8509.30.00.00.00      Mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar 
8509.40               Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva 
                      veya sebze presleri 
85.17                 Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli 
                      cihazlar (Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları ve 
                      kuranportörlü telekomünikasyon cihazları ile nümerik 
                      telekomünikasyon cihazları dahil); görüntülü telefon 
                      cihazları (8517.90 hariç) 
85.21                 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle 
                      birlikte olsun olmasın) 
8525.20.91.00.11      Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz 
                      telefon cihazları 
8525.20.91.00.12      Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz 
                      telefon cihazları 
85.27                 Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için 
                      alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt 
                      edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı veya saatle 
                      birlikte olsun olmasın) (8527.90 hariç) 
85.28                 Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı 
                      veya ses yada görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla 
                      birlikte olsun olmasın); Video (görüntü) monitörler ve 
                      projektörler 
8540.11               Renkli olanlar 
87.01                 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) 
87.02                 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) 
                      motorlu taşıtlar 
87.03                 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak 
                      üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 
                      pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış 
                      arabaları dahil) 
87.04                 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
8706.00               87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu 
                      taşıtlar için motorla donatılmış şasiler 
87.11                 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru 
                      bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); 
                      sepetler 
9009.11.00.00.00)     Optik sistemli veya kontaktlı fotokopi cihazları 
9009.12.00.00.00) 
9009.21.00.00.00) 
9009.22.10.00.00) 
9009.22.90.00.00) 

            Madde 4- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

           Madde 5- Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.